Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 6
Tổng: 5166596

         Home > Tài liệu giáo trình, bài giảng >
 QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 

 
1. QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG
1.1 Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng
1.2 Kế hoạch quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng
1.3 Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động và môi trường xây dựng
 
2. QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
2.1. Kh¸i niÖm vÒ rñi ro vµ bÊt ®Þnh
2.2. Rñi ro vµ bÊt ®Þnh khi thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­.TÝnh hai mÆt cña rñi ro
2.3. C¸c giai ®o¹n cña ph¸t triÓn rñi ro, ph©n lo¹i rñi ro vµ nhËn d¹ng rñi ro
2.3. LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rñi ro vµ kÕ ho¹ch øng phã rñi ro
2.4. C¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t rñi ro
2.5.  Qu¶n lý rñi ro trong c¸c dù ¸n x©y dùng
2.6. C«ng t¸c qu¶n lý rñi ro trong c¸c dù ¸n x©y ë ViÖt Nam
 

1. QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG

 

 

 
1.1 Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng

 

1.1.1. QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
-  Quy ph¹m kü thuËt AT trong x©y dùng TCVN 5308-91 quy ®Þnh:
   + Khi ch­a cã tµi liÖu thiÕt kÕ TCXD vµ thiÕt kÕ thi c«ng th× kh«ng ®­­îc phÐp TC.
   + Trong c¸c tµi liÖu ®ã ph¶i thÓ hiÖn biÖn ph¸p ®¶m b¶o ATL§, vÖ sinh lao động vµ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.
-  Ph¶i b¶o ®¶m  chÊt l­îng, tiÕn ®é, an toµn c«ng tr×nh, tÝnh m¹ng con ng­êi vµ tµi s¶n, phßng chèng ch¸y, næ, vÖ sinh m«i tr­êng trong ho¹t ®éng x©y dùng (Kh.3, §iÒu 4, LuËt XD);
-Néi dung QLDA x©y dùng bao gåm QL chÊt l­îng, khèi l­îng, tiÕn ®é, an toµn lao ®éng vµ m«i tr­êng XD (Kh. 1 ®iÒu 45, LXD)

 

 

- C«ng tr×nh x©y dùng chØ ®­îc khëi c«ng khi cã biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m an toµn, vÖ sinh m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng (Môc 6, §iÒu 72, LuËt XD);
- Dõng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ yªu cÇu kh¾c phôc hËu qu¶ khi nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh, an toµn vµ vÖ sinh m«i tr­êng (Kho¶n d, môc 1, §iÒu 75, LuËt XD);
- KiÓm tra biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn, vÖ sinh m«i tr­êng trong viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (Kho¶n d, môc 2, §iÒu 75, LuËt XD);
- ViÖc ph¸ dì c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn theo gi¶i ph¸p ph¸ dì ®­îc duyÖt, b¶o ®¶m an toµn vµ vÖ sinh m«i tr­êng (Kh. b, môc 2, §iÒu 86, LuËt XD);
- ViÖc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®­îc thùc hiÖn ®Ó theo dâi, kiÓm tra vÒ chÊt l­îng, khèi l­îng, tiÕn ®é, an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng trong thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (môc 2, §iÒu 87, LuËt XD);

 

 

 
1.1.2. Tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh
-§iÒu kiÖn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: Nhµ thÇu khi ho¹t ®éng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã thiÕt bÞ thi c«ng ®¸p øng yªu cÇu vÒ an toµn vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh (Kho¶n d, môc 1, §iÒu 73, LuËt XD);
-Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm (§iÒu 78, LuËt XD):
+ Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn cho ng­êi, m¸y mãc, thiÕt bÞ, tµi s¶n, c«ng tr×nh ®ang x©y dùng, c«ng tr×nh ngÇm vµ c¸c c«ng tr×nh liÒn kÒ; ®èi víi nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng ph¶i ®­îc kiÓm ®Þnh an toµn tr­íc khi ®­a vµo sö dông;
+ Thùc hiÖn biÖn ph¸p kü thuËt an toµn riªng ®èi víi nh÷ng h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng viÖc cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn;
+ Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt nh»m h¹n chÕ thiÖt h¹i vÒ ng­êi vµ tµi s¶n khi x¶y ra mÊt an toµn trong thi c«ng x©y dùng.

 

 

- Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c nghÜa vô sau ®©y (Môc 2, §iÒu 76, LuËt XD):
+ Thi c«ng x©y dùng theo ®óng thiÕt kÕ, tiªu chuÈn x©y dùng, b¶o ®¶m chÊt l­îng, tiÕn ®é, an toµn vµ vÖ sinh m«i tr­êng;
+ Båi th­êng thiÖt h¹i khi vi ph¹m hîp ®ång, thi c«ng kh«ng b¶o ®¶m chÊt l­îng, g©y « nhiÔm m«i tr­êng ;
- Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm (§iÒu 79, LuËt XD):
+ Cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m vÖ sinh m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng bao gåm m«i tr­êng kh«ng khÝ, m«i tr­êng n­íc, chÊt th¶i r¾n, tiÕng ån vµ c¸c yªu cÇu kh¸c vÒ vÖ sinh m«i tr­êng;
+ Båi th­êng thiÖt h¹i do nh÷ng vi ph¹m vÒ vÖ sinh m«i tr­êng do m×nh g©y ra trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng vµ vËn chuyÓn vËt liÖu x©y dùng;
+ Tu©n theo c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng.

 

 

 
- Nhµ thÇu thùc hiÖn viÖc di dêi c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng, an toµn ®èi víi c«ng tr×nh di dêi vµ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn, b¶o ®¶m vÖ sinh m«i tr­êng (§iÒu 85, LuËt XD).
- Ng­êi ®­îc giao tæ chøc thùc hiÖn viÖc ph¸ dì c«ng tr×nh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m an toµn vµ vÖ sinh m«i tr­êng.
- §iÒu 30 - Qu¶n lý ATL§ trªn c«ng tr­­êng XD ( N§12/2009/ND-CP):
1) + Nhµ thÇu TC ph¶i lËp biÖn ph¸p AT cho ng­­êi, cho CT trªn c/tr­êng;
    + NÕu biÖn ph¸p AT liªn quan nhiÒu bªn thi ph¶i ®­­îc c¸c bªn tháa thuËn.
2) BiÖn ph¸p AT, néi quy AT ph¶i thÓ hiÖn c«ng khai trªn c«ng tr­êng; nh÷ng vÞ trÝ nguy hiÓm ph¶i bè trÝ ng­êi h­íng dÉn, c¶nh b¸o ®Ò phßng tai n¹n.

 

 

 
1.2 Kế hoạch quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng
1.2.1 Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng
a/ Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.
b/ Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
c/ Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

d/ Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
e/ Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
 
g/ Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

 

 

1.2.2. Quản lý môi trường xây dựng
a/ Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.
b/ Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
c/ Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
d/ Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

 

 

 

 

 

 

1.3 Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động và môi trường xây dựng

 

 

 

1.3.1 Nh÷ng yªu cÇu chung
 a/ Thùc hiÖn c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng liªn quan ®Õn an toàn lao động và  bảo vệ môi trường xây dựng, ( TCVN -2287-78 HÖ thèng tiªu chuÈn an toµn lao ®éng. Quy ®Þnh c¬ b¶n; TCXDVN 296-2004 Dµn gi¸o - C¸c yªu cÇu vÒ an toµn; 2290:1978 ThiÕt bÞ s¶n xuÊt - Yªu cÇu chung vÒ an toµn; TCVN 5308:1991 Quy ph¹m kÜ thuËt an toµn trong x©y dùng; TCVN 4431:1987 Lan can an toµn - §iÒu kiÖn kÜ thuËt; TCVN 3254 : 1989 An toµn ch¸y - Yªu cÇu chung; TCVN 3255:1986 An toµn næ - Yªu cÇu chung; TCVN 2291 : 1978 Ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ ng­êi lao ®éng - Ph©n lo¹i; TCVN 2288:1978 C¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i trong s¶n xuÊt - Ph©n lo¹i; TCVN : 1978 ThiÕt bÞ s¶n xuÊt - Yªu cÇu chung vÒ an toµn;...)
b/ Tæ chøc bé phËn qu¶n lý an toàn lao động và  bảo vệ môi trường xây dựng trong bé m¸y qu¶n lý dù ¸n cña chñ ®Çu tư và bộ máy tổ quản lý công trường của nhà thầu.
c/ Tæ chøc đào tạo, hướng dẫn, phổ biến c¸c quy định về an toµn lao ®éng. Gi¸o dôc ng­êi lao ®éng ý thøc coi träng an toµn lao ®éng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng;

 

 

d/  Trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động vµ kiÓm tra søc khoÎ ®Þnh kú cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trªn c«ng tr­êng;
e/ Lập vµ thực hiện c¸c biÖn ph¸p an toµn cho người vµ c«ng tr×nh trªn c«ng tr­êng x©y dùng và bảo đảm về m«i tr­êng cho người lao động trªn c«ng tr­êng vµ bảo vệ m«i tr­êng xung quanh
- G¾n liÒn biÖn ph¸p kü thuËt, biÖn ph¸p kiÓm tra chÊt l­îng vµ biÖn ph¸p an toµn lao ®éng thµnh mét thÓ thèng nhÊt;
- S¾p xÕp tr×nh tù thi c«ng trong tiÕn ®é ph¶i ®¶m b¶o kh«ng gian lao ®éng ®ñ an toµn;
- ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng thi c«ng hay lµ sù cung cÊp dÞch vô thi c«ng ph¶i cã quan ®iÓm an toµn lao ®éng;
- C¶nh b¸o mÊt an toµn vµ g©y « nhiÔm m«i tr­êng trªn c«ng tr­êng;
 
