Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 9
Tổng: 5166780

         Home > Tài liệu giáo trình, bài giảng >
 BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Chuyªn ®Ò 7: Quy tr×nh ®Êu thÇu réng r·i vµ ®Êu thÇu h¹n chÕ ®èi víi gãi thÇu MSHH, XL
 
I. §Êu thÇu mét giai ®o¹n
1. ChuÈn bÞ ®Êu thÇu (§iÒu 23 N§ 85/CP)
- S¬ tuyÓn: MÉu HSMT s¬ tuyÓn gãi XL: sè 937/2008/Q§-BKH ngµy23/7/2008
- LËp HSMT
     + C¨n cø: Q§ ®Çu t­; KH§T; ThiÕt kÕ + dù to¸n (XL); c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt liªn quan, ChÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ thuÕ, tiÒn l­¬ng, ­u ®·i…
     + Néi dung HSMT: Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 32 LuËt §T, §iÒu 23 N§ 85/CP gåm:
a) Yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt:
E §èi víi MSHH: Yªu cÇu vÒ ph¹m vi cung cÊp, sè l­îng, chÊt l­îng hµng ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua ®Æc tÝnh, th«ng sè kü thuËt, tiªu chuÈn c«ng nghÖ, tiªu chuÈn SX, thêi gian b¶o hµnh, yªu cÇu vÒ m«I tr­êng vµ c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt kh¸c
E§èi víi XL: Yªu cÇu theo hå s¬ TKKT kÌm theo b¶ng tiªn l­îng, chØ dÉn kü thuËt vµ c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt kh¸c
b) Yªu cÇu vÒ mÆt tµi chÝnh, th­¬ng m¹i: Chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu, gi¸ chµo, biÓu gi¸ chi tiÕt, ®iÒu kiÖn giao hµng, ph­¬ng thøc vµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n, nguån tµi chÝnh, ®ång tiÒn dù thÇu vµ c¸c ®iÒu kho¶n nªu trong ®iÒu kiÖn chung vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång
c) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vµ c¸c yªu cÇu quan träng, ®iÒu kiÖn ­u ®·I vµ c¸c yªu cÇu kh¸c.
 Trong ®ã yªu cÇu quan träng (®iÒu kiÖn tiªn quyÕt) ®Ó lo¹i bá HSDT gåm:
(1) Kh«ng cã tªn trong danh s¸ch mua HSMT
(2)Kh«ng ®¶m b¶o t­ c¸ch hîp lÖ theo ®iÒu 7, 8 LuËt §T
(3) Kh«ng ®¶m b¶o n¨ng lùc ho¹t ®éng XD theo quy ®Þnh cña LuËt XD
  (4) Kh«ng cã b¶o ®¶m dù thÇu hoÆc b¶o ®¶m dù thÇu kh«ng hîp lÖ
  (5) Kh«ng cã b¶n gèc HSDT
(6) §¬n dù thÇu kh«ng hîp lÖ
(7) Kh«ng ®¶m b¶o hiÖu lùc cña HSDT theo yªu cÇu
(8) HSDT cã gi¸ kh«ng cè ®Þnh, theo nhiÒu møc gi¸, cã ®iÒu kiÖn g©y bÊt lîi cho C§T
(9) Cã tªn trong hai hoÆc nhiÒu HSDT
(10) Vi ph¹m §iÒu 12 LuËt §T
(11) C¸c yªu cÇu quan träng mang tÝnh ®Æc thï
Ngoµi ra khi lËp HSMT cßn cÇn chó ý mét sè néi dung sau:
+ VÒ sö dông lao ®éng n­íc ngoµi: HSMT ph¶I nªu râ nhµ thÇu ph¶I kª khai trong HSDT sè l­îng, tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m«n…
+ Kh«ng ®­îc nªu yªu cÇu vÒ nh·n hiÖu, xuÊt xø. Tr­êng hîp ®Æc biÖt cÇn thiÕt ph¶i nªu nh·n hiÖu, catalo cña mét nhµ SX nµo ®ã… ®Ó minh ho¹ th× ph¶i ghi kÌm theo côm tõ “hoÆc t­¬ng ®­¬ng”vµ quy ®Þnh râ kh¸i niÖm t­¬ng ®­¬ng nghÜa lµ cã ®Æc tÝnh kü thuËt t­¬ng tù, tÝnh n¨ng t­¬ng ®­¬ng hµng ho¸ ®· nªu
