Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 4
Tổng: 5166918

         Home > Tài liệu giáo trình, bài giảng >
 Lập dự án đầu tư Lập dự án đầu tư , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Lập dự án đầu tư

  I. Dù ¸n ®Çu t­ư
II.  Qu¶n lý nhµ nưíc vÒ chuÈn bÞ ®Çu t­ư

  III. ThÈm ®Þnh dù ¸n, quyÕt ®Þnh ®Çu t­ư
I. Dù ¸n ®Çu t­ư
1.1. Yªu cÇu ®èi víi viÖc lËp dù ¸n ®Çu t­ư
1.2. C¨n cø ®Ó lËp dù ¸n ®Çu t­ư
1.3. Tæ chøc lËp dù ¸n ®Çu t­ư
1.4. Nội dung hồ sơ dự án

1.1.Yªu cÇuđối với lËp dù ¸n ®Çu t­ư

1.1.1. Yªu cầu chung ®èi víi lËp dù ¸n ®Çu t­ư:
Đưa ra các giải pháp khả thi trên tất cả các mặt (thị trường, công nghệ, kỹ thuật, tài chính, quản lý thực hiện, khai thác,...) đảm bảo đạt mục tiêu.
1.1.2. Yªu cầu c thể ®èi víi hå s¬ dù ¸n:
  Phù hợp với các quy định của luật pháp, tiêu chuẩn, quy phạm,...  của Việt Nam và thông l quốc tế.
  Đảm bảo đ tin cậy và mức chuẩn xác cần thiết của các thông s kinh tế, k thuật.
  Đánh giá được tính kh thi, đưa ra các phương án so sánh để lựa chọn phương án tốt nhất.
1.2. c¨n cø ®Ó lËp dù ¸n ®Çu t­ư
1.2.1. C¨n cø ph¸p lý:
 
 Chủ trương, chính sách của Nhà nước                 
 
   và Địa phương
 
 Hệ thống luật pháp và văn bản pháp quy
 Quy hoạch ngành và lãnh thổ
1.2.2.Các tiêu chuẩn , quy phạm, định mức:
  Chung

Ngành

1.2.3.Quy ước, tiêu chuẩn, thông l quốc tế

1.2.4 Kinh nghiệm thực tế.
1.3. Tæ chøc lËp dù ¸n ®Çu t­ư
Chñ ®Çu t­ ph¶i thuª tæ chøc t­ vÊn cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, ®ñ n¨ng lùc ®Ó lËp BCNCTKT/BCĐT XD, BCNCKT/DA§T XD)
 
§èi víi chñ ®Çu t­ cã ®ñ n¨ng lùc tù thùc hiÖn lËp dù ¸n ph¶i cã quyÕt ®Þnh giao nhiÖm vô cña ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­
1.4. Néi dung hå s¬ dù ¸n:
 
Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh phï hîp víi tõng lo¹i dù ¸n (cã x©y dùng, kh«ng cã x©y dùng, dù ¸n sö dông vèn ODA, dù ¸n ®Çu t­ theo c¸c h×nh thøc hîp ®ång,...).

Mét sè néi dung cô thÓ khi khi nghiªn cøu lËp dù ¸n đầu tư
X¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt vµ quy m« ®Çu t­ư
1.X¸c ®Þnh quy m« cña dù ¸n:
 
          - C«ng suÊt s¶n xuÊt, n¨ng lùc phôc vô
 
       - DiÖn tÝch chiÕm ®Êt (Khu CN, Khu ®« thÞ,...)
       - Ph¹m vi cña dù ¸n (c¸c khu vùc ¶nh h­ëng)
2. X¸c ®Þnh nhu cÇu
 
 - §iÒu tra, kh¶o s¸t c¸c d÷ liÖu dù b¸o nhu cÇu
 - ThiÕt lËp m« h×nh dù b¸o
 2. X¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm dù ¸n