- LËp c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng tai n¹n khi kh¶o s¸t phôc vô x©y dùng, c¸c biÖn ph¸p chèng va ®Ëp c¬ häc, chèng r¬i tõ trªn cao xuèng thÊp, chèng lë, xËp, sôt, tr­ît ®Êt ®¸, biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn giµn gi¸o vµ thang, an toµn trong c«ng t¸c l¾p ghÐp kÕt cÊu c«ng tr×nh

 

 

 

1.3.2 BiÖn ph¸p cho mét sè lÜnh vùc cô thÓ
1) AT cña c«ng t¸c ®Êt vµ lµm viÖc d­íi s©u, trong ®­êng hÇm:
 - Chèng s¹t lë hè ®µo g©y ra tai n¹n
 - Chèng lËt ®æ m¸y mãc vµ ng­­êi r¬i xuèng hè ®µo
 - Chèng sËp, lë trong TC ®­êng hÇm
 - Chèng bÞ nhiÔm khÝ ®éc khi thi c«ng trong hÇm s©u
 - Gi¶i ph¸p tho¸t hiÓm,cøu hé khi cã sù cè d­íi hè s©u hoÆc trong hÇm, ... )

 

 

 

2) AT thi c«ng trªn cao:
 - L­íi b¶o vÖ, hÖ thèng dµn d¸o vµ sµn c«ng t¸c æn ®Þnh,v÷ng ch¾c
 - C¸c thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng cho tõng c¸ nh©n
 - Lùa chän c«ng cô thi c«ng vµ quy tr×nh t¸c nghiÖp thÝch hîp søc lùc con ng­­êi khi lµm viÖc trªn cao, …

 

 

 

3) An toµn sö dông m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng:
 - KiÓm tra ®¶m b¶o t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña m¸y XD vµ thiÕt bÞ thi c«ng tr­íc khi ®­­a vµo sö dông trªn c«ng tr­­êng
 - KiÓm tra sù c©n b»ng vµ æn ®Þnh khi m¸y chÞu t¶i
 - ThiÕt bÞ che ch¾n, rµo c¶n vïng nguy hiÓm khi m¸y vËn hµnh
 - §¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng cho ng­­êi vµ m¸y lµm viÖc
 - Nh¾c nhë CN chÊp hµnh quy tr×nh vËn hµnh vµ quy chÕ ATL§ trong t¸c nghiÖp SX cã liªn quan ®Õn m¸y mãc, thiÕt bÞ TC
 - Thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ b¶o d­ìng m¸y th­­êng xuyªn vµ kiÓm tra t×nh tr¹ng kü thuËt cña m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng vµo ®Çu c¸c ca lµm viÖc, …

 

 

 

 

 

4) An toµn thi c«ng l¾p ghÐp c«ng tr×nh, l¾p ®Æt thiÕt bÞ
  - AT thiÕt bÞ cÈu l¾p
- AT c¸c thiÕt bÞ phô trî phôc vô l¾p ghÐp
  - AT vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ tËp kÕt cÊu kiÖn vµ l¾p ghÐp
  - AT cho ng­­êi L§ trong t¸c nghiÖp l¾p ghÐp

 

 

 

 5) T¸c nghiÖp xÕp dì t¹i kho b·i
- AT vËn chuyÓn
- AT bèc xÕp hµng hãa

 

 

 

6) An toµn giao th«ng vµ vËn chuyÓn trªn c«ng tr­êng
AT giao th«ng:
  - Quy ho¹ch c¸c lo¹i ®­êng thuËn lîi, tiÕt kiÖm vµ an toµn
  - ThiÕt kÕ c¸c lo¹i ®­êng ®óng quy ®Þnh ( kh¶ n¨ng chÞu t¶i, ®é dèc, b¸n kÝnh quay, …)
 An toµn vËn chuyÓn trªn c«ng tr­­êng (ph­¬ng ngang, ph/®øng):
- An toµn thiÕt bÞ v/c
         - AT t¸c nghiÖp v/c
        - Che ch¾n, neo buéc h/hãa ®óng q/®Þnh
7) An toµn sö dông ®iÖn trªn c«ng tr­êng
Nhu cÇu sö dông ®iÖn trong thi c«ng:
   - L­îng ®iÖn dïng nhiÒu
   - Sö dông nhiÒu lo¹i ®iÖn thÕ ®an xen nhau ë nhiÒu vÞ trÝ trªn c«ng tr­êng, rÊt dÔ g©y mÊt an toµn trong SX
An toµn vÒ ®iÖn trong TCXD
  - AT vÒ ®iÖn trong QTXL
  + §iÖn ®éng lùc
  + §iÖn s¶n xuÊt
  + §iÖn chiÕu s¸ng phôc vô SX
 - AT ®iÖn t¹i x­­ëng SX phô trî, t¹i kho b·i
   - AT c¸c ®­­êng dÉn vµ ®iÖn chiÕu s¸ng, ®iÖn sinh ho¹t
BiÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn vÒ ®iÖn, gåm:
 -  B¶o vÖ chèng ®iÖn giËt
 - B¶o vÖ chèng c¸c t¸c ®éng nhiÖt
 - B¶o vÖ chèng qu¸ dßng
 - B¶o vÖ chèng rß ®iÖn
 - B¶o vÖ chèng nhiÔu lo¹n ®iÖn ¸p.

 

 

 

 

 

8) HÖ thèng chèng sÐt
 - Chèng sÐt chung trªn c«ng tr­êng
- T¹i c¸c vÞ trÝ nguy hiÓm vÒ sÐt ®¸nh: vÞ trÝ c¸c kho quan träng; c¸c vÞ trÝ lµm viÖc trªn cao; c¸c cÇn cÈu cã chiÒu cao lín; …

 

 

 

 9) Phßng chèng ch¸y næ
 - HÖ thèng phßng ch¸y trªn toµn c«ng tr­­êng
 - N­­íc vµ thiÕt bÞ ch÷a ch¸y
  + N­íc ch÷a ch¸y
  + ThiÕt bÞ ch÷a ch¸y
- Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o qu¶n vµ sö dông thuèc næ trªn c«ng tr­êng
 - X¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm dù tr÷ thuèc næ, quy tr×nh b¶o qu¶n, vËn chuyÓn thuèc næ, quy tr×nh g©y næ trong TC

 

 

 

10) An toµn thi c«ng trong thiÕt kÕ T§TC
 - Ph©n khu TC vµ AT s¶n xuÊt khi triÓn khai theo ph­¬ng ngang:
    + Lµm râ h­íng thi c«ng, tuyÕn di chuyÓn t¸c nghiÖp SX ®Ó tr¸nh xung ®ét trªn mÆt b»ng
   + KiÓm tra AT  khi ho¹t ®éng SX trªn c¸c tÇng ®ît kh¸c nhau theo ph­¬ng ®øng
 - Ph©n tÇng TC khi triÓn khai SX theo ph­¬ng ®øng:
   KiÓm tra AT  khi bè trÝ ho¹t ®éng SX trªn c¸c tÇng ®ît kh¸c nhau theo ph­¬ng ®øng.

 

 

- Sù phèi hîp triÓn khai SX cña c¸c nhµ thÇu trªn c«ng tr­êng vµ ë tõng khu vùc s¶n xuÊt.

 

 

 

11) An toµn thi c«ng trong thiÕt kÕ mÆt b»ng TC
ATTC khi chuÈn bÞ MBTC trªn toµn c«ng tr­êng
 - HÖ th«ng biÓn b¸o AT chung trªn c«ng tr­¬ng vµ ë nh÷ng ®Þa ®iÓm nguy hiÓm
 - HÖ thèng phßng ch¸y, ch÷a ch¸y chung
Gi¶i ph¸p AT cho tõng h¹ng môc
An toµn ®Æt vµ vËn hµnh m¸y thi c«ng
 An toµn ë c¸c nhµ x­­ëng SX phô trî
 An toµn ë c¸c kho b·i trªn c«ng tr­êng

 

 

 

12) An toµn cho thiÕt bÞ  hoÆc c«ng viÖc cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ ATL§;
 - An toµn sö dông TB chÞu ¸p lùc: nåi h¬i ¸p lùc; b×nh chøa khÝ nÐn; TB chøa khÝ hãa láng; AT sö dông m¸y n©ng, h¹
 - M¸y khoan, ph¸ cÇm tay; thiÕt bi thæi h¬i ¸p lùc; TB s¶n xuÊt VLXD
 (m¸y c­a, m¸y c¸t, m¸y gia c«ng cèt liÖu, …)
 - AT gia c«ng, l¾p ®Æt, söa ch÷a, lµm vÖ sinh cöa kÝnh;…
 

 

 

 

Yªu cÇu chñ ®Çu t­ vµ c¸c nhµ thÇu ph¶i th­êng xuyªn/ kiểm tra giam sát việc thực hiện các quy định về an toàn lao động và  bảo vệ moi trường xây dựng ;

 

 

 

 

 

2. QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THỰC HIỆN DỰ AN ĐẦU TƯ
XAY DỰNG CÔNG TRÌNH
Néi dung qu¶n lý rñi ro bao gåm ba m¶ng c«ng viÖc chÝnh:
- NhËn d¹ng rñi ro
- ¦íc l­îng rñi ro: Ph©n tÝch vµ ®Þnh l­îng rñi ro
- KiÓm so¸t rñi ro: Ph¶n øng, øng xö víi rñi ro
2.1 Kh¸i niÖm vÒ rñi ro vµ bÊt ®Þnh
- Rñi ro lµ sù kiÖn hoÆc t×nh huèng bÊt ngê mµ khi x¶y ra nã cã thÓ dÉn ®Õn c¸c c¬ héi míi cã lîi hoÆc sù thiÖt h¹i khi thùc hiÖn mét nhiÖm vô nµo ®ã, nh­ng c¸c sù kiÖn hoÆc t×nh huèng nµy l¹i cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc.
- Mét ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña rñi ro lµ kh¶ n¨ng cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc vÒ x¸c suÊt xuÊt hiÖn hoÆc møc ®é rñi ro. §ã lµ c¬ së ®Ó ph©n biÖt gi÷a rñi ro vµ bÊt ®Þnh.
- BÊt ®Þnh ph¶n ¸nh sù kiÖn (t×nh huèng), trong ®ã kh«ng thÓ biÕt ®­îc x¸c suÊt xuÊt hiÖn cña sù kiÖn. Kh¸i niÖm bÊt ®Þnh chøa ®ùng yÕu tè ch­a biÕt nhiÒu h¬n
kh¸i niÖm rñi ro.
- Sù ph©n ®Þnh gi÷a rñi ro vµ bÊt ®Þnh chØ mang tÝnh t­¬ng ®èi. Tuú thuéc vµo th«ng tin cã thÓ cã ®­îc vµ kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ cña mçi c¸ nh©n hay tæ chøc mµ cã thÓ lµ rñi ro hay bÊt ®Þnh.

 

 

2.2. Rñi ro vµ bÊt ®Þnh khi thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­.TÝnh hai mÆt cña rñi ro
2.2.1 Rñi ro vµ bÊt ®Þnh khi thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­
- Thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ lu«n diÔn ra trong ®iÒu kiÖn rñi ro vµ bÊt ®Þnh.
- Rñi ro dù ¸n lµ tæng hîp nh÷ng yÕu tè ngÉu nhiªn, nh÷ng t×nh huèng kh«ng thuËn lîi liªn quan ®Õn bÊt ®Þnh, cã thÓ ®o l­êng b»ng x¸c suÊt viÖc kh«ng ®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Þnh cña dù ¸n vµ g©y nªn nh÷ng thiÖt h¹i, mÊt m¸t.
- BÊt ®Þnh hiÓu theo nghÜa réng lµ sù kh«ng ®Çy ®ñ vµ kh«ng chÝnh x¸c cña th«ng tin vÒ c¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn dù ¸n. BÊt ®Þnh ph¶n ¸nh t×nh huèng, trong ®ã kh«ng tÝnh ®­îc x¸c suÊt xuÊt hiÖn cña t×nh huèng.
- Nguån gèc cña c¸c yÕu tè bÊt ®Þnh.
+ Khi lùa chän c¸c quyÕt ®Þnh tèi ­u, kh«ng n¾m v÷ng hoÆc kh«ng thÓ tÝnh ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c  c¸c th«ng tin, sù biÕn ®éng cña m«i tr­êng.
+ C¸c yÕu tè ngÉu nhiªn: B·o lôt, ®éng ®Êt.
+ C¸c yÕu tè ®èi kh¸ng mang tÝnh chñ quan khi qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh diÔn ra trong t×nh huèng lîi Ých cña c¸c ®èi t¸c kh«ng cïng chiÒu, thËm chÝ ®èi lËp nhau.

 

 

 

 

 

2.2.1. TÝnh hai mÆt cña rñi ro
- Rñi ro cã c¶ 2 mÆt (2 khÝa c¹nh) lµ tiªu cùc vµ tÝch cùc vµ cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng x¸c suÊt xuÊt hiÖn rñi ro nh©n víi møc ®é, thiÖt h¹i hoÆc lîi Ých ®¹t ®­îc do rñi ro g©y ra.
- NhËn thøc phæ biÕn hiÖn nay cho r»ng rñi ro bao gåm c¶ hiÓm ho¹ vµ c¬ héi,
        + NÕu rñi ro lµ mét hiÓm ho¹ th× nã sÏ g©y trë ng¹i  cho vÖc thùc hiÖn môc tiªu.
        + NÕu rñi ro xuÊt hiÖn nh­ mét c¬ héi th× l¹i t¹o ra ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn môc tiªu
2.3 C¸c giai ®o¹n cña ph¸t triÓn rñi ro, ph©n lo¹i rñi ro vµ nhËn d¹ng rñi ro

 

 

 

2.3.1 C¸c giai ®o¹n cña ph¸t triÓn rñi ro, ph©n lo¹i rñi ro
wC¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña rñi ro.
w

 

 

 

 

 

2.3.2  NhËn d¹ng rñi ro trong qu¶n lý dù ¸n x©y dùng

 

 

 

2.3.2.1. C¸c t×nh huèng nhËn biÕt rñi ro
- Víi c¸c ®iÒu kiÖn ®· biÕt:
+ Rñi ro ®­îc tÝnh ®Õn tr­íc mét c¸ch râ rµng
             + Rñi ro nµy cã thÓ nhËn ra tõ viÖc xem xÐt  c¸c v¨n b¶n hîp ®ång, quy m« vµ  tÝnh chÊt c¸c c«ng viÖc
- Víi c¸c ®iÒu kiÖn cã thÓ biÕt vµ kh«ng biÕt:
+ Rñi ro dï kh«ng mong ®îi nh­ng cã thÓ thÊy tr­íc ®­îc
+ Rñi ro xuÊt hiÖn Ýt nh­ng t¸c ®éng kh«ng nhá (m­a b·o, tai n¹n...)
- Víi c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ biÕt tr­íc:
+ C¸c rñi ro kh«ng thÓ nhËn biÕt ®­îc
+ C¸c sè liÖu l­u tr÷  cã thÓ cho ta h­íng dÉn
+ NÕu lµm râ ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn cã thÓ lo¹i bá nhiÒu yÕu tè kh«ng biÕt

 

 

 

 

 

2.3.2.2. NhËn d¹ng rñi ro
NhËn d¹ng rñi ro khi thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc chinh cña dù ¸n x©y dùng:
     1) NhËn d¹ng rñi ro khi lËp dù ¸n ®Çu t­
- Nghiªn cøu thÞ tr­êng cña s¶n phÈm (®Çu ra, ®Çu vµo )
- §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn
- T×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi, tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng vµ céng ®ång
2) Rñi ro tõ khÝa c¹nh ph¸p lý cña DA§T vµ cña chñ §T
3) Rñi ro tõ x¸c ®Þnh ch­¬ng tr×nh s¶n xuÊt (thÞ tr­êng ®Çu ra, ®Çu vµo; c¸ch thøc tæ chøc SX vµ trao ®æi;  vÊn ®Ò m«i tr­êng cña DA)
4) Kh©u lùa chän ®Þa ®iÓm XD vµ ®iÒu kiÖn gi¶i phãng mÆt b»ng
5) Kh©u x¸c ®Þnh c«ng suÊt, c«ng nghÖ
6) VÒ lùa chän gi¶i ph¸p XD
7) Kh©u x¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n tæ chøc vµ nguån nh©n lùc vËn hµnh DA
8) Rñi ro qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh (vi m«, vÜ m«, x· héi)
9) Rñi ro dÉn ®Õn tõ phÝa nhµ thÇu:
 - §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña c¸c nhµ thÇu
- ChÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu, chän thÇu
- ChÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ sù vô hîp ®ång vµ qu¶n lý thùc hiÖn hîp ®ång,..

 

 

2.3. LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rñi ro vµ kÕ ho¹ch øng phã rñi ro
2.3.1  Chu tr×nh qu¶n lý rñi ro vµ lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rñi ro
a. Chu tr×nh qu¶n lý rñi ro
w Chu tr×nh qu¶n lý rñi ro bao gåm c¸c c«ng viÖc:
- X¸c ®Þnh rñi ro (nhËn d¹ng rñi ro) lµ nghiªn cøu, xem xÐt, ®¸nh gi¸ nh÷ng lÜnh vùc rñi ro tiÒm tµng ¶nh h­ëng ®Õn dù ¸n. Th­êng sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p sau ®Ó x¸c ®Þnh rñi ro:
+ Pháng vÊn, ®iÒu tra, lËp b¶ng c¸c c©u hái nghiªn cøu vÒ rñi ro. Ph­¬ng ph¸p cã thÓ cho kÕt qu¶ tèt, nh­ng chi phÝ kh¸ cao.
+ Ph­¬ng ph¸p chuyªn gia, sö dông nhãm chuyªn gia vµ xem xÐt ý kiÕn cña hä, cã thÓ theo 2 h­íng: phu¬ng ph¸p tËp thÓ chuyªn gia vµ ph­¬ng ph¸p Del phi.
+ Ph­¬ng ph¸p kü thuËt biÓu ®å: biÓu ®å nguyªn nh©n, kÕt qu¶ (biÓu ®å x­¬ng c¸), biÓu ®å ph©n tÝch hÖ thèng.
+ Ph­¬ng ph¸p so s¸nh ®èi chiÕu.
+ Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch.
- Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ rñi ro, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n g©y ra rñi ro, trªn c¬ së ®ã cã thÓ t×m ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n trÞ chóng.
- KiÓm so¸t phßng ngõa rñi ro - sö dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt, c«ng cô, chiÕn l­îc c¸c ch­­¬ng tr×nh hµnh ®éng . . . ®Ó ng¨n ngõa, nÐ tr¸nh hoÆc gi¶m thiÓu nh÷ng tæn thÊt, nh÷ng ¶nh h­ëng kh«ng mong ®îi.

