Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 7
Tổng: 5166886

         Home > Tài liệu giáo trình, bài giảng >
 Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 

 

 

 

 

 

I.Vai trß cña thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh  vµ lËp tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh

 

 

 

 

 

1.1. Vai trß cña thi c«ng c«ng tr×nh

 

 

 

 

 

1.2. ThiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh

 

 

 

 

 

1.3. TiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh
II. X¸c lËp c¸c c«ng viÖc vµ s¾p xÕp tr×nh tù thùc hiÖn

 

 

 

 

 

 2.1 X¸c ®Þnh c¸c c«ng viÖc khi lËp tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng

 

 

 

 

 

2.2. S¾p xÕp thø tù thùc hiÖn c«ng viÖc

 

 

 

 

 

III. Dù trï thêi gian vµ nguån lùc cña dù ¸n x©y dùng

 

 

 

 

 

3.1, Dù trï thêi gian cña dù ¸n

 

 

 

 

 

3.2. Dù trï c¸c nguån lùc thùc hiÖn dù ¸n

 

 

 

 

 

IV. lËp tiÕn ®é vµ phª duyÖt tiÕn ®é cña dù ¸n XD

 

 

 

 

 

4.1. LËp tiÕn ®é cña dù ¸n

 

 

 

 

 

4.2. Tr×nh duyÖt tiÕn ®é cña dù ¸n
V. Qu¶n lý tiÕn ®é cña dù ¸n XD

 

 

 

 

 

5.1 LËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp (KHTN) vµ giao nhiÖm vô thùc hiÖn KHTN

 

 

 

 

 

 

 

I. Vai trß cña thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh  vµ lËp tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh

 

 

 

 

 

1.1. Vai trß cña thi c«ng c«ng tr×nh
- Thi c«ng lµ qu¸ tr×nh qua ®ã nhµ thÇu víi n¨ng lùc vµ ®iÒu kiÖn t­¬ng xøng, tæ chøc kiÕn t¹o c«ng trinh theo ®óng b¶n vÏ thiÕt kÕ, quy chuÈn -tiªu chuÈn x©y dùng (XD) vµ nh÷ng cam kÕt trong hîp ®ång A-B
- Thi c«ng t¹o nªn chÊt l­îng tæng hîp vµ hiÖu qu¶ ®Ých thùc cña  c«ng tr×nh x©y dùng (CTXD).
- Thi c«ng ®­îc biÓu hiÖn ë hai ph­¬ng diÖn: ph­¬ng diÖn kü thuËt thùc hiÖn vµ ph­¬ng diÖn tæ chøc thùc hiÖn:
+ Ph­¬ng diÖn kü thuËt thi c«ng chØ ra nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt nµo cã thÓ sö dông ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh ®¹t ®­îc chÊt l­îng theo quy ®Þnh.
+ Ph­¬ng diÖn tæ chøc s¶n xuÊt lµm râ: b»ng ph­¬ng ¸n tæ chøc s¶n xuÊt (SX) nµo th× c«ng tr×nh ®­îc t¹o ra võa ®¶m b¶o chÊt l­îng quy ®Þnh, võa rót ng¾n thêi gian thi c«ng (TC) vµ gi¶m chi phÝ  x©y l¾p (XL).

 

 

 

 

 

 

1.2. ThiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh
a. Néi dung bao qu¸t cña v¨n b¶n thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh
§ã lµ t¹o lËp mét v¨n b¶n thÓ hiÖn c¸c yªu cÇu vÒ tæ chøc thi c«ng (TCTC) c«ng tr×nh ®¹t chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cao, lµm c¨n cø cho chØ ®¹o thi c«ng vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn tiÕn ®é, do vËy trong v¨n b¶n nµy cÇn lµm râ c¸c néi dung sau ®©y:
- Ph­¬ng h­íng thi c«ng tæng qu¸t, bè trÝ thø tù khëi c«ng vµ hoµn thµnh c¸c c«ng t¸c chÝnh vµ tõng h¹ng môc c«ng tr×nh.
- ChØ ra c¸c ph­¬ng ¸n kü thuËt vµ tæ chøc thi c«ng chÝnh
- Chän m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng thÝch hîp
- ThiÕt kÕ kÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng khoa häc, phï hîp thùc tÕ.
- Tæ chøc hËu cÇn thi c«ng phï hîp kÕ ho¹ch tiÕn ®é ®· lËp.
- Quy ho¹ch tæng mÆt b»ng thi c«ng
- C¸c yªu cÇu ph¶i thùc hiÖn ®èi víi c«ng t¸c chuÈn bÞ thi c«ng
- Nh÷ng yªu cÇu vÒ qu¶n lý chÊt l­îng  vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng néi bé trong thi c«ng c«ng tr×nh
- Dù kiÕn c¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt (QLSX) trªn  c«ng tr­êng

 

 

 

 

 

b. Mét sè yªu cÇu
 - Néi dung vµ møc ®é chi tiÕt cña v¨n b¶n thiÕt kÕ TCTC  phô thuéc vµo:
      + §èi t­îng cÇn lËp thiÕt kÕ TCTC vµ qu¶n lý thi c«ng c«ng tr×nh
      + TÝnh chÊt vµ quy m« c«ng tr×nh
      + Môc tiªu qu¶n lý vµ cÊp ®é qu¶n lý thi c«ng c«ng tr×nh
 - V¨n b¶n nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn vµ phª duyÖt tr­íc khi lµm c«ng t¸c chuÈn bÞ thi c«ng vµ khëi c«ng XDCT.

