Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 6
Tổng: 5166618

         Home > Tài liệu giáo trình, bài giảng >
 HỢP ĐỒNG TRONG XÂY ĐỰNG HỢP ĐỒNG TRONG XÂY ĐỰNG , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 

khung ph¸p luËt vÒ hîp ®ång

-Bé LuËt D©n sù n¨m 2005/QH11: tõ  §iÒu 388 ®Õn §iÒu 427 vµ  tõ  §iÒu 518 ®Õn §iÒu 526 .
 

 

 

-LuËt X©y dùng số 16/2003/QH11:  tõ §iÒu 107 ®Õn §iÒu 110 .
-    LuËt §Êu thÇu số 61/2005/QH11
-LuËt số 38/2009/QH12
- Nghị định của Chính phủ số 48/2010/ND-CP ngày 7/5/2010 về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
- Nghị định của Chính phủ số  85/2008/N§-CP ngµy 15/10/2009 h­íng dÉn thi hµnh LuËt ®Êu thÇu vµ Lùa chän nhµ thÇu x©y dùng theo LuËt XD
-
-NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 112/2009/N§-CP ngµy 14/12/2009 vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
-   C¸c v¨n b¶n ph¸p quy kh¸c cã liªn quan.

 

 

 

NGUY£N T¾C  Ký KÕT HîP §åNG X¢Y DùNG

1. Tù  nguyÖn, b×nh ®¼ng, thiÖn chÝ, trung thùc, kh«ng tr¸i ph¸p luËt vµ mäi tho¶ thuËn ph¶i ®­îc ghi trong hîp ®ång;
2. Hîp ®ång ®­îc ký kÕt sau khi hoµn thµnh lùa chän nhµ thÇu vµ kÕt thóc ®µm ph¸n hîp ®ång
3. H×nh thøc hîp ®ång:
- §èi víi hîp ®ång ®¬n gi¶n, quy m« nhá: mäi néi dung hîp ®ång ®­îc ghi trong v¨n b¶n hîp ®ång
- §èi víi hîp ®ång phøc t¹p, quy m« lín: néi dung hîp ®ång ®­îc thÓ hiÖn trong v¨n b¶n hîp ®ång, ®iÒu kiÖn chung, ®iÒu kiÖn riªng cña hîp ®ång vµ c¸c tµi liÖu kÌm theo kh¸c
4. Gi¸ hîp ®ång: kh«ng v­ît gi¸ tróng thÇu (tr­êng hîp ®Êu thÇu)/dù to¸n gãi thÇu ®­îc duyÖt(chØ ®Þnh thÇu)

5. Cã thÓ cã nhiÒu hîp ®ång thÇu chÝnh. C¸c hîp ®ång thÇu chÝnh ph¶i thèng nhÊt ®ång bé, ®¶m b¶o môc tiªu dù ¸n . Cã thÓ cã mét sè hîp ®ång thÇu phô. C¸c hîp ®ång thÇu phô ph¶i thèng nhÊt ®ång bé víi hîp ®ång thÇu chÝnh. Nhµ thÇu chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc cña thÇu phô

 

 

 

 

 

6. Nhµ thÇu liªn danh:
- Ph¶i cã tho¶ thuËn liªn danh
- Mäi thµnh viªn trong liªn danh ký hîp ®ång
 7. §¹i diÖn ®µm ph¸n, ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång: ph¶i cã ®ñ thÈm quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mét sè c¸ch ph©n lo¹i hîp ®ång:
 

 

 

 

 

 

I. Theo mèi quan hÖ giao nhËn thÇu:
-Hîp ®ång thÇu chÝnh
-Hîp ®ång thÇu phô
- Hîp ®ång tæng thÇu
+ Hîp ®ång tæng thÇu thiÕt kÕ
+ Hîp ®ång tæng thÇu thi c«ng x©y dùng .
+ Hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ
+ Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng
+ Hîp ®ång tæng thÇu thiÕt kÕ vµ thi c«ng x©y dùng
+Hîp ®ång tæng thÇu EPC
+ Hîp ®ång tæng thÇu ch×a kho¸ trao tay
-

 

 

 

 

 

 

 

Mét sè c¸ch ph©n lo¹i hîp ®ång:
 

 

 

 

 

 

I. Theo mèi quan hÖ giao nhËn thÇu:
-Hîp ®ång thÇu chÝnh
-Hîp ®ång thÇu phô
- Hîp ®ång tæng thÇu
+ Hîp ®ång tæng thÇu thiÕt kÕ
+ Hîp ®ång tæng thÇu thi c«ng x©y dùng .
+ Hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ
+ Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng
+ Hîp ®ång tæng thÇu thiÕt kÕ vµ thi c«ng x©y dùng
+Hîp ®ång tæng thÇu EPC
+ Hîp ®ång tæng thÇu ch×a kho¸ trao tay
-