 

 

w Qu¸ tr×nh qu¶n lý rñi ro dù ¸n theo chu tr×nh 6 b­íc:
- LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rñi ro.
- X¸c ®Þnh rñi ro.
- Ph©n tÝch ®Þnh tÝnh rñi ro.
- Ph©n tÝch ®Þnh l­îng rñi ro.
- LËp kÕ ho¹ch ®èi phã rñi ro.
- KiÓm so¸t vµ ®iÒu chØnh rñi ro.
b. LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý dù ¸n
· KÕ ho¹ch qu¶n lý rñi ro lµ mét b­íc ®Æc biÖt quan träng , nã quyÕt ®Þnh  sù  thµnh c«ng cña 5 b­íc cßn l¹i trong quy tr×nh qu¶n lý rñi ro.
· KÕ ho¹ch qu¶n lý rñi ro ®­a ra c¸ch thøc, quyÕt ®Þnh ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh   c¸c qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch vµ triÓn khai nh÷ng hµnh ®éng qu¶n lý rñi ro trong suèt qu¸ tr×nh dù ¸n.
· KÕ ho¹ch qu¶n lý rñi ro lµ c¬ së ®Ó cung cÊp nguån lùc vµ thêi gian cÇn thiÕt cho c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý rñi ro, ®­a ra c¸c nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ rñi ro.

 

 

· Néi dung cña kÕ ho¹ch qu¶n lý rñi ro:
- C¬ së ph­¬ng ph¸p luËn: X¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p, c«ng cô, nguån d÷ liÖu cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh rñi ro, c¸c ph­¬ng ph¸p thÝch hîp ®¸nh gi¸ rñi ro tuú thuéc vµo c¸c giai ®o¹n cña dù ¸n.
- Vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c nhµ qu¶n lý cã liªn quan.
- Ng©n quü dµnh cho c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro.
- Thêi gian dµnh cho qu¶n lý rñi ro.
- C¸ch thøc cho ®iÓm vµ diÔn gi¶i, x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p cho ®iÓm vµ diÔn gi¶i phï hîp víi lo¹i vµ thêi gian tiÕn hµnh ph©n tÝch ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng rñi ro.
- C¸c tiªu chuÈn giíi h¹n x¸c ®Þnh c¸c møc rñi ro giíi h¹n kh¸c nhau mµ chñ ®Çu t­ kh¸ch hµng, nhµ tµi trî chÊp nhËn ®­îc.
- H×nh thøc b¸o c¸o.
- L­u gi÷.
- C¬ cÊu ph©n tÝch rñi ro.

 

 

 

 

 

2.3.2. KÕ ho¹ch øng phã rñi ro
· KÕ ho¹ch øng phã rñi ro lµ mét tËp hîp c¸c biÖn ph¸p ®Ó ph¶n øng khi rñi ro
 x¶y ra. §©y lµ qu¸ tr×nh lùa chän vµ quyÕt ®Þnh c¸c ho¹t ®éng  nh»m ®Èy m¹nh  c¬ héi vµ gi¶m bít hiÓm ho¹ cña rñi ro ®èi víi môc tiªu cña dù ¸n.
· KÕ ho¹ch øng phã rñi ro ®­îc sö dông ®Ó ph¶n øng víi c¸c rñi ro ph¸t  sinh trong suèt ®êi dù ¸n. X©y dùng kÕ ho¹ch ®èi phã rñi ro cã t¸c dông gi¶m chi phÝ hµnh ®éng khi rñi ro xuÊt hiÖn.
2.4. C¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t rñi ro 
2.4.1. Qu¶n lý rñi ro cña dù ¸n
· Qu¶n lý rñi ro dù ¸n lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh, ph©n tÝch nh»m vµo viÖc kiÓm so¸t c¸c rñi ro cña dù ¸n mét c¸ch hÖ thèng vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt.
· Qu¶n lý rñi ro dù ¸n lµ qu¸ tr×nh liªn tôc ®­îc thùc hiÖn trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña chu kú dù ¸n, kÓ tõ khi míi h×nh thµnh cho ®Õn khi kÕt thóc dù ¸n.
· Trong suèt vßng ®êi dù ¸n, nhiÒu kh©u c«ng viÖc cã møc ®é rñi ro rÊt cao, nªn cÇn thiÕt ph¶i ph©n chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n ®Ó xem xÐt ph©n tÝch rñi ro, trªn c¬ së ®ã lùa chän c¸c gi¶i ph¸p phï hîp nh»m gi¶m bít vµ lo¹i trõ rñi ro.

 

 

· Cã thÓ ph©n chia qu¸ tr×nh qu¶n lý rñi ro thµnh c¸c giai ®o¹n sau:
- Giai ®o¹n khëi ®Çu: nghiªn cøu, xem xÐt c¸c d÷ liÖu c¬ b¶n liªn quan ®Õn dù ¸n, chuÈn bÞ x©y dùng khung ch­¬ng tr×nh lµm c¬ së cho c¸c giai ®o¹n sau.
- Giai ®o¹n x¸c ®Þnh: t×m hiÓu c¸c rñi ro cã kh¶ n¨ng x¶y ra, c¸c nguyªn nh©n g©y ra rñi ro trong dù ¸n.
- Giai ®o¹n ph©n tÝch nh»m tÝnh to¸n, ®o l­­êng th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng x¶y ra vµ møc ®é t¸c ®éng cña rñi ro tíi c¸c kÕt qu¶ ®Çu ra cña dù ¸n.
- Giai ®o¹n ph¶n øng:  ®­a ra kÕ ho¹ch, hµnh ®éng ph¶n øng víi rñi ro khi chóng xuÊt hiÖn trong dù ¸n.
- Giai ®o¹n qu¶n lý  nh»m ®­a ra c¸c ho¹t ®éng kiÓm so¸t, ®iÒu chØnh rñi ro khi nã xuÊt hiÖn.
2.4.2. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ rñi ro cña dù ¸n

 

 

 

2.4.2.1 Ph©n tÝch ®Þnh tÝnh
Ph­­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Þnh tÝnh cña rñi ro cÇn ®­­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù bao gåm 3 b­íc:

 

 

B­íc 1:  X¸c ®Þnh x¸c suÊt xuÊt hiÖn rñi ro.
- X¸c suÊt xuÊt hiÖn rñi ro lµ kh¶ n¨ng mµ rñi ro cã thÓ xuÊt hiÖn ®­­îc m« t¶ mét c¸ch ®Þnh tÝnh lµ rÊt thÊp, thÊp, b×nh th­êng, cao vµ rÊt cao.
 

 

 

 

- Thang ®o x¸c suÊt rñi ro x¶y ra th­êng n»m trong kho¶ng tõ  0,0 (kh«ng x¶y ra ) ®Õn 1,0 (ch¾c ch¾n x¶y ra).

 

 

 

B­­íc 2: X¸c ®Þnh møc ®é t¸c ®éng cña rñi ro.
- Møc ®é t¸c ®éng cña rñi ro lµ c¸c kÕt qu¶ lµm thay ®æi môc tiªu dù ¸n khi rñi ro xuÊt hiÖn.
 

 

 

 

- Cã thÓ ®¸nh gi¸ møc ®é t¸c ®éng cña rñi ro theo thang ®o m« t¶ nh­  lµ rÊt cao, cao, b×nh th­êng, thÊp, rÊt thÊp hoÆc ®¸nh gi¸ theo thang ®o sè víi gi¸ trÞ tuyÕn tÝnh (l, 3, 5, 7, 9,. . .) hoÆc phi tuyÕn (l, 2, 4, 8, 16,. . .). - X¸c suÊt xuÊt hiÖn rñi ro ë b­­íc 1 vµ møc ®é t¸c ®éng rñi ro ë b­­íc 2 ®­îc ®¸nh gi¸ ®èi víi tõng rñi ro cô thÓ th«ng qua viÖc pháng vÊn hoÆc gÆp gì c¸c chuyªn gia cã nhiÒu kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm.
 

 

 

 

B­­íc 3: X©y  dùng ma trËn  ®¸nh gi¸ x¸c suÊt vµ møc ®é t¸c ®éng cña rñi ro nh»m: xÕp h¹ng rñi ro (rÊt thÊp, thÊp, b×nh th­êng, cao, rÊt cao) b»ng c¸ch g¾n gi¸ trÞ cô thÓ cho x¸c suÊt xuÊt hiÖn vµ møc ®é t¸c ®éng.