+ HSMT chØ yªu cÇu nhµ thÇu nép giÊy phÐp b¸n hµng thuéc b¶n quyÒn cña nhµ s¶n xuÊt trong tr­êng hîp hµng ho¸ ®Æc thï, phøc t¹p. §èi víi hµng ho¸ th«ng th­êng, trong tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ yªu cÇu giÊy uû quyÒn b¸n hµng cña ®¹i lý ph©n phèi
ViÖc lËp HSMT ph¶i tu©n thñ theo c¸c mÉu t¹i c¸c Th«ng t­:
- sè 01/2010/TT-BKH, ngµy 6/1/2010 (x©y l¾p)
- sè 05/2010/TT-BKH, ngµy 10/2/2010 (MSHH)
- sè 02/2010/TT-BKH ngµy 19/1/2010 (gãi thÇu XL quy m« nhá)
 - ThÈm ®Þnh HSMT: ph¶i thÈm ®Þnh tr­íc khi phª duyÖt, b¸o c¸o thÈm ®Þnh gåm:
+ Kh¸i qu¸t vÒ DA vµ gãi thÇu, c¬ së ph¸p lý
+ Tãm t¾t néi dung chÝnh cña gãi thÇu
+ NhËn xÐt vÒ ph¸p lý, nh÷ng néi dung cßn tån t¹i cÇn söa ®æi ®Ó phª duyÖt
+ Néi dung kh¸c (nÕu cã)
Quy ®Þnh chung ®èi víi tiªu chuÈn ®¸nh gÝa vÒ mÆt kü thuËt (§iÒu 24 N§ 85/CP)
* Sö dông ph­¬ng ph¸p chÊm ®iÓm: Sö dông thang ®iÓm 100,1000…Møc yªu cÇu tèi thiÓu ®­îc quy ®Þnh tuú theo tÝnh chÊt cña gãi thÇu nh­ng kh«ng thÊp h¬n 70% tæng sè ®iÓm vÒ mÆt kü thuËt
* Sö dông tiªu chÝ “®¹t” “kh«ng ®¹t”; §èi víi c¸c néi dung kh«ng c¬ b¶n ®­îc ¸p dông thªm tiªu chÝ “chÊp nhËn ®­îc” nh­ng kh«ng ®­îc qu¸ 30%
Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ HSDT ®èi víi gãi thÇu MSHH (§iÒu 25 N§ 85/CP)
í Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu (®¸nh gi¸ theo “®¹t” “kh«ng ®¹t”)
- Kinh nghiÖm thùc hiÖn c¸c gãi thÇu t­¬ng tù t¹i VN vµ ë n­íc ngoµi
- N¨ng lùc SX kinh doanh
- N¨ng lùc tµi chÝnh
í Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt
- §Æc tÝnh, th«ng sè KT, tiªu chuÈn sx vµ c¸c néi dung kh¸c
- TÝnh hîp lý vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c gi¶i ph¸p
- Møc ®é ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ b¶o hµnh
- Kh¶ n¨ng thÝch øng vÒ mÆt ®Þa lý
- T¸c ®éng m«i tr­êng vµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt
- Kh¶ n¨ng cung cÊp tµi chÝnh (nÕu cã yªu cÇu)
- C¸c yÕu tè kh¸c vÒ ®iÒu kiÖn th­¬ng m¹i, tµi chÝnh, t/gian thùc hiÖn ®µo t¹o, chuyÓn giao c«ng nghÖ (nÕu cã)
í X¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸
Gi¸ ®¸nh gi¸ lµ gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh trªn cïng mét mÆt b»ng c¸c yÕu tè vÒ kü thuËt, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i vµ c¸c yÕu tè kh¸c dïng ®Ó so s¸nh, xÕp h¹ng c¸c HSDT
Tr×nh tù x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸:
- X¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu (gi¶m gi¸ thùc hiÖn theo §iÒu 70 cña N§)
- Söa lçi
- HiÖu chØnh c¸c sai lÖch
- ChuyÓn ®æi gi¸ dù thÇu sang mét ®ång tiÒn chung (nÕu cã)
- §­a c¸c chi phÝ vÒ cïng mét mÆt b»ng, gåm:
+ C¸c ®iÒu kiÖn vÒ mÆt kü thuËt: tiÕn ®é thùc hiÖn, c«ng suÊt, hiÖu suÊt cña thiÕt bÞ, møc tiªu hao ®iÖn, nguyªn nhiªn vËt liÖu, chi phÝ vËn hµnh, duy tu b¶o d­ìng, tuæi thä vµ c¸c yÕu tè kü thuËt kh¸c
  + §iÒu kiÖn tµi chÝnh, th­¬ng m¹i
  + ¦u ®·i trong ®Êu thÇu quèc tÕ (nÕu cã)
  + C¸c yÕu tè kh¸c
- XÕp h¹ng: HSDT cã gi¸ ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt ®­îc xÕp thø nhÊt
Tuú tÝnh chÊt cña gãi thÇu quy ®Þnh c¸c yÕu tè ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ cho phï hîp
MÉu Hå s¬ mêi thÇu mua s¾m hµng ho¸
(Th«ng t­ 05/2010/TT-BKH, 10/02/2010)
PhÇn I: ChØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu
Ch­¬ng I: Yªu cÇu vÒ thñ tôc ®Êu thÇu
Ch­¬ng II: B¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇu
Ch­¬ng III: Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vµ néi dung x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸
Ch­¬ng IV: BiÓu mÉu dù thÇu (14 biÓu mÉu: ®¬n, giÊy uû quyÒn, tho¶ thuËn liªn danh, 03 BiÓu gi¸ chµo, b¶n kª sö dông c¸n bé kü thuËt n­íc ngoµi, H§ ®ang thùc hiÖn, ®· thùc hiÖn, n¨ng lùc KN, tµi chÝnh, danh s¸ch thÇu phô quan träng, b¶o l·nh dù thÇu, giÊy phÐp b¸n hµng thuéc b¶n quyÒn cña nhµ s¶n xuÊt)
PhÇn II: Yªu cÇu vÒ cung cÊp
Ch­¬ng V: Ph¹m vi cung cÊp
Ch­¬ng VI: TiÕn ®é cung cÊp
Ch­¬ng VII: Yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt
PhÇn III: Yªu cÇu vÒ hîp ®ång
Ch­¬ng VIII: §iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång
Ch­¬ng IX: §iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång
Ch­¬ng X: MÉu hîp ®ång (Hîp ®ång - B¶o l·nh thùc hiÖn H§ - B¶o l·nh tiÒn t¹m øng
Phô lôc: Danh môc hµng ho¸ theo H§ - c¸c vÝ dô
Tiªu chuÈn ®/gi¸ HSDT ®èi víi gãi thÇu XL (§iÒu 26 N§ 85/CP)
1. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm (®¸nh gi¸ theo “®¹t” “kh«ng ®¹t”) ®/víi kh«ng s¬ tuyÓn:
- N¨ng lùc kü thuËt: sè l­îng, tr×nh ®é c¸n bé, c«ng nh©n, sè l­îng, kh¶ n¨ng huy ®éng thiÕt bÞ
- N¨ng lùc tµi chÝnh: tæng tµi s¶n, tæng nî ph¶i tr¶, nî ng¾n h¹n, doanh thu, lîi nhuËn, gi¸ trÞ H§ ®ang thùc hiÖn…
- Kinh nghiÖm thùc hiÖn c¸c gãi thÇu t­¬ng tù, ë vïng ®Þa lý vµ hiÖn tr­êng t­¬ng tù
2. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt:
- TÝnh hîp lý, kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, biÖn ph¸p thùc hiÖn phï hîp víi ®Ò xuÊt vÒ tiÕn ®é
(tr­êng hîp cho phÐp nhµ thÇu ®­îc ®Ò xuÊt biÖn ph¸p thi c«ng kh¸c cÇn nªu tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®èi víi ®Ò xuÊt ®ã)
- B¶o ®¶m VSMT, phßng ch÷a ch¸y, an toµn lao ®éng
- Møc ®é ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ b¶o hµnh
- C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m chÊt l­îng
- TiÕn ®é  thi c«ng
- C¸c néi dung kh¸c (nÕu cã)
Tr­êng hîp cho phÐp nhµ thÇu chµo PA thay thÕ ph¶I nªu râ trong HSMT kÓ c¶ tiªu chuÈn, ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸
Tr­êng hîp cÇn ®Èy nhanh tiÕn ®é ®¸nh gi¸ HSDT HSMT cã thÓ quy ®Þnh viÖc kÕt hîp
 ®ång thêi gi÷a ®¸nh gi¸ kü thuËt - gi¸ dù thÇu - tiÕn ®é thùc hiÖn
3. Néi dung x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸
Tr×nh tù x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸:
- X¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu (gi¶m gi¸ thùc hiÖn theo §iÒu 70 cña N§)
- Söa lçi
- HiÖu chØnh c¸c sai lÖch
- ChuyÓn ®æi gi¸ dù thÇu sang mét ®ång tiÒn chung (nÕu cã)
- §­a c¸c chi phÝ vÒ cïng mét mÆt b»ng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸, gåm:
+ C¸c ®iÒu kiÖn vÒ mÆt kü thuËt: tiÕn ®é thùc hiÖn, chi phÝ qu¶n lý, vËn hµnh, duy tu, b¶o d­ìng, tuæi thä c«ng tr×nh vµ c¸c yÕu tè kü thuËt kh¸c
+ §iÒu kiÖn tµi chÝnh, th­¬ng m¹i
+ ¦u ®·i trong ®Êu thÇu quèc tÕ (nÕu cã)
+ C¸c yÕu tè kh¸c
- XÕp h¹ng: HSDT cã gi¸ ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt ®­îc xÕp thø nhÊt
Tuú tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ quy ®Þnh c¸c yÕu tè ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ cho phï hîp
MÉu Hå s¬ mêi thÇu x©y l¾p
(Th«ng t­  01/2010/TT-BKH, 06/01/2010)
PhÇn I: ChØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu
Ch­¬ng I: Yªu cÇu vÒ thñ tôc ®Êu thÇu (Tæng qu¸t, chuÈn bÞ, nép, më…)
Ch­¬ng II: B¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇu
Ch­¬ng III: Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vµ néi dung x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸
Ch­¬ng IV: BiÓu mÉu dù thÇu (15 biÓu mÉu )
PhÇn II: Yªu cÇu vÒ x©y l¾p
Ch­¬ng V: Giíi thiÖu dù ¸n vµ gãi thÇu
Ch­¬ng VI: B¶ng tiªn l­îng
Ch­¬ng VII: Yªu cÇu vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn
Ch­¬ng VIII: Yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt
Ch­¬ng IX: C¸c b¶n vÏ
PhÇn III: Yªu cÇu vÒ hîp ®ång
Ch­¬ng X: §iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång
Ch­¬ng XI: §iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång
Ch­¬ng XII: MÉu hîp ®ång (H§ - b¶o l·nh TH H§ - b¶o l·nh tiÒn t¹m øng)
Phô lôc
- Phª duyÖt HSMT: C§T
- Mêi thÇu
+ Th«ng b¸o mêi thÇu: §¨ng t¶i 3 kú liªn tiÕp trªn B¸o §T (kÓ c¶ tiÕng Anh ®/víi ®Êu thÇu quèc tÕ) vµ trªn trang Web. Ngoµi ra cã thÓ ®¨ng t¶i trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c
+ Th­ mêi: Thêi gian tõ khi göi th­ mêi ®Õn khi ph¸t hµnh HSMT tèi thiÓu 5 ngµy (trong n­íc); 7 ngµy (quèc tÕ)
- Gi¶i thÝch , lµm râ vµ söa ®æi hå s¬ mêi thÇu
- Thµnh lËp Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu
- ChuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu, tiÕp nhËn vµ qu¶n lý HSDT, söa ®æi hoÆc rót HSDT
- Më thÇu
2. Tæ chøc ®Êu thÇu (§iÒu 28 N§ 85/CP)
- Ph¸t hµnh HSMT
+ HSMT ®­îc b¸n ( 1 tr.) tíi tr­íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu. Nhµ thÇu liªn danh th× chØ cÇn mét thµnh viªn mua HSMT