 

 

 

 

 

1.3. TiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh
a. TiÕn ®é thi c«ng vµ lËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng
· TiÕn ®é thi c«ng (T§TC) lµ mét s¬ ®å bè trÝ tiÕn tr×nh thùc hiÖn c¸c  h¹ng môc c«ng viÖc nh»m x©y dùng c«ng tr×nh theo hîp ®ång thi c«ng ®· ký gi÷a A vµ B .

 

 

 

 

 

· LËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng (KHT§TC):

 

 

 

 

 

   - Lµ phÇn viÖc quan träng nhÊt cña thiÕt kÕ TCTC.
 

 

 

 

 

 

   - Nã chøa ®ùng tæng hîp c¸c yÕu tè, c¸c chØ tiªu kinh tÕ-kü thuËt quan träng nhÊt mµ nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn.
 

- KÕ ho¹ch tiÕn ®é cßn ph¶n ¸nh tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ n¨ng lùc s¶n  xuÊt  cña nhµ thÇu  x©y dùng.

 

 

 

 

 

b. Vai trß cña kÕ ho¹ch tiÕn ®é
- KÕ ho¹ch tiÕn ®é (KHT§) lµ tµi liÖu thÓ hiÖn râ c¸c  c¨n cø, c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó nhµ thÇu tæ chøc vµ qu¶n lý tèt mäi ho¹t ®éng x©y l¾p trªn toµn c«ng tr­êng.
- Trong kÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng, th­êng thÓ hiÖn râ:
  + Danh môc c«ng viÖc, tÝnh chÊt c«ng viÖc, khèi l­îng c«ng  viÖc theo tõng danh môc.
  + Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn (ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ  vµ c¸ch  tæ chøc thùc hiÖn), nhu cÇu lao ®éng, xe m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng vµ thêi gian cÇn thiÕt thùc hiÖn tõng ®Çu viÖc.
  + Thêi ®iÓm b¾t ®Çu, kÕt thóc cña tõng ®Çu viÖc vµ mèi quan hÖ tr­íc sau vÒ kh«ng gian, thêi gian, vÒ c«ng nghÖ vµ tæ chøc s¶n xuÊt  cña  c¸c c«ng viÖc.
+ ThÓ hiÖn tæng hîp nh÷ng ®ßi hái vÒ chÊt l­îng s¶n xuÊt, an toµn thi c«ng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc ®· cã trªn c«ng truêng.

- KHT§ cßn lµ c¨n cø ®Ó thiÕt lËp c¸c kÕ ho¹ch phô  trî kh¸c nh­: kÕ ho¹ch lao ®éng-tiÒn l­¬ng, kÕ ho¹ch  sö dông xe  m¸y, kÕ ho¹ch cung øng vËt t­, kÕ  ho¹ch ®¶m b¶o tµi chÝnh cho thi c«ng ...
 - KHT§ thi c«ng ®­îc duyÖt trë thµnh v¨n b¶n cã tÝnh quyÒn lùc trong qu¶n lý s¶n xuÊt.

 

 

 

 

 

 c. Nh÷ng yªu cÇu vÒ lËp T§TC
- Lµm râ danh môc c¸c ®Çu viÖc, c¸c tæ hîp c«ng nghÖ XL, c¸c c«ng viÖc trong tõng tæ hîp c«ng t¸c (®Çy ®ñ, kh«ng trïng lÆp, ®­îc s¾p xÕp theo tr×nh tù kü thuËt thi c«ng).
- Thêi gian thùc hiÖn tõng ®Çu viÖc cÇn ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cao- cã xÐt ®Õn thêi gian chê ®îi kü thuËt, thêi gian thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô qu¶n ly, thêi gian dù phßng cho sù chËm trÔ cña c¸c c«ng viÖc liÒn tr­íc.
- Quan hÖ tr­íc sau cña c¸c c«ng viÖc ®­îc x¸c lËp theo nguyªn lý "GhÐp s¸t" vÒ thø tù kü thuËt vµ sö dông mÆt b»ng s¶n xuÊt
- Lµm lé râ c¸c tuyÕn c«ng t¸c then chèt, ®­êng g¨ng vµ c¸c c«ng viÖc cßn thêi gian dù tr÷
- Thêi gian cña tæng tiÕn ®é ®­îc x¸c lËp tèi ­u, ®¶m b¶o sö dông c¸c nguån lùc hîp lý, ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ an toµn trong thi c«ng
- Tæng tiÕn ®é ®­îc thiÕt kÕ râ rµng, dÔ hiÓu, thuËn lîi cho qu¶n lý s¶n xuÊt vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn.

 

 

 

 

 

II. X¸c lËp c¸c c«ng viÖc vµ s¾p xÕp tr×nh tù thùc hiÖn

 

 

 

 

 

 2.1 X¸c ®Þnh c¸c c«ng viÖc khi lËp tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng

 

 

 

 

 

 2.1.1 Ph©n lo¹i tiÕn ®é
 a. ThÕ nµo lµ mét c«ng viÖc trong tiÕn ®é thi c«ng
- C«ng viÖc trong tiÕn ®é thi c«ng lµ mét "®Çu viÖc" ®i kÌm khèi l­îng c«ng t¸c vµ quü thêi gian cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c ®ã
- §Çu viÖc cã thÓ lµ mét c«ng viÖc chuyªn m«n cô thÓ, nh­ ®Æt cèt thÐp cho mét bé phËn kÕt cÊu; x©y t­êng 1 tÇng nhµ, ... ; còng cã thÓ lµ mét tæ hîp c«ng nghÖ gåm nhiÒu c«ng viÖc cã liªn quan, nh­ thi c«ng mãng toµn ng«i nhµ; lao l¾p dÇm cÇu cho mét c©y cÇu; thËm chÝ lµ thi c«ng c¶ mét h¹ng môc hoµn chØnh cã thÓ bµn giao.
 