 

 

 

 

 

2.4.2.2. Ph©n tÝch ®Þnh l­îng rñi ro
a. Vai trß cña ph­¬ng ph¸p vµ c¸c c¨n cø ph©n tÝch
· Ph©n tÝch ®Þnh l­îng rñi ro nh»m tÝnh to¸n x¸c suÊt xuÊt hiÖn rñi ro vµ møc ®é t¸c ®éng cña nã tíi môc tiªu cña dù ¸n b»ng c¸c con sè cô thÓ.
· Ph©n tÝch ®Þnh tÝnh rñi ro còng ®­a ra c¸c con sè x¸c suÊt xuÊt hiÖn rñi ro vµ møc ®é t¸c ®éng cña rñi ro, nh­ng c¸c con sè nµy ®­­îc g¸n gi¸ trÞ theo quan ®iÓm cña chuyªn gia, trong khi c¸c con sè cña ph©n tÝnh ®Þnh l­îng th× ®­­îc tÝnh to¸n cô thÓ dùa vµo sè liÖu thèng kª vµ c¸c kü thuËt nh­ kü thuËt m« pháng Mon te Carlo, ph­¬ng ph¸p ®é nh¹y, c©y quyÕt ®Þnh.
·Ph©n tÝch ®Þnh l­îng rñi ro th­êng ®i kÌm sau ph©n tÝch ®Þnh tÝnh rñi ro. Hai qu¸ tr×nh ph©n tÝch nµy mang tÝnh ®éc lËp vµ kÕt hîp víi nhau.
·Nguån th«ng tin ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch ®Þnh l­îng lµ c¸c th«ng tin tõ c¸c dù ¸n t­¬ng tù ®Ó thùc hiÖn, nghiªn cøu rñi ro trong c¸c dù ¸n t­¬ng tù cña c¸c chuyªn gia, c¬ së d÷ liÖu vÒ rñi ro tõ c¸c nguån kh¸c nhau.

 

 

b. C¸c ph­¬ng ph¸p  ph©n tÝch ®Þnh l­îng rñi ro

 

 

 

1) Ph­¬ng ph¸p x¸c suÊt
· Ph­¬ng ph¸p x¸c suÊt
Rñi ro liªn quan ®Õn dù ¸n ®­îc biÓu hiÖn bëi 3 yÕu tè, ®ã lµ sù kiÖn rñi ro, x¸c suÊt xuÊt hiÖn sù kiÖn rñi ro vµ thiÖt h¹i do rñi ro g©y nªn nÕu nã xuÊt hiÖn.
 

 

 

 

Tuú theo møc ®é ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ x¸c suÊt xuÊt hiÖn rñi ro mµ ng­êi ta ¸p dông ph­¬ng ph¸p chñ quan hay kh¸ch quan trong viÖc ®¸nh gi¸ møc ®é thiÖt h¹i do rñi ro g©y nªn.
 

 

 

 

- Ph­¬ng ph¸p kh¸ch quan: lµ ®¸nh gi¸ møc ®é thiÖt h¹i dùa trªn c¸c sè liÖu thùc tÕ vÒ tÇn suÊt xuÊt hiÖn nÕu cã rñi ro ®Ó tÝnh to¸n thiÖt h¹i kú väng ®èi víi lo¹i rñi ro ®ang xÐt.
- Ph­¬ng ph¸p chñ quan dùa trªn c¸c x¸c suÊt ®­­îc ®¸nh gi¸ theo kinh nghiÖm chñ quan hoÆc kh«ng biÕt x¸c suÊt cã thÓ x¶y ra sù kiÖn.
 · Tr­êng hîp x¸c suÊt ®­­îc ®¸nh gi¸ theo kinh nghiÖm th× møc ®é rñi ro cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ nh­ ph­¬ng ph¸p kh¸ch quan hoÆc mét sè ph­¬ng ph¸p kh¸c.
 · Tr­êng hîp  kh«ng biÕt  x¸c suÊt  x¶y ra  sù kiÖn   cã thÓ sö dông  c¸c quy t¾c minimax, maximin, maximax.

 

 

+ Quy t¾c minimax - quy t¾c bÊt lîi lín nhÊt hay quy t¾c bi quan. Theo quy t¾c nµy, ng­êi ta lùa chän ph­¬ng ¸n cã trÞ sè  kÕt qu¶ tèt nhÊt trong t×nh huèng xÊu nhÊt (bi quan)
+ Quy t¾c maximin - quy t¾c l¹c quan hay quy t¾c thuËn lîi nhá nhÊt. Theo quy t¾c nµy, ng­êi ta lùa chän ph­¬ng ¸n cã trÞ sè kÕt qu¶ nhá nhÊt trong c¸c t×nh huèng tèt nhÊt (l¹c quan).
+ Quy t¾c maximax - dµnh  cho nh÷ng  ng­êi cùc kú l¹c quan - thuËn lîi lín nhÊt. Theo quy t¾c nµy, ng­êi ta lùa chän ph­¬ng ¸n cã trÞ sè kÕt qu¶ lín nhÊt trong c¸c t×nh huèng tèt nhÊt.
Ph­¬ng ph¸p x¸c suÊt cã nh­îc ®iÓm lµ khã thu thËp ®­îc tËp hîp sè liÖu qu¸ khø ®Çy ®ñ ®Ó cã thÓ ¸p dông nguyªn t¾c x¸c suÊt kh¸ch quan. V× vËy, th­êng dùa trªn ý kiÕn chñ quan ®Ó ®­a ra x¸c suÊt x¶y ra c¸c sù kiÖn n»m trong møc hîp lý chÊp nhËn ®­îc.

 

 

 

 

 

2) Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch c©y quyÕt ®Þnh
· §©y lµ ph­¬ng ph¸p ®å ho¹ m« t¶ qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh th«ng qua s¬ ®å h×nh c©y vÒ qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh. Nhµ qu¶n lý cã thÓ sö dông lý thuyÕt x¸c suÊt ®Ó ph©n tÝch nh÷ng quyÕt ®Þnh phøc t¹p gåm nhiÒu kh¶ n¨ng lùa chän, nhiÒu yÕu tè ch­a biÕt.
· C©y quyÕt ®Þnh ®i tõ gèc lªn ngän nh­ sau:
- Chia dù ¸n theo c¸c kÞch b¶n.
- Mçi kÞch b¶n ®­îc chia theo c¸c ph­¬ng ¸n.
- Mçi ph­¬ng ¸n ®­îc chia theo c¸c t×nh huèng.

 

 

 

 

 

3) Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®é nh¹y
·  Lµ ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng cña rñi ro ®èi víi kho¶n ®Çu t­ b»ng c¸ch x¸c ®Þnh  kh¶  n¨ng sinh lîi cña kho¶n ®Çu t­  ®ã thay ®æi nh­  thÕ nµo khi c¸c yÕu tè t¸c ®éng (cã thÓ gäi lµ biÕn sè) bÞ thay ®æi.
· Ph­¬ng ph¸p nµy nh»m nghiªn cøu sù thay ®æi cña ®¹i l­îng ®Çu ra khi cã sù thay ®æi cña ®¹i l­îng ®Çu vµo cho tr­íc.
· Tr×nh tù gi¶i bµi to¸n theo c¸c b­íc sau:

 

 

 

- Chän c¸c ®¹i l­îng ®Çu vµo ®­îc coi lµ kh«ng an toµn.
- Chän ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ  ®¸nh gi¸ dù ¸n trong ®iÒu kiÖn an toµn.
- Ên ®Þnh møc thay ®æi cña c¸c ®¹i l­îng ®Çu vµo ®­îc nghiªn cøu so víi trÞ sè gèc (ë ®iÒu kiÖn an toµn) th­êng lÊy ± 10% lµm møc thay ®æi trªn vµ  d­íi.
- TÝnh sù biÕn ®æi cña ®¹i l­îng ®Çu ra do sù thay ®æi cña thay nhiÒu ®¹i  l­îng ®Çu vµo cïng mét lóc.

 

 

 

 

 

4) Ph­¬ng ph¸p m« pháng
· Néi dung cña ph©n tÝch m« pháng lµ x©y dùng nh÷ng m« h×nh mµ mçi m« h×nh lµ mét kh¸i niÖm hoÆc mét sù t­îng tr­ng cho mét hÖ thèng thùc nµo ®ã. TiÕn hµnh thö nghiÖm trªn c¸c m« h×nh ®ã ®Ó cã thÓ hiÓu biÕt râ rµng vÒ hµnh vi cña hÖ thèng hoÆc trî gióp qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh.
· Cã 2 1o¹i m« h×nh lµ m« h×nh tÝnh tÊt ®Þnh vµ m« h×nh x¸c suÊt.
 - M« h×nh tÊt ®Þnh lµ m« h×nh mµ trong ®ã mäi  d÷ liÖu ®· ®­îc biÕt tr­íc, gi¶ ®Þnh lµ ®· biÕt mét c¸ch ch¾c ch¾n.
 - M« h×nh x¸c suÊt lµ m« h×nh cã mét sè d÷ liÖu ®­îc m« t¶ bëi c¸c ph©n phèi x¸c suÊt mang tÝnh ngÉu nhiªn.
 - Víi mét sè ngÉu nhiªn (1 t×nh huèng) ®­îc m« pháng sÏ cho mét kÕt qu¶.
 Ng­êi ta  ®­a ra nhiÒu t×nh huèng kh¸c nhau ®Ó m« pháng vµ cã c¸c kÕt qu¶ kh¸c nhau. Trªn c¬ së ®ã t×m ®­îc quy luËt (mét tæ hîp c¸c gi¶ ®Þnh vµ kÕt qu¶) ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh.
· M« pháng Mon te Carlo lµ mét m« pháng ngÉu nhiªn theo Lý thuyÕt x¸c suÊt th­êng ®­îc sö dông hiÖn nay. M« h×nh nµy gi¶ thiÕt lµ c¸c tham sè rñi ro tu©n theo ph©n phèi x¸c suÊt.