+ Söa ®æi vµ lµm râ HSMT (theo §iÒu 33, 34 luËt §T)
- ChuÈn bÞ, tiÕp nhËn, qu¶n lý, söa ®æi hoÆc rót HSDT
+ Nhµ thÇu thay ®æi t­ c¸ch (tªn) th«ng b¸o cho BMT b»ng v¨n b¶n tíi tr­íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu (®èi víi ®Êu thÇu h¹n chÕ hoÆc qua s¬ tuyÓn, BMT b¸o c¸o C§T chÊp thuËn)
- Më thÇu:
+ Më c«ng khai ngay sau thêi ®iÓm ®ãng thÇu, më theo vÇn ch÷ c¸i c¸c HSDT nép tr­íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu
+ Tr×nh tù më thÇu: KiÓm tra niªm phong; më, ghi biªn b¶n c¸c th«ng tin: tªn nhµ thÇu; sè l­îng b¶n gèc, b¶n chôp; hiÖu lùc HSDT; gi¸ dù thÇu (theo ®¬n), gi¶m gi¸ (nÕu cã); gi¸ trÞ vµ hiÖu lùc cña b¶o ®¶m dù thÇu.
Biªn b¶n ph¶i ®­îc ®¹i diÖn BMT, nhµ thÇu, ®¹i diÖn c¬ quan liªn quan ký
BMT ph¶i ký x¸c nhËn vµo tõng trang b¶n gèc HSDT, qu¶n lý theo chÕ ®é hå s¬ “mËt”. ®¸nh gi¸ theo b¶n chôp. Nhµ thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c gi÷a b¶n gèc vµ b¶n chôp vµ vÒ niªm phong cña HSDT
3. §¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu (§iÒu 29 N§ 85/CP)
- §¸nh gi¸ HSDT theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vµ c¸c yªu cÇu  kh¸c nªu trong HSMT
- Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm lµm râ HSDT. Tr­êng hîp HSDT thiÕu tµi liÖu nh­: giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, chøng nhËn ®Çu t­, chøng chØ chuyªn m«n, quyÕt ®Þnh thµnh lËp, BMT yªu cÇu nhµ thÇu bæ sung víi ®iÒu kiÖn kh«ng lµm thay ®æi néi dung c¬ b¶n cña HSDT vµ gi¸ dù thÇu
- Tr×nh tù ®¸nh gi¸:
1. §¸nh gi¸ s¬ bé
 í KiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña HSDT (®¬n; tho¶ thuËn liªn danh; giÊy chøng nhËn ®¨ng ký KD, giÊy uû quyÒn b¸n hµng cña ®¹i lý ph©n phèi…;sè l­îng b¶n gèc, b¶n chôp; b¶o ®¶m dù thÇu, c¸c tµi liÖu kÌm theo…)
 í Lo¹i bá c¸c HSDT kh«ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu quan träng
 í ®¸nh gi¸ n¨ng lùc, kinh nghiÖm
2. ®¸nh gi¸ chi tiÕt
 í VÒ mÆt kü thuËt: Tr­êng hîp cÇn thiÕt C®T cã thÓ yªu cÇu BMT ®¸nh gi¸ l¹i HSDT cã ®iÓm xÊp xØ song cã gi¸ dù thÇu thÊp nhÊt vµ cã kh¶ n¨ng mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n
 í X¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸
3. XÕp h¹ng
- Tr­êng hîp ch­a s¬ tuyÓn hoÆc ch­a ®/gi¸ n¨ng lùc, kinh nghiÖm t¹i b­íc ®/gi¸ s¬ bé ®/gi¸ n¨ng lùc, kinh nghiÖm cña nhµ thÇu ®øng thø nhÊt , nÕu kh«ng ®¸p øng tiÕp tôc ®¸nh gi¸ nhµ thÇu ®­îc xÕp h¹ng tiÕp theo
- Gãi thÇu phøc t¹p, nÕu cÇn thiÕt BMT b¸o c¸o C®T cho phÐp mêi nhµ thÉu xÕp thø nhÊt vµo th­¬ng th¶o s¬ bé ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho th­¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång sau khi cã kÕt qu¶ tróng thÇu
Söa lçi vµ hiÖu chØnh c¸c sai lÖch (§iÒu 30 N§ 85/CP)