 

 

 

II. Theo tÝnh chÊt c«ng viÖc :
1. Hîp ®ång t­ vÊn x©y dùng
2. Hîp ®ång cung cấp thiết bị công nghệ
3. Hîp ®ång thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh
4.  Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình
5.  Hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ
6.  Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng
7. Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công XD (EPC)
8. Hợp đồng chìa khóa trao tay: toàn bộ các công việc lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công XDCT
 

 

 

III. Theo giá hợp đồng
1. Hîp ®ång trän gãi  
2. Hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh   
3. Hîp ®ång theo đơn gi¸ ®iÒu chØnh
4. Hợp đồng theo thời gian
5. Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm
6. Hîp ®ång theo gi¸ kÕt hîp

 
Hå s¬ hîp ®ång gåm V¨n b¶n hîp ®ång vµ C¸c tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång
1/ V¨n b¶n hîp ®ång:
- C¨n cø ®Ó ký kÕt hîp ®ång
- C¸c chñ thÓ hîp ®ång
- Néi dung, chÊt l­îng, yªu cÇu kü thuËt ®èi víi c«ng viÖc
- Thêi h¹n, tiÕn ®é thùc hiÖn
- Gi¸ HD, t¹m øng, thanh to¸n, ®iÒu chØnh gi¸, khèi l­îng ph¸t sinh
- Danh môc c¸c Tµi liÖu kÌm  theo hîp ®ång
- Nguyªn t¾c xö lý tranh chÊp
- QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn tham gia hîp ®ång x©ydùng 
- §iÒu kiÖn ®Ó HD cã hiÖu lùc.
- Ng«n ng÷ vµ luËt ¸p dông cho hîp ®ång
 - C¸c vÊn ®Ò kh¸c (thÇu phô, t¹m ngõng, chÊm døt hîp ®ång, bÊt kh¶ kh¸ng, th­ëng, ph¹t, thanh lý,...)
-

2/ C¸c Tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång:    
- Th«ng b¸o tróng thÇu hoÆc v¨n b¶n chØ ®Þnh thÇu;
- ĐiÒu kiÖn riªng/điều khoản tham chiếu,
-- ĐiÒu kiÖn chung;
- §Ò xuÊt cña nhµ thÇu;
- C¸c chØ dÉn kü thuËt
- C¸c b¶n vÏ thiết kế;
- Biên bản đàm phán hợp đồng, C¸c söa ®æi, bæ sung b»ng v¨n b¶n;
- Phụ lục;
- C¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan.

- §èi víi hîp ®ång t­ vÊn: tèi thiÓu 25% gi¸ hîp ®ång
          + Hîp ®ång cã gi¸ trÞ >50 tû ®ång:  tèi thiÓu 10% gi¸ hîp ®ång
          + Hîp ®ång cã gi¸ trÞ tõ 10-50 tû ®ång:  tèi thiÓu 15% gi¸ HĐ
          + Hîp ®ång cã gi¸ trÞ <10 tû ®ång:  tèi thiÓu 20% gi¸ hîp ®ång
- §èi víi hîp ®ång EPC, chìa khóa trao tay, cung cấp thiết bị công nghệ và các hợp đồng khác: tèi thiÓu 10% gi¸ hîp ®ång
-Mức tạm ứng tối đa: 50% giá hợp đồng. Trường hợp đặc biệt : phải được người quyết định đầu tư cho phép
- Đối với việc sản xuất cấu kiện, bán thành phẩm có giá trị lớn, một số VL phải dự trữ theo mùa: do 2 bên thỏa thuận
L­u ý:
- 2 bªn cã thÓ tho¶ thuËn møc t¹m øng thÊp h¬n
- T¹m øng ¸p dông cho c¶ tr­êng hîp ®Êu thÇu vµ chØ ®Þnh thÇu
- Thu håi vèn t¹m øng: ngay khi thanh to¸n lÇn ®Çu, kÕt thóc khi thanh to¸n ®¹t 80% gi¸ hîp ®ång 

 

 

 

 
 

 

 

Nguyªn t¾c: - theo tho¶ thuËn trong HĐ và cã hå s¬ thanh to¸n do bên nhận thầu lập
 

 

 

- Thanh to¸n ®èi víi hîp ®ång theo gi¸ trän gãi:
         
+ Theo tû lÖ % gi¸ hîp ®ång hoÆc gi¸ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh cho tõng ®ît thanh to¸n
       
+ Nhµ thÇu ®­îc thanh to¸n toµn bé gi¸ hîp ®ång (kể cả khoản bổ sung ngoài HĐ, nÕu cã) sau khi hoµn thµnh HĐ vµ ®­îc nghiÖm thu
         
 

 

 