 

 

· §Ó  m« pháng  dù ¸n víi c¸c yÕu tè bÊt tr¾c trong qu¸ tr×nh ­íc tÝnh, ®Çu tiªn dù ¸n ®­îc ph©n chia ra nhiÒu ho¹t ®éng hoÆc c¸c gãi nhá víi c¸c ®¸nh gi¸ vÒ gi¸ trÞ vµ kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn mét c¸ch l¹c quan (cao nhÊt), møc th­êng gÆp (trung b×nh) vµ bi quan (thÊp nhÊt), gi¸ trÞ th­êng gÆp lµ gi¸ trÞ cã tÇn suÊt xuÊt hiÖn cao nhÊt trong ph©n bè x¸c suÊt.
· KÕt qu¶  toµn diÖn ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së  m« pháng sö dông 3 gi¸ trÞ tiªu biÓu (l¹c quan, trung b×nh, bi quan) vµ m« t¶ mäi thø gi÷a c¸c gi¸ trÞ ®ã. Sau chu tr×nh ®Çu tiªn, viÖc tÝnh to¸n ®­îc thùc hiÖn lÆp ®i lÆp l¹i. M¸y tÝnh sö dông mét sè ngÉu nhiªn ®Ó lùa chän mét con sè trong ph¹m vi gi¸ trÞ. Chóng sö dông mét ph©n bæ ®Ó x¸c ®Þnh tÇn suÊt lùa chän.

 

 

 

 

 

5) Ph­¬ng ph¸p t­¬ng tù
    Theo  ph­¬ng ph¸p nµy  sö dông c¬ së d÷ liÖu cña c¸c dù ¸n  t­¬ng tù ®Ó  thùc hiÖn. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc sö dông khi m«i tr­êng bªn trong vµ  bªn ngoµi cña dù    ¸n vµ c¸c tiªu b¶n  gièng nhau  vÒ c¸c  th«ng sè c¬ b¶n nh­  quy m«, ph­¬ng  ph¸p vµ kü thuËt thùc thi, c«ng nghÖ.

 

 

 

· KÕt luËn vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Þnh tÝnh rñi ro:
- Nh×n chung c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Þnh l­îng ®Ó ®o l­êng rñi ro ®ßi hái c¬ së d÷ liÖu ®Çy ®ñ míi cã thÓ ¸p dông ®­îc. §Æc biÖt lµ ph­¬ng ph¸p m« pháng ®ßi hái sè mÉu ®iÒu tra rÊt lín, cã thÓ lªn tíi vµi tr¨m ngh×n mÉu. §iÒu nµy lµ rÊt khã kh¨n khi ¸p dông cho ph©n tÝch rñi ro c¸c dù ¸n x©y dùng.
 

 

 

 

- Trong ®iÒu kiÖn c¬ së d÷ liÖu h¹n chÕ, ph­¬ng ph¸p chuyªn gia trªn c¬ së xö lý ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia cã tr×nh ®é, kinh nghiÖm ®Ó ®¸nh gi¸ rñi ro lµ ph­¬ng ph¸p tá ra cã nhiÒu ­u ®iÓm vµ kh¶ thi nhÊt.

 

 

 

 

 

2.4.3. KiÓm so¸t phßng ngõa rñi ro
KiÓm so¸t rñi ro lµ sö dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt, c¸c c«ng cô, chiÕn l­îc, c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng,.. ®Ó ng¨n ngõa, nÐ tr¸nh hoÆc gi¶m thiÓu  nh÷ng tænthÊt, nh÷ng ¶nh h­ëng kh«ng mong ®îi.
·  NÐ tr¸nh rñi ro lµ lo¹i bá  kh¶ n¨ng bÞ thiÖt h¹i, tøc lµ kh«ng  chÊp nhËn dù ¸n do rñi ro qu¸ lín.
    BiÖn ph¸p nµy ®­îc ¸p dông trong tr­êng hîp kh¶ n¨ng bÞ thiÖt h¹i cao vµ møc ®é thiÖt h¹i lín.
·  ChÊp  nhËn rñi ro lµ  tr­êng hîp  nhµ qu¶n lý hoµn toµn biÕt tr­íc rñi ro vµ nh÷ng hËu qu¶ cña nã, nh­ng s½n sµng chÊp nhËn nh÷ng rñi ro, thiÖt h¹i nÕu nã xuÊt hiÖn.
·  B¶o hiÓm, lµ sù  chuyÓn dÞch rñi ro  theo hîp ®ång,  b¶o hiÓm  lµ c«ng cô qu¶n trÞ rñi ro phï hîp khi kh¶ n¨ng x¶y ra thiÖt h¹i thÊp, nh­ng møc ®é thiÖt h¹i cã thÓ rÊt nghiªm träng.
·  Ng¨n ngõa thiÖt h¹i lµ sö dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó lµm gi¶m tÝnh th­êng xuyªn xuÊt hiÖn c¸c rñi ro hoÆc møc ®é thiÖt h¹i do rñi ro mang l¹i.

 

 

·Gi¶m bít thiÖt h¹i - lµ viÖc nhµ qu¶n lý dù ¸n sö dông c¸c biÖn ph¸p ®o l­êng, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ l¹i rñi ro liªn tôc vµ x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ®Ó ®èi phã vµ lµm gi¶m møc ®é thiÖt h¹i khi rñi ro x¶y ra. Gi¶m bít thiÖt h¹i bao gåm c¸c biÖn ph¸p nh»m lµm gi¶m thiÓu nh÷ng thiÖt h¹i, mÊt m¸t do rñi ro mang l¹i nh­  cøu vít nh÷ng tµi s¶n cßn sö dông ®­îc, chuyÓn nî, x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch phßng ngõa rñi ro, dù phßng vµ ph©n t¸n rñi ro.
·  ChuyÓn dÞch rñi ro lµ biÖn ph¸p, trong ®ã mét bªn liªn kÕt víi nhiÒu bªn kh¸c ®Ó cïng chÞu rñi ro, hay còng cã thÓ lµ chuyÓn tµi s¶n hay ho¹t ®éng cã rñi ro cho ®èi t­­îng kh¸c.
BiÖn ph¸p  chuyÓn dÞch  rñi ro gièng biÖn ph¸p  b¶o hiÓm ë chç,  ®é bÊt ®Þnh vÒ thiÖt h¹i ®­îc chuyÓn tõ c¸ nh©n sang nhãm ng­êi, nh­ng kh¸c b¶o hiÓm ë chç, b¶o hiÓm kh«ng chØ ®¬n thuÇn bao gåm chuyÓn dÞch rñi ro, mµ cßn gi¶m ®­îc rñi ro th«ng qua dù ®o¸n thiÖt h¹i b»ng luËt sè lín tr­íc khi nã xuÊt hiÖn.

 

 

 

 

 

 

2.5.  Qu¶n lý rñi ro trong c¸c dù ¸n x©y dùng
2.5.1. Yªu cÇu qu¶n lý vµ ph©n chia giai ®o¹n qu¶n lý
· Qu¶n lý rñi ro dù ¸n lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh, ph©n tÝch nh»m vµo viÖc kiÓm so¸t c¸c rñi ro cña dù ¸n mét c¸ch hÖ thèng vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt.
· Qu¶n lý rñi ro dù ¸n lµ qu¸ tr×nh liªn tôc ®­îc thùc hiÖn trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña chu kú dù ¸n, kÓ tõ khi míi h×nh thµnh cho ®Õn khi kÕt thóc dù ¸n.
· Trong suèt vßng ®êi dù ¸n, nhiÒu kh©u c«ng viÖc cã møc ®é rñi ro rÊt cao, nªn cÇn thiÕt ph¶i ph©n chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n ®Ó xem xÐt ph©n tÝch rñi ro, trªn c¬ së ®ã lùa chän c¸c gi¶i ph¸p phï hîp nh»m gi¶m bít vµ lo¹i trõ rñi ro.

 

 

 

 

 

· Cã thÓ ph©n chia qu¸ tr×nh qu¶n lý rñi ro thµnh c¸c giai ®o¹n sau:
 

 

 

 

- Giai ®o¹n khëi ®Çu: nghiªn cøu, xem xÐt c¸c d÷ liÖu c¬ b¶n liªn quan ®Õn dù ¸n, chuÈn bÞ x©y dùng khung ch­¬ng tr×nh lµm c¬ së cho c¸c giai ®o¹n sau.
 

 

 

 

- Giai ®o¹n x¸c ®Þnh: t×m hiÓu c¸c rñi ro cã kh¶ n¨ng x¶y ra, c¸c nguyªn nh©n g©y ra rñi ro trong dù ¸n.
- Giai ®o¹n ph©n tÝch nh»m tÝnh to¸n, ®o l­êng th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng x¶y ra vµ møc ®é t¸c ®éng cña rñi ro tíi c¸c kÕt qu¶ ®Çu ra cña dù ¸n.
 

