Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 8
Tổng: 5166754

         Home > Tài liệu giáo trình, bài giảng >
 GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 

 

Chuyên đề 2:

 

Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

 

1. Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình:

 

 1.1- Néi dung gi¸m s¸t chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh

 a) KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn khëi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 72 cña LuËt X©y dùng;

 b) KiÓm tra sù phï hîp n¨ng lùc cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh víi hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång x©y dùng, bao gåm:

- KiÓm tra vÒ nh©n lùc, thiÕt bÞ thi c«ng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®­a vµo c«ng tr­êng;

- KiÓm tra hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

- KiÓm tra giÊy phÐp sö dông c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t­ cã yªu cÇu an toµn phôc vô thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

 

- KiÓm tra phßng thÝ nghiÖm vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng phôc vô thi c«ng x©y dùng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

 

 

c) KiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÊt l­îng vËt t­, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh do nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cung cÊp theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ, bao gåm:

- KiÓm tra giÊy chøng nhËn chÊt l­îng cña nhµ s¶n xuÊt, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cña c¸c phßng thÝ nghiÖm hîp chuÈn vµ kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng thiÕt bÞ cña c¸c tæ chøc ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn c«ng nhËn ®èi  víi  vËt  liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh tr­íc khi ®­a vµo x©y dùng c«ng tr×nh;

 

- Khi nghi ngê c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l­îng vËt liÖu, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh do nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cung cÊp th× chñ ®Çu t­ thùc hiÖn kiÓm tra trùc tiÕp vËt t­, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh x©y dùng.

 

d) KiÓm tra vµ gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, bao gåm:

- KiÓm tra biÖn ph¸p thi c«ng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

- KiÓm tra vµ gi¸m s¸t th­êng xuyªn cã hÖ thèng qu¸ tr×nh nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh triÓn khai c¸c c«ng viÖc t¹i hiÖn tr­êng. KÕt qu¶ kiÓm tra ®Òu ph¶i ghi nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t­  hoÆc biªn b¶n kiÓm tra theo quy ®Þnh;

- X¸c nhËn b¶n vÏ hoµn c«ng;

- Tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 23 cña NghÞ ®Þnh nµy;

- TËp hîp, kiÓm tra tµi liÖu phôc vô nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, nghiÖm thu thiÕt bÞ, nghiÖm thu hoµn thµnh tõng h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng;

- Ph¸t hiÖn sai sãt, bÊt hîp lý vÒ thiÕt kÕ ®Ó ®iÒu chØnh hoÆc yªu cÇu nhµ thÇu thiÕt kÕ ®iÒu chØnh;

- Tæ chøc kiÓm ®Þnh l¹i chÊt l­îng bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng khi cã nghi ngê vÒ chÊt l­îng;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bªn liªn quan gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c, ph¸t sinh trong thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

 

 

1.2. Néi dung gi¸m s¸t chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t­ ®èi víi h×nh thøc tæng thÇu:

a) Tr­êng hîp thùc hiÖn h×nh thøc tæng thÇu thi c«ng x©y dùng vµ tæng thÇu thiÕt kÕ, cung øng vËt t­ thiÕt bÞ, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (EPC):

- Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy ®èi víi tæng thÇu vµ víi c¸c nhµ thÇu phô;

- Thùc hiÖn kiÓm tra vµ gi¸m s¸t theo ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu nµy ®èi víi tæng thÇu x©y dùng;

- Tham gia cïng tæng thÇu kiÓm tra vµ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña c¸c nhµ thÇu phô.

b) Tr­êng hîp thùc hiÖn h×nh thøc tæng thÇu ch×a khãa trao tay:

- Chñ ®Çu t­ phª duyÖt tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ thêi ®iÓm nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng;

- Tr­íc khi nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh, chñ ®Çu t­ tiÕp nhËn tµi liÖu vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng nÕu thÊy cÇn thiÕt lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.

 

 

1.3. Chñ ®Çu t­ ph¶i th«ng b¸o quyÕt ®Þnh vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña ng­êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh biÕt ®Ó phèi hîp thùc hiÖn.  

 

1.4. Chñ ®Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm båi th­êng do vi ph¹m hîp ®ång cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt khi nghiÖm thu kh«ng b¶o ®¶m chÊt l­îng lµm sai lÖch kÕt qu¶ nghiÖm thu, nghiÖm thu khèi l­îng kh«ng ®óng, sai thiÕt kÕ vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c. Khi ph¸t hiÖn c¸c sai ph¹m vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh th× ph¶i buéc nhµ thÇu dõng thi c«ng vµ yªu cÇu kh¾c phôc hËu qu¶.