 

 

 

 

 

      Nh­ vËy, ph¹m vi c«ng viÖc cña mét ®Çu viÖc phô thuéc vµo ®èi t­îng cÇn lËp tiÕn ®é thùc hiÖn vµ cÊp ®é qu¶n lý thùc hiÖn tiÕn ®é.
b. Ph©n lo¹i tiÕn ®é
Theo ®èi t­îng lËp T§ vµ cÊp ®é QLT§, cã thÓ chia ra:
- TiÕn ®é ®­îc lËp ®Ó qu¶n lý thi c«ng c«ng dù ¸n gåm nhiÒu h¹ng môc
- TiÕn ®é ®­îc lËp ®Ó thi c«ng mét h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn chØnh
- TiÕn ®é ®­îc lËp ®Ó thi c«ng mét bé phËn cña c«ng tr×nh

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Ấn ®Þnh  ph¹m vi c«ng viÖc vµ c¨n cø x¸c ®Þnh thêi gian cña c«ng viÖc cho tõng lo¹i tiÕn ®é
· Khi lËp tiÕn ®é thi c«ng mét c«ng tr×nh gåm nhiÒu h¹ng môc thµnh phÇn:
- §Çu viÖc trong tr­êng hîp nµy cã thÓ lµ:
     + Mét h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn chØnh
     + Mét bé phËn kÕt cÊu hoÆc mét tæ hîp c«ng viÖc cña h¹ng môc phï hîp víi mét giai ®o¹n thi c«ng h¹ng môc, thÝ dô: phÇn ngÇm cña h¹ng môc, phÇn th©n cña h¹ng môc, c«ng t¸c l¾p ®Æt TBCN cña h¹ng môc.
 - Thêi gian thùc hiÖn ®Çu viÖc lo¹i nµy ®­îc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc ®é dµi thêi gian thùc hiÖn h¹ng môc hoÆc chØ tiªu thêi gian thùc hiÖn tæ hîp c«ng viÖc theo ®Çu viÖc ®· ®­îc x¸c lËp.
 

 

 

 

 

 

    Thêi gian cña ®Çu viÖc còng cã thÓ x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p x¸c suÊt  thèng kª.
· Khi lËp tiÕn ®é thi c«ng mét h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn chØnh:
- §Çu viÖc ë lo¹i nµy ®­îc ph©n chia t­¬ng ®èi chi tiÕt, cã thÓ chia ra tõng c«ng viÖc chi tiÕt, nh­: ®µo ®Êt, ®æ bª t«ng lãt, ®Æt cèt thÐp, ghÐp v¸n khu«n, ®æ BT mãng, .., Còng cã thÓ lµ mét tæ hîp c«ng viÖc, nh­: xö lý nÒn, thi c«ng mãng, kÕt cÊu th« th©n nhµ, hoµn thiÖn, ...

- Thêi gian thùc hiÖn ®Çu viÖc ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc, ®Þnh møc chi tiÕt (hoÆc ®Þnh møc tæng hîp) vµ sè l­îng lùc l­îng tham gia vµo c«ng viÖc.
 

 

 

 

 

 

· Khi lËp tiÕn ®é t¸c nghiÖp thi c«ng mét bé phËn kÕt cÊu hoÆc 1 tæ hîp c«ng viÖc cô thÓ:
- §Çu viÖc lµ mét qu¸ tr×nh c«ng nghÖ tæng hîp (cã thÓ gåm c¶ c«ng t¸c cung øng ®i kÌm) hoÆc mét c«ng viÖc chi tiÕt cã khèi l­îng riªng biÖt vµ ®Þnh møc lao ®éng chi tiÕt

 

 

 

 

 

- Thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc th­êng x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p "tÊt ®Þnh"

 

 

 

 

 

2.2. S¾p xÕp thø tù thùc hiÖn c«ng viÖc

 

 

 

 

 

2.2.1. Ph©n lo¹i quan hÖ trong s¾p xÕp c«ng viÖc
a. Theo quan hÖ c«ng nghÖ, chia ra: s¾p xÕp thùc hiÖn song song vµ s¾p xÕp thùc hiÖn tuÇn tù:
- S¾p xÕp thùc hiÖn song song trong tr­êng hîp 2 c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn ®éc lËp vÒ c«ng nghÖ vµ kh«ng bÞ xung ®ét vÒ mÆt b»ng thi c«ng
- S¾p xÕp thùc hiÖn tuÇn tù trong tr­êng hîp 2 c«ng viÖc phô thuéc nhau vÒ thø tù c«ng nghÖ, mÆt b»ng thi c«ng hoÆc sö dông lùc l­îng thi c«ng.

- Thêi gian thùc hiÖn ®Çu viÖc ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc, ®Þnh møc chi tiÕt (hoÆc ®Þnh møc tæng hîp) vµ sè l­îng lùc l­îng tham gia vµo c«ng viÖc.
 