 

 

 

- Giai ®o¹n ph¶n øng:  ®­a ra kÕ ho¹ch, hµnh ®éng ph¶n øng víi rñi ro khi chóng xuÊt hiÖn trong dù ¸n.
- Giai ®o¹n qu¶n lý  nh»m ®­a ra c¸c ho¹t ®éng kiÓm so¸t, ®iÒu chØnh rñi ro khi nã xuÊt hiÖn.
 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

2.5.2. Chñ thÓ g©y rñi ro vµ ®èi t­îng chÞu rñi ro trong dù ¸n x©y dùng
a. Rñi ro trªn gãc ®é chñ ®Çu t­­:
· Chñ ®Çu t­ cã thÓ ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng rñi ro sau:
 

 

 

 

- C¸c rñi ro tõ phÝa nhµ n­íc nh­  chÞu ¸p lùc tõ c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc, cÊp cã thÈm quyÒn th­êng cã nh÷ng can thiÖp trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, phª duyÖt ®Çu t­ xÐt duyÖt kinh phÝ cña dù ¸n.
 

 

 

 

- C¸c rñi ro g©y ra do thiÕu vèn, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi Ých cña chñ ®Çu t­, ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng dù ¸n BOT.
- C¸c rñi ro g©y ra  do n¨ng lùc cña b¶n th©n chñ  ®Çu t­ yÕu kÐm, h¹n chÕ lµm ¶nh h­ëng trùc tiÕp môc tiªu vµ lîi Ých cña chñ ®Çu t­.
· Chñ ®Çu t­  g©y ra nh÷ng rñi ro mµ nhµ thÇu, t­ vÊn vµ céng ®ång x· héi ph¶i g¸nh chÞu :
 

 

 

 

- N¨ng lùc chñ ®Çu t­ h¹n chÕ dÉn ®Õn nhiÒu bÊt cËp, c¸c tiªu chÝ thêi gian, chi phÝ, chÊt l­îng dù ¸n khã b¶o ®¶m.
 

 

 

 

- Lùa chän nhµ thÇu kh«ng phï hîp, n¨ng lùc tµi chÝnh thÊp, mÊt c©n ®èi tµi chÝnh, yÕu kÐm trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
- Do kh«ng cã c¬ chÕ chÆt chÏ vÒ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t­ mµ chñ ®Çu t­ cã thÓ cè t×nh vi ph¹m lîi Ých tr­íc m¾t cña hä, g©y nhiÒu thiÖt h¹i cho t­ vÊn, nhµ thÇu, ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ®Çu t­ mµ céng ®ång ph¶i g¸nh chÞu.

 

 

b. Rñi ro trªn gãc ®é t­ vÊn:
· T­ vÊn cã thÓ g¸nh chÞu c¸c rñi ro sau:
- T­ vÊn chÞu sù phô thuéc vµ chØ ®¹o cña chñ ®Çu t­ hoÆc c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc. Tuy ®· cã c¬ chÕ ®Êu thÇu t­ vÊn thiÕt kÕ vµ t­ vÊn gi¸m s¸t, nh­ng t­ vÊn ®­îc tuyÓn chän cã thÓ vÉn tõ ý kiÕn cña l·nh ®¹o  hoÆc tõ chñ ®Çu t­,  phÇn nhiÒu th«ng qua mèi quan hÖ, nh×n chung ch­a nghiªm tóc.
- NhiÒu dù ¸n kh«ng râ nguån vèn do c¸c nguyªn nh©n tõ phÝa nhµ n­íc vµ chñ ®Çu t­ lµm cho t­ vÊn kh«ng ®­îc båi hoµn tiÒn lËp dù ¸n, chi phÝ kh¶o s¸t thiÕt kÕ kh«ng ®­îc thanh to¸n.
 

 

 

 

- N¨ng lùc, ý thøc cña mét sè c¸n bé kh¶o s¸t vµ thiÕt kÕ h¹n chÕ dÉn ®Õn nhiÒu rñi ro, mang l¹i thiÖt h¹i cho chÝnh b¶n th©n t­ vÊn.
- Quy  tr×nh- quy ph¹m ®èi víi c«ng t¸c thiÕt kÕ cßn nhiÒu tån t¹i.

 

 

 

· T­ vÊn g©y ra c¸c rñi ro cho c¸c bªn liªn quan nh­:
 

 

 

 

- TÝnh ®éc lËp cña t­ vÊn cßn bÞ h¹n chÕ, ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng t¸c t­ vÊn, g©y ra nhiÒu rñi ro cho c¸c bªn liªn quan.
 

 

 

 

- ChÊt l­îng c«ng t¸c kh¶o s¸t kÐm, thiÕt kÕ sai sãt, biÖn ph¸p thi c«ng kh«ng phï hîp, g©y ra c¸c rñi ro cho nhµ thÇu, céng ®ång.
Do kh«ng cã chÕ tµi xö ph¹t nghiªm minh nªn t­ vÊn cã thÓ cè t×nh vi ph¹m nh­ chøng nhËn khèng khèi l­îng cho nhµ thÇu ¶nh h­­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ®Çu t­ mµ céng ®ång ph¶i g¸nh chÞu rñi ro trªn gãc ®é nhµ thÇu.

 

 

c. Rñi ro trªn gãc ®é nhµ thÇu:

 

 

 

· Nhµ thÇu cã thÓ g¸nh chÞu c¸c rñi ro sau:
 

 

 

 

- Chñ ®Çu t­ cã thÓ dõng dù ¸n hoÆc chËm thanh to¸n vèn, cã thÓ thay ®æi thiÕt kÕ kü thuËt, c«ng nghÖ hoÆc ¸p lùc tõ phÝa chñ ®Çu t­ ®ßi hái rót ng¾n thêi gian thùc hiÖn dù ¸n.

 

 

 

- C«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng kh«ng b¶o ®¶m tiÕn ®é chÊt l­îng.
- Nî ®äng XDCB , lç do bá gi¸ thÇu thÊp, nhµ thÇu mÊt c©n ®èi tµi chÝnh, vay nî ng©n hµng.
 

 

 

 

- BiÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo, nhµ thÇu ph¶i øng vèn, ph¶i chê ®îi ®Ó quyÕt to¸n.
- nh h­­ëng cña ®iÒu kiÖn thêi tiÕt: m­a, b·o, lò lôt.
- N¨ng lùc nhµ thÇu h¹n chÕ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi Ých cña nhµ thÇu.
 

 

 

 

· Nhµ thÇu g©y ra c¸c rñi ro mµ c¸c bªn liªn quan vµ céng ®ång ph¶i g¸nh chÞu
- Thi c«ng c«ng tr×nh kh«ng b¶o ®¶m chÊt l­îng, ph¶i ph¸ ®i lµm l¹i ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ dù ¸n.
- Cung cÊp hµng hãa, thiÕt bÞ kh«ng ®óng quy ®Þnh
- C¸c rñi ro do nhµ thÇu cè t×nh vi ph¹m mang l¹i nhiÒu thiÖt h¹i mµ céng ®ång ph¶i g¸nh chÞu.

 

 

 

 

 

2.6. C«ng t¸c qu¶n lý rñi ro trong c¸c dù ¸n x©y ë ViÖt Nam

 

 

 

2.6.1. Thùc tr¹ng
· VÊn ®Ò qu¶n lý rñi ro cßn ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc, cßn lµ vÊn ®Ò míi mÎ.
· §¸nh gi¸ chung vÒ qu¶n lý rñi ro trong c¸c dù ¸n x©y dùng ë ViÖt Nam theo c¸c tiªu chÝ: môc tiªu, chñ thÓ qu¶n lý, c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ c«ng cô qu¶n lý:
- §¸nh gi¸ vÒ môc tiªu qu¶n lý rñi ro: kh«ng b¶o ®¶m ®­îc c¸c môc tiªu ®Æt ra cña dù ¸n nh­  bÞ kÐo dµi vÒ thêi gian (kho¶ng 90% tæng sè dù ¸n), ph¸t sinh t¨ng chi phÝ so víi dù to¸n ban ®Çu (hÇu hÕt c¸c dù ¸n) vµ chÊt l­îng kh«ng b¶o ®¶m.
- Cã rÊt nhiÒu rµo c¶n lín h¹n chÕ qu¶n lý rñi ro dù ¸n:
 

 

 

 

      + C¬ së lý luËn vÒ rñi ro cßn thiÕu vµ ch­a ®Çy ®ñ (NghÞ ®Þnh sè 16!N§-CP vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh dïng thuËt ng÷ sù cè. Kh¸i niÖm sù cè hÑp h¬n kh¸i niÖm rñi ro vµ chñ yÕu ¸m chØ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn kü thuËt).
      + C¸c nhµ qu¶n lý ch­a quen víi kh¸i niÖm qu¶n lý rñi ro, lîi Ých cña viÖc qu¶n lý rñi ro ch­a ®­îc chøng thùc cô thÓ, kh¸ch hµng vµ c¸c ®èi t¸c kh«ng cã nhu cÇu qu¶n lý rñi ro.

 

 

 

 

 

· §¸nh gi¸ vÒ chñ thÓ qu¶n lý rñi ro vµ vai trß cña nhµ n­íc:
- Trong c¸c ®èi t­îng liªn quan ®Õn dù ¸n x©y dùng, chñ ®Çu t­ lµ ng­êi ®ãng vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro.
 