 

1.5. Nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña  chñ  ®Çu t­ ph¶i  båi th­êng thiÖt h¹i do vi ph¹m hîp ®ång; chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vµ chñ ®Çu t­ khi nghiÖm thu kh«ng b¶o ®¶m chÊt l­îng theo tiªu chuÈn vµ chØ dÉn kü thuËt ®­îc ¸p dông, sai thiÕt kÕ vµ c¸c hµnh vi kh¸c g©y ra thiÖt h¹i.

 

 

2. Tổ chức công tác giám sát thi công xây dựng trên công trường

2.1. Qu¶n lý chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng cña chñ ®Çu t­; gi¸m s¸t t¸c gi¶ cña nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh.

2.2. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ®Ó thùc hiÖn công tác giám sát thi công xây dựng trên công trường . Néi dung qu¶n lý chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc  quy ®Þnh t¹i ( NghÞ ®Þnh soá 209/2004/NÑ-CP).

 

2.3. Chñ ®Çu t­ ph¶i tæ chøc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó thùc hiÖn công tác giám sát thi công xây dựng trên công trường. Néi dung coâng taùc giaùm saùt ñöôïc quy ®Þnh t¹i

( NghÞ ®Þnh soá 209/2004/NÑ-CP). Tr­êng hîp chñ ®Çu t­ kh«ng cã tæ chøc t­ vÊn gi¸m s¸t ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc th× ph¶i thuª tæ chøc t­ vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng thùc hiÖn. Chñ ®Çu t­ tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng.

 

 

2.4- Nhµ thÇu thiÕt kÕ thùc hiÖn công tác giám sát thi công xây dựng trên công trường baèng coâng vieäcgi¸m s¸t t¸c gi¶, cö ng­êi ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ theo quy ®Þnh trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng.

 

 

2.4.1. Khi ph¸t hiÖn thi c«ng sai víi thiÕt kÕ, ng­êi gi¸m s¸t t¸c gi¶ ph¶i ghi nhËt gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t­ yªu cÇu thùc hiÖn ®óng thiÕt kÕ. Trong tr­êng hîp kh«ng kh¾c phôc, nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã v¨n b¶n th«ng b¸o cho chñ ®Çu t­.

 

 

2.4.2- Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm tham gia nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng khi cã yªu cÇu cña chñ ®Çu t­. Qua gi¸m s¸t, nÕu ph¸t hiÖn h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn nghiÖm thu th× nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã v¨n b¶n göi chñ ®Çu t­ nªu râ lý do tõ chèi nghiÖm thu. 

 

 

 

3. Quy trình, phương pháp và biện pháp kiểm tra, giám sát

- KiÓm tra biÖn ph¸p thi c«ng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

- KiÓm tra vµ gi¸m s¸t th­êng xuyªn cã hÖ thèng qu¸ tr×nh nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh triÓn khai c¸c c«ng viÖc t¹i hiÖn tr­êng. KÕt qu¶ kiÓm tra ®Òu ph¶i ghi nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t­  hoÆc biªn b¶n kiÓm tra theo quy ®Þnh;

- X¸c nhËn b¶n vÏ hoµn c«ng;

- Tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 23 cña NghÞ ®Þnh nµy;

- TËp hîp, kiÓm tra tµi liÖu phôc vô nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, nghiÖm thu thiÕt bÞ, nghiÖm thu hoµn thµnh tõng h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng;

- Ph¸t hiÖn sai sãt, bÊt hîp lý vÒ thiÕt kÕ ®Ó ®iÒu chØnh hoÆc yªu cÇu nhµ thÇu thiÕt kÕ ®iÒu chØnh;

- Tæ chøc kiÓm ®Þnh l¹i chÊt l­îng bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng khi cã nghi ngê vÒ chÊt l­îng;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bªn liªn quan gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c, ph¸t sinh trong thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

 

 

4. Kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình

C«ng tr×nh x©y dùng chØ ®­îc khëi c«ng khi ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:

4.1. Cã mÆt b»ng x©y dùng ®Ó bµn giao toµn bé hoÆc tõng phÇn theo tiÕn ®é x©y dùng do chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng tho¶ thuËn;

4.2. Cã giÊy phÐp x©y dùng ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh ph¶i cã giÊy phÐp x©y dùng, trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 68 cña LuËt nµy;

4.3. Cã thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng cña h¹ng môc, c«ng tr×nh ®· ®­îc phª duyÖt;

4.4. Cã hîp ®ång x©y dùng;

4.5. Cã ®ñ nguån vèn ®Ó b¶o ®¶m tiÕn ®é x©y dùng c«ng tr×nh theo tiÕn ®é ®· ®­îc phª duyÖt trong dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;

4.6. Cã biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m an toµn, vÖ sinh m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng;

 

 

5. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng .

 

 

5.1. Nhµ thÇu khi ho¹t ®éng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:

-  Cã ®¨ng ký ho¹t ®éng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

-  Cã ®ñ n¨ng lùc ho¹t ®éng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh t­¬ng øng víi lo¹i, cÊp c«ng tr×nh;

-  ChØ huy tr­ëng c«ng tr­êng cã n¨ng lùc hµnh nghÒ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp;

-  Cã thiÕt bÞ thi c«ng ®¸p øng yªu cÇu vÒ an toµn vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh.

 

 

 

 5.2- Coâng vieäc kieåm tra bao goàm :

- KiÓm tra vÒ nh©n lùc, thiÕt bÞ thi c«ng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®­a vµo c«ng tr­êng;

- KiÓm tra hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

- KiÓm tra giÊy phÐp sö dông c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t­ cã yªu cÇu an toµn phôc vô thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

 

- KiÓm tra phßng thÝ nghiÖm vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng phôc vô thi c«ng x©y dùng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

 

 

6. Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị trước khi lắp đặt vào công trình

- KiÓm tra giÊy chøng nhËn chÊt l­îng cña nhµ s¶n xuÊt, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cña c¸c phßng thÝ nghiÖm hîp chuÈn vµ kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng thiÕt bÞ cña c¸c tæ chøc ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn c«ng nhËn ®èi  víi  vËt  liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh tr­íc khi ®­a vµo x©y dùng c«ng tr×nh;

 

- Khi nghi ngê c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l­îng vËt liÖu, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh do nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cung cÊp th× chñ ®Çu t­ thùc hiÖn kiÓm tra trùc tiÕp vËt t­, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh x©y dùng.

 

 

 

7. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình. Bao goàm   

- KiÓm tra biÖn ph¸p thi c«ng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

- KiÓm tra vµ gi¸m s¸t th­êng xuyªn cã hÖ thèng qu¸ tr×nh nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh triÓn khai c¸c c«ng viÖc t¹i hiÖn tr­êng. KÕt qu¶ kiÓm tra ®Òu ph¶i ghi nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t­  hoÆc biªn b¶n kiÓm tra theo quy ®Þnh;

- X¸c nhËn b¶n vÏ hoµn c«ng;

- Tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 23 cña NghÞ ®Þnh nµy;

- TËp hîp, kiÓm tra tµi liÖu phôc vô nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, nghiÖm thu thiÕt bÞ, nghiÖm thu hoµn thµnh tõng h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng;

- Ph¸t hiÖn sai sãt, bÊt hîp lý vÒ thiÕt kÕ ®Ó ®iÒu chØnh hoÆc yªu cÇu nhµ thÇu thiÕt kÕ ®iÒu chØnh;

- Tæ chøc kiÓm ®Þnh l¹i chÊt l­îng bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng khi cã nghi ngê vÒ chÊt l­îng;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bªn liªn quan gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c, ph¸t sinh trong thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

 

 

8. Nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và công trình xây dựng

      Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng kÞp thêi sau khi cã phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng. Vieäc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng ®­îc thöïc hieän töøng böôùc:

-  NghiÖm thu tõng c«ng viÖc x©y dùng trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng;

 

-  NghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng;

 

-  NghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó ®­a vµo sö dông.

 

 

9. Xác định khối lượng thi công xây dựng

9.1. Việc thi công xây dựng công trình phải được thực hiện theo khối lượng của thiết kế được duyệt.

9.2. Khối lượng thi công xây dựng được tính toán, xác nhận giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và được đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng.

9.3. Khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình được duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng phải xem xét để xử lý. Riêng đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình làm vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư để xem xét, quyết định.

Khối lượng phát sinh được chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư chấp thuận, phê duyệt là cơ sở để thanh toán, quyết toán công trình.

 

 

10. Lập hồ sơ hoàn thành công trình

10.1. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng do mình thi công trên cơ sở thiết kế bản vẽ thi công được duyệt để làm căn cứ nghiệm thu. Riêng các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và lập bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

 

10.2. Cách lập và và xác nhận bản vẽ hoàn công được hướng dẫn tại TTsè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009 )

 

 

11. Hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng của nhà thầu, ban quản lý dự án và tư vấn quản lý dự án

 


       Các Tin khác
  + QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, (06/06/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG MỘT PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG (11/03/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + HỢP ĐỒNG TRONG XÂY ĐỰNG (11/03/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU (28/02/2014)
  + Bài giảng chỉ huy trưởng công trình xây dựng (18/02/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (14/02/2014)
  + QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (13/02/2014)
  + Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 3) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 2) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 1) (13/07/2013)
  + Chuyên đề chức danh chỉ huy trưởng công trình xây dựng (13/07/2013)
  + BÀI GIẢNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (11/07/2013)
  + Lập dự án đầu tư (11/07/2013)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (10/07/2013)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/