 

 

 

 

 

· Khi lËp tiÕn ®é t¸c nghiÖp thi c«ng mét bé phËn kÕt cÊu hoÆc 1 tæ hîp c«ng viÖc cô thÓ:
- §Çu viÖc lµ mét qu¸ tr×nh c«ng nghÖ tæng hîp (cã thÓ gåm c¶ c«ng t¸c cung øng ®i kÌm) hoÆc mét c«ng viÖc chi tiÕt cã khèi l­îng riªng biÖt vµ ®Þnh møc lao ®éng chi tiÕt

 

 

 

 

 

- Thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc th­êng x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p "tÊt ®Þnh"

 

 

 

 

 

2.2. S¾p xÕp thø tù thùc hiÖn c«ng viÖc

 

 

 

 

 

2.2.1. Ph©n lo¹i quan hÖ trong s¾p xÕp c«ng viÖc
a. Theo quan hÖ c«ng nghÖ, chia ra: s¾p xÕp thùc hiÖn song song vµ s¾p xÕp thùc hiÖn tuÇn tù:
- S¾p xÕp thùc hiÖn song song trong tr­êng hîp 2 c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn ®éc lËp vÒ c«ng nghÖ vµ kh«ng bÞ xung ®ét vÒ mÆt b»ng thi c«ng
- S¾p xÕp thùc hiÖn tuÇn tù trong tr­êng hîp 2 c«ng viÖc phô thuéc nhau vÒ thø tù c«ng nghÖ, mÆt b»ng thi c«ng hoÆc sö dông lùc l­îng thi c«ng.

b. Theo quan hÖ c«ng nghÖ vµ tæ chøc sö dông nguån lùc, chia ra:  Quan hÖ "Gèi ®Çu" vµ Quan hÖ s¶n xuÊt d©y chuyÒn
- Quan hÖ Gèi ®Çu (hay cßn gäi lµ gèi tiÕp): ®ã lµ sù s¾p xÕp cho c«ng viÖc liÒn sau vµo thi c«ng trªn mét hoÆc mét sè ph©n khu-ph©n ®o¹n mµ c«ng viÖc liÒn tr­íc ®· hoµn thµnh t¹i ®ã (h×nh 2.2a)

- Quan hÖ Thi c«ng d©y chuyÒn, ®ã lµ tr­êng hîp ®Æc biÖt cña thi c«ng gèi ®Çu. ë tiÕn ®é lo¹i nµy, c¸c QTSX (hay c¸c ®­êng tiÕn ®é cña c¸c ®Çu viÖc) ®­îc thùc hiÖn liªn tôc (h×nh 2.2a   lµ thi c«ng phi d©y chuyÒn;  h×nh 2.2b lµ thi c«ng d©y chuyÒn).

c. Nh÷ng yÕu tè kh¸c chi phèi thø tù thùc hiÖn c¸c ®Çu viªc, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh
- Thêi gian cña tæng tiÕn ®é vµ yªu cÇu ®­a dù ¸n vµo sö dông tr­íc tõng phÇn
- §iÒu kiÖn gi¶i phãng mÆt b»ng theo giai ®o¹n
- X©y dùng tr­íc mét sè h¹ng môc vÜnh cöu ®Ó phôc vô thi c«ng hoÆc di d©n gi¶i phãng mÆt b»ng, vµ c¸c yªu cÇu kh¸c
- Gi¶i ph¸p c«ng nghÖ thi c«ng kh¸c nhau còng cã thÓ lµm thay ®æi thø tù thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc

 

 

 

 

 

 

2.2.2. C¸c c©u hái ®Æt ra khi  s¾p xÕp c«ng viÖc
 

 

 

 

 

 

Mét sè c©u hái ®Æt ra khi s¾p xÕp c¸c c«ng viÖc trong lËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é:
          - C«ng viÖc nµo ®­îc b¾t ®Çu khi cã lÖnh khëi c«ng
          - C«ng viÖc cã gi¸n ®o¹n  c«ng nghÖ hay gi¸n ®o¹n tæ chøc kh«ng ?
          - Cã ph¶i lµ c«ng viÖc chñ ®¹o kh«ng ?
          - Cã thi c«ng d©y chuyÒn kh«ng?
          - C«ng viÖc tiÕp tr­íc nã lµ nh÷ng c«ng viÖc nµo?
          - Hai c«ng viÖc cã thÓ s¾p xÕp gèi ®Çu thùc hiÖn kh«ng?; Thêi gian gèi ®Çu ®­îc dù trï theo kinh nghiÖm hay ph¶i tÝnh to¸n theo nguyªn lý "ghÐp s¸t"?
          - Thêi gian cã thÓ b¾t ®Çu sím vµ thêi gian muén nhÊt ph¶i hoµn thµnh?
          - TiÕp sau c«ng viÖc ®ang xÕp vµo tiÕn ®é cßn c«ng viÖc nµo kh«ng?