+ Hå s¬ thanh to¸n: biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng hoµn thµnh (kh«ng cần khèi l­îng chi tiÕt); giảm trừ tiền tạm ứng; b¶ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh theo hîp ®ång ;  b¶ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ khèi l­îng ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång (nÕu cã); b¶ng tÝnh gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thanh to¸n ®èi víi hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh:
       + C¬ së thanh to¸n: khèi l­îng hoµn thµnh vµ ®¬n  ghi trong HD
 

 

 

       + Hå s¬ thanh to¸n: biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng hoµn thµnh thực tế; b¶ng tính gi¸ trÞ khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh theo HD ;   b¶ng x¸c ®Þnh giá trị công việc chưa có ®¬n gi¸ trong HD ; b¶ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ khèi l­îng ph¸t sinh ngoµi HD (nếu có); giảm trừ tiền tạm ứng; b¶ng tÝnh gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n ;
 

 

 

 

 

 

- Thanh to¸n ®èi víi hîp ®ång theo đơn gi¸ ®iÒu chØnh
       + C¬ së thanh to¸n: khèi l­îng hoµn thµnh vµ ®¬n gi¸ ®· ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh trong hîp ®ång hoÆc ®¬n gi¸ t¹m tÝnh trong hîp ®ång nÕu ch­a ®ñ ®iều kiÖn ®iÒu chØnh ®¬n gi¸
 

 

 

       + Hå s¬ thanh to¸n:  biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng hoµn thµnh; b¶ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh theo HĐ ;  b¶ng x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh cña hîp ®ång; giảm trừ tiền tạm ứng; b¶ng tÝnh gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thanh toán đối với hợp đồng theo thời gian:
Hồ sơ thanh toán: Biên bản nghiệm thu thời gian làm việc theo thực tế/bảng chấm công, bảng giá trị công việc phát sinh (nếu có), bù trừ tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán
-Thanh toán đối với hợp đồng theo phần trăm (%)
Hồ sơ thanh toán: Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, bảng giá trị công việc phát sinh (nếu có), bù trừ tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán

*Nội dung điều chỉnh:   khối lượng, gi¸, tiến độ và các nội dung khác
 

 

 

*Nguyên tắc điều chỉnh:
- theo thỏa thuận trong HD giữa 2 bên
- trong thời gian thực hiện hợp đồng
        - Thẩm quyền:+ko thay đổi mục tiêu, ko vượt TMDT: CDT quyết định
       + thay đổi mục tiêu, vượt TMDT: người quyết định đầu tư,
 

 

 

1. Điều chỉnh khối lượng
-HD trọn gói, HD theo %: phát sinh khối lượng,bất khả kháng
- HD theo đơn giá: theo khối lượng hoàn thành thực tế nghiệm thu
- HD theo theo gian: theo thời gian thực tế
 

 

 

2. ĐiÒu chØnh gi¸( HD trọn gói, HD theo %: ko  điều chỉnh)
 - Khèi l­îng ph¸t sinh >/< 20 %
 - HD theo đơn giá cố định, HD theo thời gian: khi giá vật tư, thiết bị, thuế tiền lương do NN có chính sách  thay đổi dẫn đến biến động bất thường:  điều chỉnh đơn giá nếu có thỏa thuận trong HD và người QD DT cho phép
 

 

 

  - HD theo đơn giá điều chỉnh: theo thỏa thuận trong HD
 

 

 

3. Điều chỉnh tiến độ
- Các trường hợp : bất khả kháng, thay đổi phạm vi công việc, bàn giao mặt bằng, thủ tục, và ko phải lỗi của B
- Thẩm quyền: + ko làm chậm tiến độ DA: A-B thỏa thuận
-+ Kéo dài tiến độ DA: người quyết định đầu tư,

 

 

 

C¸c tr­êng hîp:
- Do lçi cña mét bªn
- Do c¸c nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng;
- C¸c tr­êng hîp kh¸c do 2 bªn tho¶ thuËn tr­íc trong hîp ®ång (Do xÈy ra sù cè vµ  c¸c bªn tho¶ thuËn t¹m dõng ®Ó lµm râ nguyªn nh©n vµ ®­a ra biÖn ph¸p xö lý ;Do c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cã thÈm  quyÒn ®×nh chØ thùc hiÖn hîp ®ång trong tr­êng hîp mét bªn hoÆc c¶ hai bªn cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt;...)     
 Thñ tôc tiÕn hµnh t¹m ngõng thùc hiÖn hîp ®ång x©y dùng:   
 
- Th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n tr­íc khi t¹m ngõng
- Xö lý ®Òn bï

 

 

 

ChÊm døt HîP §åNG X¢Y DùNG

 

 

 

C¸c tr­êng hîp chÊm døt hîp ®ång :
- Mét bªn ®¬n ph­¬ng ®Ò nghÞ chÊm døt hîp ®ång;
- Do c¸c nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng;
 