 í Söa lçi
- Lçi sè häc: ®­îc tÝnh theo tæng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi
- C¸c lçi kh¸c
Sau khi söa lçi BMT th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho nhµ thÇu, nhµ thÇu ph¶i cã v¨n b¶n th«ng b¸o cho BMT viÖc chÊp nhËn/nÕu kh«ng th× HSDT cña nhµ thÇu sÏ bÞ lo¹i
 í HiÖu chØnh c¸c sai lÖch
4. Lµm râ hå s¬ dù thÇu
5. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu
6. Tr×nh, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu
7. Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu
8. Th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång
II. §Êu thÇu hai giai ®o¹n
1. ChuÈn bÞ ®Êu thÇu giai ®o¹n I
2. Tæ chøc ®Êu thÇu giai ®o¹n I
3. ChuÈn bÞ tæ chøc ®Êu thÇu giai ®o¹n II
4. §¸nh gi¸ HSDT, tr×nh, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu, th«ng b¸o
Lùa chän nhµ thÇu ®èi víi gãi thÇu quy m« nhá (§iÒu 33 N§ 85/CP)
-Gãi quy m« nhá: 5 tû MSHH, 8 tû XL, EPC (trõ tæng thÇu thiÕt kÕ)
-HSMT kh«ng x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸, ®¸nh gi¸ vÒ kü thuËt theo “®¹t” “kh«ng ®¹t”
-Nhµ thÇu ®­îc xem xÐt tróng thÇu:
+ Cã HSDT hîp lÖ;
+ §¸p øng yªu cÇu vÒ NL, KN;
+ §¸p øng yªu cÇu vÒ KT;
+ Cã gi¸ dù thÇu sau söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖch thÊp nhÊt vµ kh«ng v­ît gi¸ gãi thÇu
-Mèc thêi gian:
+ HSMT b¸n tõ ngµy th«ng b¸o ®ãng thÇu
+ T/gian chuÈn bÞ HSDT 10 ngµy; söa ®æi HSMT tr­íc 3 ngµy
- B¶o ®¶m dù thÇu lµ 1%; b¶o ®¶m Thùc hiÖn H§ lµ 3%
Quy ®Þnh vÒ quy tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®èi víi gãi thÇu b¶o hiÓm, kiÓm to¸n vµ lùa chän ®èi t¸c ®Çu t­ (§iÒu 34 N§ 85/CP)
MÉu Hå s¬ mêi thÇu x©y l¾p quy m« nhá
(Th«ng t­ 02/2010/TT-BKH, 19/01/2010)
PhÇn I: ChØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu
Ch­¬ng I: Yªu cÇu vÒ thñ tôc ®Êu thÇu (tæng qu¸t, chuÈn bÞ HSDT, nép, më, ®¸nh gi¸, tróng thÇu)
Ch­¬ng II: Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu
Ch­¬ng III: BiÓu mÉu dù thÇu (15 biÓu mÉu)
PhÇn II: Yªu cÇu vÒ x©y l¾p
Ch­¬ng IV: Giíi thiÖu dù ¸n vµ gãi thÇu
Ch­¬ng V: B¶ng tiªn l­îng
Ch­¬ng VI: Yªu cÇu vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn
Ch­¬ng VII:Yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt
Ch­¬ng VIII: C¸c b¶n vÏ
PhÇn III: Yªu cÇu vÒ hîp ®ång
Ch­¬ng IX: §iÒu kiÖn cña hîp ®ång
Ch­¬ng X: MÉu hîp ®ång (H§-b¶o l·nh THH§, b¶o l·nh tiÒn t.øng)
C¸c vÝ dô
 
TÝnh to¸n c¸c yÕu tè ®­a vÒ cïng mÆt b»ng kü thuËt, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i
 
HSMT gãi thÇu cung cÊp thiÕt bÞ cho n/m ®iÖn Tua bin khÝ:
   - C/s n/m tèi thiÓu 100 MW
   - Thêi gian ph¸t ®iÖn 10 n¨m, vËn hµnh 4.500 giê/n¨m
   - Gi¸ b¸n ®iÖn 4 cents/Kwh, víi gi¸ b¸n nµy chñ ®Çu t­ sÏ l·i 7% = 0,28 cents /1 Kwh
   - Gi¸ khÝ 2,8 $ / 1 triÖu BTU