 

 

 

 

 

III. Dù trï thêi gian vµ nguån lùc cña dù ¸n x©y dùng

 

 

 

 

 

3.1, Dù trï thêi gian cña dù ¸n

 

 

 

 

 

3.1.1 Thêi gian cña dù ¸n vµ c¸c yÕu tè chi phèi thêi gian
a. Thêi gian cña dù ¸n
- Thêi gian cña dù ¸n (DA) ®­îc Ên ®Þnh trong tiÕn ®é cña DA§T ®­îc duyÖt; ë tiÕn ®é nµy còng ph¶i lµm râ:
   + Danh môc ®Çu viÖc, kÌm theo khèi l­îng c«ng viÖc vµ quü thêi  gian thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã
   + Thø  tù vµ tiÕn tr×nh thùc hiÖn tõng ®Çu viÖc
   + Tæng thêi gian dù ¸n vµ c¸c mèc thêi gian ph¶i hoµn thµnh ®Ó bµn  giao  theo giai ®o¹n XD, theo h¹ng môc hoµn chØnh hoÆc theo d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Ó ®­a vµo sö dông tõng phÇn
- C¬ cÊu thêi gian cña dù ¸n, chia ra:
   + Thêi gian cña c«ng t¸c chuÈn bÞ DA
  + Thêi gian thùc hiÖn DA, ®ã lµ quü thêi gian ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc chÝnh sau ®©y:
          * Thêi gian cho c«ng t¸c kh¶o s¸t
          * Thêi gian cho c«ng t¸c thiÕt kÕ
          * Thêi gian cho c«ng t¸c chuÈn bÞ thi c«ng
                       *  Thêi gian thi c«ng  c«ng tr×nh

 

 

 

 

 

 

b. C¸c yÕu tè chi phèi thêi gian cña DAXD
-  Ở giai ®o¹n lËp DA XD, viÖc Ên ®Þnh thêi gian phô thuéc vµo:
         + Ph©n tÝch hiÖu qu¶ §T liªn quan ®Õn yÕu tè thêi gian
         + §iÒu kiÖn vÒ vèn vµ ph­¬ng thøc rãt vèn cho DA cña chñ ®Çu t­ (C§T)
         + Yªu cÇu vÒ mèc bµn giao c«ng viÖc ë tõng  giai ®o¹n thi c«ng, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, hoÆc tõng d©y chuyÒn s¶n xuÊt.
         + Tæng thêi gian thùc hiÖn dù ¸n
-  Ở giai  ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t­, ®ã lµ:
          + §iÒu kiÖn vÒ cung cÊp vèn cña C§T
          + N¨ng lùc chuyªn m«n-kü thuËt, n¨ng lùc tæ chøc vµ QLSX cña nhµ thÇu x©y l¾p (kÓ c¶ tr×nh ®é lËp tiÕn ®é thi c«ng vµ qu¶n lý thùc hiÖn tiÕn ®é ®· lËp).
          + C¸c yÕu tè t¸c ®éng kh¸c, nh­ v­íng m¾c vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng, ...

 

 

 

 

 

3.1.2 Nh÷ng yªu cÇu cô thÓ vÒ dù trï thêi gian thùc hiÖn dù ¸n XD

 

 

 

 

 

a. Dù trï thêi gian cho tõng ®Çu viÖc

 

 

 

 

 

1. VÒ c«ng t¸c chuÈn bÞ
      C«ng t¸c chuÈn bÞ cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, lµm tèt c«ng t¸c nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi c«ng viÖc cña DA ®­îc thùc hiÖn liªn tôc vµ nhÞp nhµng, khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån lùc ®· thu hót vµo dù ¸n. Yªu cÇu ®Æt ra lµ:
- Lµm râ danh môc c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ,  khèi l­îng vµ nhu cÇu thêi gian thùc hiÖn.

 

 

 

 

 

- LËp tiÕn ®é thùc hiÖn vµ hµnh ®éng theo ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Þnh
2. Dù trï thêi gian  thùc hiÖn c¸c qu¸ tr×nh SX  hay thêi gian thùc hiÖn h¹ng môc
-C¸c c¨n cø:
        + Lo¹i c«ng tr×nh, quy m« vµ tÝnh phøc t¹p cña c«ng viÖc hay h¹ng môc
        + N¨ng lùc cña Nhµ thÇu vµ gi¶i ph¸p kü thuËt thi c«ng sÏ lùa chän
        + §iÒu kiÖn mÆt b»ng thi c«ng vµ nh÷ng yªu cÇu cô thÓ trong hîp ®ång thi c«ng
- Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thêi gian cho tõng ®Çu viÖc:

+ Dùa vµo ®Þnh møc lao ®éng ®· biÕt vµ dù kiÕn huy ®éng lùc l­îng tham gia ®Ó tÝnh ra thêi gian thùc hiÖn, theo c«ng thøc:

+ Dùa vµo ®Þnh møc ®é dµi thêi gian XD lËp cho c¸c tæ hîp c«ng nghÖ, c¸c bé  phËn c«ng tr×nh hay cho mét h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn chØnh,
     ThÝ dô: §Þnh møc thêi gian thi c«ng èng khãi b»ng c«ng nghÖ v¸n khu«n tr­ît  (tÝnh theo tõng ®o¹n 10m hoÆc 20m theo chiÒu cao cña èng khãi); ®Þnh møc  l¾p ®Æt mét tæ hîp nåi h¬i ¸p lùc theo chñng lo¹i ®· cã, ...
      + Dùa vµo sè liÖu thi c«ng c¸c dù ¸n t­¬ng tù ®· thùc hiÖn