1. Điªï tra kho s¸t x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm dù ¸n
qĐiÒu tra kho s¸t vÒ c¸c ®iu kiÖn tù nhiªn: ®Þa hinh, ®Þa chÊt, thuû van, m«i tr­êng tù nhiªn vµ x· héi khu vùc x©y dùng,...
qC¸c yÕu tè kinh tÕ- kü thuËt: nguån nguyªn vËt liÖu, ®iÒu kiÖn vËn ti, c¸c c¬ së h¹ tÇng s½n cã (®iÖn, n­íc, c¸c c«ng trinh giao th«ng), lùc l­îng lao ®éng,... 
qC¸c yÕu tè tµi chÝnh: gi¸ c vËt t­, vËt liªu; tiÒn c«ng lao ®éng; nguån vèn cã thÓ huy ®éng,....
  C¸c tµi liÖu ®iÒu tra, kho s¸t cÇn ®m bo c¬ së ph¸p lý, ®Çy
                         ®ñ vµ cã ®é tin cËy ë møc cÇn thiÕt. 
 
1. X¸c định khu vực địa điểm
 
  Là khu vực có các điều kiện tự nhiên, kinh tế-kỹ thuật ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghÖ, kü thuËt, phù hợp với việc xây dựng  và vận hành dự án;
 
  Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển ngành và vùng lãnh thổ
 
  Đảm bảo hiệu quả chung về các mặt tài chính, kinh tế,        
 
   xã hội và an ninh quốc phòng.
 
 3. X¸c định v trÝ c th
 
 Đưa ra các phương án v trí đáp ứng các yêu cầu kinh tế-k thuật của d án;
 
 Sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm ®Êt ®ai;
 
 Phân tích, so sánh, lựa chọn v trí tt nhất ( thường chọn theo chỉ tiêu tối thiểu hoá chi phí đầu tư ban đầu và chi phí thường xuyên).
 
So s¸nh ph­¬ng ¸n vÞ trÝ
    Cqd  =   K.E  + C   è   min
Trong ®ã:
  - Cqd  lµ Tæng chi phÝ quy ®æi hµng n¨m
  - K  lµ vèn ®Çu t­ ban ®Çu
  - C lµ chi phÝ vËn hµnh hµng n¨m
  - E  lµ hÖ sè quy ®æi
    hoÆc
    PV  =  S [Kt /(1+r)t + Ct /(1+r)t ]   è   min
Trong ®ã:
- Kt lµ vèn ®Çu t­ ban ®Çu hµng n¨m
- Ct lµ chi phÝ vËn hµnh hµng n¨m
- r lµ suÊt chiÕt khÊu lùa chän
3.
Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸  CÁC GIẢI PHÁP c«ng nghÖ, kü thuËt       
                  
§  Quy m« h¹ng môc c«ng tr×nh (x¸c ®Þnh b»ng c«ng suÊt, năng lùc phôc vô cña c¸c h¹ng môc cô thÓ).    
§  Gii ph¸p c«ng nghÖ chÝnh
§  Tiªu chuÈn kü thuËt (cÊp c«ng trinh, tiªu chuÈn x©y dùng theo TCVN
     hoÆc Tiªu chuÈn ngµnh, quy ph¹m ¸p dông ®Ó tÝnh to¸n)
§  C¸c gii ph¸p kü thuËt x©y dùng (gii ph¸p mÆt b»ng, kÕt cÊu chÝnh, phô cña nhµ vµ c«ng trinh,  nÒn mãng,  kÕt cÊu bao che víi c¸c kÝch th­íc, tham sè c¬ bn).
§  Trang thiÕt bÞ: nªu sè l­îng, chñng lo¹i, c«ng suÊt c¸c lo¹i trang thiÕt
   bÞ cÇn thiÕt cho c«ng trinh, c¸c phô tïng, vËt t­ kü thuËt ®i kÌm
   KÕt thóc cña giai ®o¹n lùa chän c¸c gii ph¸p c«ng nghÖ vµ         
                                      kü thuËt ®­îc thÓ hiÖn trªn bn thiÕt kÕ s¬ bé.


       Các Tin khác
  + QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, (06/06/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG MỘT PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG (11/03/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (11/03/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + HỢP ĐỒNG TRONG XÂY ĐỰNG (11/03/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU (28/02/2014)
  + Bài giảng chỉ huy trưởng công trình xây dựng (18/02/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (14/02/2014)
  + QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (13/02/2014)
  + Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 3) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 2) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 1) (13/07/2013)
  + Chuyên đề chức danh chỉ huy trưởng công trình xây dựng (13/07/2013)
  + BÀI GIẢNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (11/07/2013)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (10/07/2013)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/