 

 

 

ViÖc ®Çu t­ hiÖn nay chñ yÕu theo c¬ chÕ xin - cho, c¸c chñ ®Çu t­ lµ ng­êi thay mÆt nhµ n­íc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ®Çu t­, nh­ng tr¸ch nhiÖm ch­a ®­îc g¾n kÕt thùc sù. V× vËy chÝnh c¬ chÕ ®· tù nã t¹o ra nhiÒu rñi ro trong c¶ qu¸ tr×nh ®Çu t­.
XuÊt ph¸t tõ c¬ chÕ xin cho bao cÊp cña nhµ n­­íc, xuÊt ph¸t tõ viÖc thiÕu c¸c quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn liªn quan ®Õn dù ¸n vµ c¸c chÕ tµi xö ph¹t, c¸c rñi ro, tiªu cùc ®ang xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu vµ g©y hËu qu¶ nghiªm träng ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ cña dù ¸n.

 

 

 

· §¸nh gi¸ vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch trong qu¶n lý rñi ro.
 HiÖn t¹i ch­a cã c¬ chÕ qu¶n lý rñi ro dù ¸n, cßn thiÕu c¸c ®iÒu kiÖn cÇn nh­ c¸c yÕu tè vÒ thêi gian, nguån lùc, kinh phÝ cho c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro dù ¸n, ch­a ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn liªn quan.
· §¸nh gi¸ vÒ c«ng cô vµ qu¸ tr×nh qu¶n lý rñi ro.
HiÖn nay c¸c nhµ qu¶n lý ch­a ¸p dông c«ng cô còng nh­ qu¸ tr×nh qu¶n lý rñi ro dù ¸n. MÆt kh¸c th«ng tin gi÷a c¸c ®èi t¸c tham gia dù ¸n, gi÷a c¸c thµnh viªn dù ¸n kh«ng ®­îc trao ®æi vµ cËp nhËt th­êng xuyªn còng lµ mét yÕu tè h¹n chÕ.

 

 

2.6.2. Gi¶i ph¸p gi¶m nhÑ rñi ro trong c¸c dù ¸n x©y dùng

 

 

 

1. C¸c gi¶i ph¸p ë giai ®o¹n chuÈn bÞ dù ¸n
 

 

 

 

- VÒ c«ng t¸c quy ho¹ch, b¶o ®¶m quy ho¹ch ®i tr­íc mét b­íc, lµm c¬ së cho viÖc triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c dù b¸o vµ cung cÊp th«ng tin phôc vô quy ho¹ch, nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt l­îng quy ho¹ch nh­­ bè trÝ ®ñ vèn cho c«ng t¸c quy ho¹ch x©y dùng. Ph¶i cã c¸c chÕ tµi ®ñ m¹nh ®èi víi c¸c chñ thÓ tham gia thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­­ kh«ng tu©n thñ ph¸p luËt, kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn sai quy ho¹ch.
 

 

 

 

- VÒ chñ tr­¬ng ®Çu t­ - Nhµ n­­íc cÇn cã c¬ chÕ ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm ë kh©u chñ tr­¬ng ®Çu t­, cã c¬ chÕ qu¶n lý nh»m h¹n chÕ c¸c t¸c ®éng do rñi ro g©y ra nh­ thÊt tho¸t, l·ng phÝ ë kh©u nµy.
- VÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ph©n bè vèn - chÊm døt t×nh tr¹ng ghi kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng ®èi víi c¸c dù ¸n ch­a ®ñ thñ tôc x©y dùng, ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ vèn vµ nguån vèn.

 

 

 

 

 

2. C¸c gi¶i ph¸p ë giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n
 

 

 

 

- Kh©u kh¶o s¸t thiÕt kÕ - cã c¬ chÕ ph¸t huy tÝnh tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña t­ vÊn. CÇn n©ng cao n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ cã quy ®Þnh râ rµng vÒ tiªu chuÈn ®Ó ®­îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ t­ vÊn.
 

 

 

 

- Kh©u ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng: ®­a c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng vµo giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­: thùc hiÖn c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng theo quy ho¹ch b»ng c¸ch thµnh lËp quü ®Çu t­ x©y dùng, phôc vô c«ng t¸c GPMB, x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng. Cã c¬ chÕ ph¹t tµi chÝnh chñ ®Çu t­ trong tr­êng hîp ®· bµn giao mÆt b»ng ®óng tiÕn ®é cho nhµ thÇu.
 

 

 

 

- VÒ huy ®éng vµ sö dông vèn, nhµ n­íc chØ ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh mµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c kh«ng ®Çu t­ ®­îc, ®Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ DNNN, ph¸t triÓn c¸c kªnh huy ®éng vèn tÝn dông dµi h¹n vµ trung h¹n, uû th¸c ®Çu t­­, thu mua tµi chÝnh, më réng thÞ tr­êng chøng kho¸n, thµnh lËp c¸c quü ®Çu t­.

 

 

 

 

 

 

- VÒ lùa chän nhµ thÇu, xö lý nghiªm nh÷ng hiÖn t­îng th«ng thÇu, ph¸t huy h×nh thøc ®Êu thÇu trong x©y dùng, mua s¾m thiÕt bÞ, t­ vÊn thiÕt kÕ vµ t­ vÊn gi¸m s¸t
- Trong kh©u thi c«ng, nghiÖm thu:
      + Hoµn thiÖn hÖ thèng tiªu chuÈn, quy chuÈn vµ c¸c chØ tiªu ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt phôc vô qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng.
 

 

 

 

      + Hoµn thiÖn c¬ chÕ h×nh thµnh vµ qu¶n lý gi¸ x©y dùng phï hîp víi mçi giai ®o¹n ®Çu t­ vµ x©y dùng c«ng tr×nh.
-Thùc hiÖn thÓ chÕ hîp ®ång phï hîp víi ®Æc thï s¶n phÈm x©y dùng vµ th«ng lÖ quèc tÕ

 

3. C¸c gi¶i ph¸p ë giai ®o¹n khai th¸c dù ¸n:
 

 

- CÇn cã c¸c quy ®Þnh râ rµng, cô thÓ vÒ duy tu, b¶o d­ìng c«ng tr×nh x©y dùng, huy ®éng vèn cho b¶o tr× c«ng tr×nh.
- Quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm lîi Ých cña ®èi t­îng qu¶n lý khai th¸c c«ng tr×nh x©y dùng.
 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 2-CT2 Toàn Nhà FODACON-Kim 10 Đường Nguyễn Trãi-Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0976.464688      Gặp Mr Hùng              Fax: 04 62863451 ;

Email: huyhungedu@yahoo.com.vn;

                                                           Website: http://www.pta.edu.vn/

 

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

1.    Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản  (800k)

2.    Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao (1300k)

3.   Khóa nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng  ( 1200k)

4.   Khóa Quản lý lao động, tiền lương và BHXH  ( 900k)

5.   Khóa Nghiệp vụ Hành chính văn phòng, Văn thư và Lưu trữ (1200k)

6.   Chứng chỉ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  ( 1300k)

7.   Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư  ( 900k)

8.   Giám đốc tư vấn quản lý dự án ( 1300k)

9.   Chỉ huy trưởng công trường xây dựng  (1000k)

10. Giám sát thi công xây dựng công trình  (1700k)

11. Bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng (1500k)

12. Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán (900k)

13. Học Đo bóc khối lượng và học lập dự toán (1400k)

14. Trắc đạc trong xây dựng (1400k)

15. Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, vật liệu xây dựng (800k)

16. Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng   (600k)

17. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng  (1300k)

18. Khóa chứng nhận An toàn lao động lao động (900k)

19. -  Môi giới bất động sản (10 buổi tối)  (1300k)

      -  Định giá bất động sản (18 buổi tối) (1500k)

     - Quản lý và điều hành sàn giao dịch (10 buổi tối)  (1300k)

20-Tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ  Hành nghề Kỹ sư Định Giá;  Hành nghề về tư vấn giám sát, thiết kế, hoạt động xây dựng

21- Đào tạo cấp chứng chỉ, chứng nhận nâng bậc thợ năm 2014 với các ngành nghề gồm 4 nhóm:

1.     Cơ khí, tiện, hàn, gò

2.     Sửa chữa ô tô, máy nổ, xe gắn máy, làm đồng, sơn

3.     Điện công nghiệp, điện dân dụng, điện tử.

4.     Sửa chữa, vận hành, bảo trì máy lạnh

5.     Kỹ thuật xây dựng.

6. Thợ coffa

7. Thợ Nghề kỹ Thuật xây dựng

8. Thợ vận hành máy đóng cọc

9- Thợ mộc xây dựng và trang trí nội thất

10- Thợ cấp thoát nước

11- Thợ cốt thép-hàn

12- Thợ hàn

13- Thợ nề hoàn thiện

14- Thợ vận hành cần trục

15- Thợ điện dân dụng

16 Thợ điện công nghiệp

 


       Các Tin khác
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG MỘT PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG (11/03/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (11/03/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + HỢP ĐỒNG TRONG XÂY ĐỰNG (11/03/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU (28/02/2014)
  + Bài giảng chỉ huy trưởng công trình xây dựng (18/02/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (14/02/2014)
  + QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (13/02/2014)
  + Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 3) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 2) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 1) (13/07/2013)
  + Chuyên đề chức danh chỉ huy trưởng công trình xây dựng (13/07/2013)
  + BÀI GIẢNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (11/07/2013)
  + Lập dự án đầu tư (11/07/2013)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (10/07/2013)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/