b. ThiÕt kÕ thêi gian thùc hiÖn dù ¸n
Cã nhiÒu giai ®o¹n ph¶i thiÕt kÕ thêi gian thùc hiÖn dù ¸n, ë ®©y chØ ®Ò cËp ®Õn tiÕn ®é do Nhµ thÇu trùc tiÕp thi c«ng c«ng tr×nh x¸c lËp. §ã lµ thiÕt kÕ tæng tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh theo hîp ®ång ®· ký gi÷a A vµ B ë tæng tiÕn ®é nµy ph¶i thÓ hiÖn râ:
- Tæng thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh vµ c¸c mèc thêi gian ph¶i hoµn thµnh vµ bµn giao trong tõng thêi kú.
- TiÕn tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc phï hîp víi gi¶i ph¸p kü thuËt thi c«ng ®· lùa chän, sö dông hîp lý c¸c nguån lùc sÏ bè trÝ trªn c«ng tr­êng.
- Sö dông hîp lý mÆt b»ng thi c«ng
- T«n träng c¸c quy t¾c an toµn s¶n xuÊt

 

 

 

 

 

3.2. Dù trï c¸c nguån lùc thùc hiÖn dù ¸n
 

 

 

 

 

 

       §©y lµ yªu cÇu x¸c ®Þnh c¸c nguån lùc ®¸p øng thùc hiÖn tiÕn ®é ®· ®­îc phª duyÖt.
3.2.1 C¸c lo¹i nguån lùc chÝnh cÇn dù trï
·  X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc theo tiÕn ®é (vÏ BiÓu ®å nh©n lùc)
· X¸c ®Þnh nhu cÇu vËt liÖu chÝnh theo tiÕn ®é (cã thÓ tÝnh møc b×nh qu©n cho tõng giai ®o¹n thi c«ng ®Ó thuËn lîi cho cung øng vµ dù tr÷ vËt t­)
· X¸c ®Þnh nhu cÇu xe-m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng cho tõng c«ng viÖc vµ tæng hîp cho tõng giai ®o¹n
· X¸c ®Þnh nhu cÇu c¸c lo¹i vËt  t­ kü thËt phô trî ®¸p øng thi c«ng th­êng xuyªn
 

 

 

 

 

 

· LËp biÓu ®å sö dông vèn trong thi c«ng vµ kÕ ho¹ch dù trï tiÒn vèn ®¸p øng yªu cÇu thi c«ng (gi¶ng viªn gi¶i thÝch b»ng h×nh vÏ)
3.2.2   §iÒu chØnh tiÕn ®é theo yªu cÇu sö dông c¸c nguån lùc hîp lý nhÊt
     - Lµm cho sö dông nguån lùc ®ång ®Òu vµ liªn tôc
    - Lµm cho møc sö dông nguån lùc kh«ng v­ît ng­ìng cho phÐp (kh«ng v­ît  kh¶ n¨ng cung cÊp)

 

 

 

 

 

IV. lËp tiÕn ®é vµ phª duyÖt tiÕn ®é cña dù ¸n XD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. LËp tiÕn ®é cña dù ¸n

 

 

 

 

 

4.1.1 X¸c ®Þnh môc ®Ých lËp vµ qu¶n lý tiÕn ®é
TiÕn ®é cña DA xuÊt hiÖn khi nµo vµ ë ®©u lµ thÓ hiÖn vai trß cña nã trong qu¶n lý DA x©y dùng, cô thÓ lµ:
- Tæng tiÕn ®é thÓ hiÖn trong DA§T ®­îc duyÖt
- Tæng tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh do Nhµ thÇu lËp ®­a vµo Hå s¬ dù thÇu
- TiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh do Nhµ thÇu trùc tiÕp thi c«ng lËp ®Ó chØ  ®¹o thi c«ng c«ng tr×nh sau khi  ®· tróng thÇu.
Ở chuyªn ®Ò nµy chØ giíi thiÖu kü lo¹i tiÕn ®é do Nhµ thÇu lËp ®Ó chØ ®¹o thi c«ng trªn c«ng tr­êng XD
 

 

 

 

 

 

 4.1.2. Tr×nh tù c¸c b­íc lËp tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh
 §Ó thiÕt kÕ tiÕn ®é, cÇn thùc hiÖn 2 phÇn c«ng viÖc:
 - PhÇn 1 lµ x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè ®Ó ®­a vµo thiÕt kÕ tiÕn ®é (b­íc 1 ®Õn b­íc 6).
 - PhÇn 2 lµ thiÕt kÕ tiÕn ®é tæng thÓ thùc hiÖn DA x©y dùng vµ lµm râ nhu cÇu c¸c nguån lùc ®¸p øng tiÕn ®é ®· lËp.

· B­íc 1:
- Nghiªn cøu n¾m v÷ng ®èi t­îng cÇn lËp tiÕn ®é, ph¹m vi c«ng viÖc hoÆc c«ng tr×nh liªn quan ®Õn tiÕn ®é cÇn lËp.
- N¾m v÷ng c¸c yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng c«ng tr×nh (yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn kh¸ch quan do Chñ  ®Çu t­ ®Æt ra; ®iÒu kiÖn cña ®Þa ®iÓm thi c«ng; ®iÒu kiÖn chñ quan cña Nhµ thÇu)
- Lµm râ ®Þnh h­íng thi c«ng chung (®Þnh h­íng thi c«ng tæng thÓ)

 

 

 

 

 