   - Vay th­¬ng m¹i 100 triÖu USD
HSDT cña 2 nhµ thÇu: A vµ B ®¸p øng yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt, chuyÓn sang ®¸nh gi¸ vÒ tµi chÝnh, th­¬ng m¹i
 
Néi dung              Nhµ thÇu A          Nhµ thÇu B
 
* Gi¸ dù thÇu (tr.USD)       100,00                 106,00
- Söa lçi   -      +0,12
- HiÖu chØnh sai lÖch         +3,15      +2,23
 
* Gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu         103,15             108,350
- C«ng suÊt m¸y         +2,52 -
- Chi phÝ nhiªn liÖu                   +2,525           -
- Tµi chÝnh                   +0,45 -
- Th­¬ng m¹i         +2,0 -
* Gi¸ ®¸nh gi¸      110,645               108,350
1. C«ng suÊt: ThiÕt bÞ do B chµo cao h¬n  A lµ 20 Mw
 
20.000 Kw x 4.500 g׬ x 10 n¨m x 0,28 cents = 2,52 triÖu $
2. Chi phÝ nhiªn liÖu:
 A chµo 1 Kw tiªu hao 7.000 BTU; B chµo 1 Kw tiªu hao 6.800 BTU
Nh­ vËy víi 1 triÖu BTU th× A sx ®­îc 142,85 Kwh (1 tr.BTU/7.000); B sx ®­îc 147,06 Kwh. TÝnh chi phÝ nhiªn liÖu trong 10 n¨m cña A vµ B nh­ sau:
A: (100 Mw x 10 n¨m x 4.500 giê) / 142,85 x 2,8 $ = 88,204 tr.$  (31,5 tr. BTU)
B: (100 Mw x 10 n¨m x 4.500 giê ) / 147,06 x 2,8 $ = 85,679 tr.$  (30,56 tr. BTU)
 
Chªnh lÖch chi phÝ nhiªn liÖu A h¬n B lµ 2,525 tr.$
3. Tµi chÝnh
A cung cÊp tÝn dông 100 tr.$ trong 3 n¨m, l·i suÊt 1%/n¨m; cña B lµ 0,85%/n¨m
 
Chªnh lÖch l·i vay: (3 x 1% x100 tr.$) - (3 x 0,85% x 100) = 0,45 tr.$
4. Th­¬ng m¹i
A chµo FOB c¶ng Tokyo; B chµo CIF c¶ng H¶i phßng
Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, b¶o hiÓm tõ Tokyo ®Õn H¶i phßng cña A lµ 2 tr.$
    §¸nh gÝa HSDT gãi thÇu X©y l¾p
(®¸nh gi¸ kü thuËt theo “®¹t/kh«ng ®¹t”)


 


       Các Tin khác
  + QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, (06/06/2014)
  + ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG MỘT PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG (11/03/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (11/03/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + HỢP ĐỒNG TRONG XÂY ĐỰNG (11/03/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU (28/02/2014)
  + Bài giảng chỉ huy trưởng công trình xây dựng (18/02/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (14/02/2014)
  + QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (13/02/2014)
  + Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 3) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 2) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 1) (13/07/2013)
  + Chuyên đề chức danh chỉ huy trưởng công trình xây dựng (13/07/2013)
  + BÀI GIẢNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (11/07/2013)
  + Lập dự án đầu tư (11/07/2013)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (10/07/2013)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/