Thñ tôc thùc hiÖn chÊm døt hîp ®ång:   
 

 

 

- Khi chÊm døt hîp ®ång, hai bªn cã tr¸ch nhiÖm thèng nhÊt biÖn ph¸p xö lý c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i vµ thanh lý hîp ®ång theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

 

 

C¸c tr­êng hîp chÊm døt hîp ®ång :
- Mét bªn ®¬n ph­¬ng ®Ò nghÞ chÊm døt hîp ®ång;
- Do c¸c nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng;
 
Thñ tôc thùc hiÖn chÊm døt hîp ®ång:   
 

 

 

- Khi chÊm døt hîp ®ång, hai bªn cã tr¸ch nhiÖm thèng nhÊt biÖn ph¸p xö lý c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i vµ thanh lý hîp ®ång theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph¹t vi ph¹m hîp ®ång:     
- Khi chËm hoµn thµnh c«ng viÖc Møc ph¹t ®­îc do 2 bªn tho¶ thuËn vµ th­êng b»ng 0.01% gi¸ trÞ c«ng viÖc/ngµy chËm so víi thêi h¹n quy ®Þnh trong hîp ®ång.
- Khi kh«ng b¶o ®¶m chÊt l­îng c«ng viÖc. Møc ph¹t  th­êng b»ng 0.05-0.1% gi¸ trÞ khèi l­îng c«ng viÖc, c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh kh«ng b¶o ®¶m chÊt l­îng (møc ph¹t nµy kh«ng bao gåm chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó kh¾c phôc c¸c sai sãt vÒ chÊt l­îng c¸c c«ng viÖc, h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh nµy).
-Tæng sè c¸c kho¶n tiÒn ph¹t kh«ng v­ît qu¸ 12% phÇn gi¸ trÞ hîp ®ång bÞ vi ph¹m.
-

 

 

 

gi¶I quyÕt tranh chÊp hîp §åNG x©y dùng

C¸c h×nh thøc gi¶i quyÕt tranh chÊp
- C¸c bªn th­¬ng l­îng
- Xö lý tranh chÊp hîp ®ång th«ng qua hoµ gi¶i gi÷a c¸c bªn    
- Xö lý tranh chÊp hîp ®ång th«ng qua träng tµi th­¬ng m¹i   (Ph¸p lÖnh Träng tµi th­¬ng m¹i (sè 08/2003/PL-UBTVQH 11 ngµy 25/02/2003)   
- Xö lý tranh chÊp hîp ®ång t¹i toµ ¸n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- QuyÕt to¸n hîp ®ång = xác định tổng giá trị cuối cùng của HD khi bên nhận thầu đã hoàn thành tất cả cac công việc theo thỏa thuận trong HD
 

 

 

-  Hå s¬ quyÕt to¸n: do bªn nhËn thÇu lËp, víi néi dung:
+ Biªn b¶n nghiÖm thu hoµn thµnh toàn bộ c«ng viÖc thuộc HD
+ B¶n x¸c nhËn giá trị khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh ngoài HD (nếu có)
+ B¶n x¸c nhËn gi¸ trÞ quyÕt to¸n A-B (phần đã thanh toán, giá trị chưa thanh toán)
+ Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công đói với HD có thi công XDCT
+ C¸c tµi liÖu cã liªn quan kh¸c theo thỏa thuận trong HD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Các trường hợp thanh lý :
 

 

 

 

 

 

-C¸c bªn hoµn thµnh c¸c nghÜa vô theo hîp ®ång đã ký kÓ c¶ nghÜa vô b¶o hµnh c«ng tr×nh
-Hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ)
2. Thêi h¹n thanh lý: 
- Hợp đồng bình thường: tối đa 45 ngµy kÓ tõ ngµy c¸c bªn hoµn thµnh c¸c nghÜa vô theo hîp ®ång (kÓ c¶ nghÜa vô b¶o hµnh c«ng tr×nh, sau khi bªn giao thÇu ®· thanh to¸n kho¶n tתn gi÷ l¹i ®Ó b¶o hµnh, nếu có)
- Hợp đồng có quy mô lớn: tối đa 90 ngày

 


       Các Tin khác
  + QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, (06/06/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG MỘT PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG (11/03/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (11/03/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU (28/02/2014)
  + Bài giảng chỉ huy trưởng công trình xây dựng (18/02/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (14/02/2014)
  + QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (13/02/2014)
  + Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 3) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 2) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 1) (13/07/2013)
  + Chuyên đề chức danh chỉ huy trưởng công trình xây dựng (13/07/2013)
  + BÀI GIẢNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (11/07/2013)
  + Lập dự án đầu tư (11/07/2013)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (10/07/2013)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/