· B­íc 2: LËp danh môc ®Çu viÖc cÇn ®­a lªn tiÕn ®é
Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn xem xÐt ®Ó thùc hiÖn b­íc nµy:
- Sè l­îng ®Çu viÖc vµ ph¹m vi c«ng viÖc cña ®Çu viÖc (møc ®é chi tiÕt hay tæng hîp) phô thuéc vµo môc ®Ých lËp tiÕn ®é vµ cÊp ®é qu¶n lý tiÕn ®é.
- Ph©n lo¹i c«ng viÖc trong thiÕt kÕ tiÕn ®é, chia ra:
 + C«ng t¸c chuÈn bÞ (chuÈn bÞ chung cho toµn c«ng tr­êng; chuÈn bÞ riªng cho tõng h¹ng môc, tõng giai ®o¹n TC)
 + C¸c c«ng viÖc thùc hiÖn c¸c QTXL(tu©n theo tr×nh tù kü thuËt, chi phèi mÆt b»ng thi c«ng)
 + C¸c c«ng viÖc thuéc SX phô trî (kh«ng chiÕm lÜnh mÆt b»ng thi c«ng, nhiÒu c«ng viÖc cã thÓ ®iÒu chØnh thêi gian thùc hiÖn tr­íc thêi ®iÓm ph¶i cung cÊp)

- Thø tù tr­íc sau cña c¸c tæ hîp c«ng nghÖ hay c¸c c«ng viÖc ph¶i tu©n theo tr×nh tù kü thuËt  thi c«ng, ®iÒu kiÖn sö dông mÆt b»ng vµ sö dông c¸c nguån lùc cã hiÖu qu¶; kh«ng ®­îc bá sãt c«ng viÖc, kh«ng ®­îc liÖt kª trïng lÆp.
- C¸c c«ng viÖc  cã khèi l­îng nhá, cã thÓ thùc hiÖn song song xen kÏ víi c¸c qu¸ tr×nh XL chÝnh th­êng ®­îc gép l¹i vµ ®Æt vµo dßng cuèi cïng cña b¶n tiÕn ®é, dù trï tõ 10% ®Õn 15 % tæng sè ngµy c«ng cho nh÷ng c«ng viÖc nµy.
· B­íc 3: X¸c ®Þnh khèi l­îng c«ng t¸c cho tõng ®Çu viÖc
- §¬n vÞ cña khèi l­îng ph¶i lÊy phï hîp ®Þnh møc vµ tiªu chuÈn hiÖn hµnh
- Khèi l­îng ®­îc tÝnh to¸n cho toµn bé ®Çu viÖc, còng cã thÓ ph¶i bãc t¸ch riªng theo chia ®o¹n thi c«ng
- C¨n cø tÝnh khèi l­îng thi c«ng: c¨n cø vµo b¶n vÏ thi c«ng hîp lÖ (cã thÓ ph¶i tÝnh c¶ ph¸t sinh do chän biÖn ph¸p thi c«ng kh¸c nhau)

 

 

 

 

 

· B­íc 4: Lùa chän ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn c«ng viÖc
 

 

 

 

 

 

- C¨n cø lùa chän: tÝnh chÊt c«ng viÖc, khèi l­îng c«ng viÖc, ®iÒu kiÖn ®¸p øng ph­¬ng ph¸p.
- Ph©n tÝch lùa chän: ph¶i tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ-kü thuËt ®Ó lµm râ sù næi tréi cña ph­¬ng ¸n ®­îc lùa chän

 

 

 

 

 

· B­íc 5: X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n c«ng vµ ca m¸y thùc hiÖn c«ng viÖc
     C¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc vµ ®Þnh møc lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu ngµy c«ng hoÆc sè ca m¸y cÇn cho thùc hiÖn c«ng viÖc
· B­íc 6: X¸c ®Þnh thêi gian thùc hiÖn ®Çu viÖc
-Thêi gian thùc hiÖn ®Çu viÖc (toµn bé vµ cã thÓ ph¶i t¸ch riªng theo ph©n ®o¹n thi c«ng) phô thuéc vµo:
+ §iÒu kiÖn bè trÝ nh©n lùc hoÆc xe m¸y trong ca lµm viÖc trªn mÆt b»ng thi c«ng vµ lùa chän chÕ ®é lµm ca trong ngµy

+ Ph­¬ng ph¸p tæ chøc thi c«ng (d©y chuyÒn hay phi d©y chuyÒn)
-§èi víi c¸c QTTC gèi tiÕp nhau cã chiÕm lÜnh mÆt b»ng thi c«ng, nªn bè trÝ l­îng thùc hiÖn ®Ó t¹o ra tèc ®é thi c«ng t­¬ng ®ång hoÆc thµnh béi sè cña nhau.
Sau khi lµm râ c¸c th«ng sè (thÝ dô tõ cét 1 ®Õn cét 11 ë b¶ng 2.2) th× chuyÓn sang b­íc 7 (thiÕt kÕ tiÕn ®é tæng thÓ thi c«ng c«ng tr×nh)

 

 

 

 

 

 

· B­íc 7: ThiÕt kÕ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh, x¸c ®Þnh nhu cÇu nguån lùc theo tiÕn ®é vµ ®iÒu chØnh tiÕn ®é ®Ó tr×nh duyÖt
a. ThiÕt kÕ tiÕn ®é thi c«ng
1. Lùa chän ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ tiÕn ®é
- LËp tiÕn ®é thi c«ng theo ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn:
+ §Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p
+ §iÒu kiÖn ¸p dông
+ C¸c thæng sè ph¶i x¸c ®Þnh ®Ó vÏ ®­îc tiÕn ®é: nhÞp d©y chuyÒn, b­íc d©y chuyÒn. ...
- KÕt hîp thi c«ng d©y chuyÒn vµ phi d©y chuyÒn
       Gi¶i ph¸p nµy dÔ thùc hiÖn, phï hîp nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh

- LËp tiÕn ®é thi c«ng theo ph­¬ng ph¸p s¬ ®å m¹ng l­íi:
+ §Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p vµ ph©n lo¹i ph­¬ng ph¸p
+ §iÒu kiÖn ¸p dông
+ X¸c ®Þnh c¸c sè liÖu ®­a vµo tÝnh to¸n:
 

 

 

 

 

 

* NÕu s¾p xÕp c«ng viÖc theo quan hÖ " kÕ tiÕp" th× sö dông b¶ng th«ng sè sau:
 

 

 

 

 

 

B¶ng 2.3

- TÝnh to¸n vµ vÏ tiÕn ®é theo ph­¬ng ph¸p thñ c«ng
             ThÝ dô: ...

 

 

 

 

 

- Sö dông ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm ®Ó lËp tiÕn ®é ( giíi thiÖu ®Þa chØ)
 b. X¸c ®Þnh nhu cÇu nguån lùc theo tiÕn ®é ®· lËp
 Môc ®Ých:
- Xem xÐt, ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng sö dông nguån lùc
 

 

 

 

 

 

-Thùc hiÖn gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh tiÕn ®é phï hîp yªu cÇu sö dông nguån lùc

 

 

 

 

 

c. §iÒu chØnh kÕ ho¹ch tiÕn ®é

 

 

 

 

 

1. §iÒu chØnh KHT§:
*  Khi nµo cÇn ®iÒu chØnh:
Ph¶i ®iÒu chØnh, söa ®æi tiÕn ®é nÕu x¶y ra t×nh tr¹ng sau ®©y:
- Bá sãt c«ng viÖc, s¾p xÕp c«ng viÖc kh«ng ®óng tr×nh tù kü thuËt, xung ®ét sö dông mÆt b»ng, vi ph¹m quy t¾c an toµn SX
- Thêi gian cña tæng tiÕn ®é vµ thêi gian bµn giao tõng phÇn v­ît qu¸ mèc thêi gian quy ®Þnh

 

 

 

 

 

- Sö dông c¸c nguån lùc v­ît qu¸ kh¶ n¨ng cung cÊp hoÆc bÊt hîp lý

 

 

 

 

 

* BiÖn ph¸p ®iÒu chØnh:
- §iÒu chØnh rót ng¾n thêi gian:
Ph¶i rót ng¾n thêi gian thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc n»m trªn ®­êng g¨ng, theo nguyªn t¾c:
    + §¶m b¶o thêi gian tèi thiÓu theo yªu cÇu kü thuËt (kh«ng Ðp tiÕn ®é phi khoa häc)
    + Chi phÝ cËn biªn t¨ng lªn Ýt nhÊt khi rót ng¾n thêi gian cña c«ng viÖc
- §iÒu chØnh sö dông nguån lùc:
     Khi  xÐt thÊy  sö dông nguån lùc  kh«ng hiÖu qu¶,  xÐt vÒ toµn bé tæng tiÕn ®é hay côc bé ë tõng giai ®o¹n cña tiÕn ®é th× cÇn ph¶i ®iÒu chØnh. Nh÷ng c¨n cø ®Ó ®iÒu chØnh:
    + Quü thêi gian cßn l¹i cña tæng tiÕn ®é (nÕu cßn)
 

 

 

 

 

 

    + Tr× ho·n thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trong ph¹m vi thêi gian dù tr÷ cña nã (ë nh÷ng giai ®o¹n cã t×nh tr¹ng sö dông nguån lùc kh«ng b×nh th­êng)

 

 

 

 

 

2. Tèi ­u hãa KHT§
Nh÷ng dù ¸n cã quy m« lín, phøc t¹p, ®ßi hái thi c«ng nhanh vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc, cã thÓ thùc hiÖn yªu cÇu tèi ­u hãa tæng tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh

 

 

 

 

 

 

· B­íc  8: X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu khèng chÕ trong qu¶n lý tæng tiÕn ®é
C¸c chØ tiªu khèng chÕ tiÕn ®é chi, bao gåm:
- ChØ tiªu vÒ c¸c lo¹i thêi gian cÇn khèng chÕ
- ChØ tiªu vÒ sö dông nh©n  c«ng vµ xe m¸y cÇn khèng chÕ
 

 

 

 

 

 

- C­êng ®é thi c«ng cÇn duy tr×, ...
4.2. Tr×nh duyÖt tiÕn ®é cña dù ¸n
- KiÓm tra, chØnh söa lÇn cuèi vµ phª duyÖt cña bªn B
 

 

 

 

 

 

- ThÈm  ®Þnh vµ chÊp thuËn cña bªn A
 

 

 

 

 

 

4.3. c¸c thÝ dô vÒ tiÕn ®é
·  ThÝ dô 1. CÇn lËp T§TC mét bøc t­­êng v©y b»ng bª t«ng cèt thÐp ®æ toµn khèi (chu vi 160m, chiÒu cao 6m). CÇn ph¶i thùc hiÖn 4 qu¸ tr×nh chÝnh: cèt thÐp (T), v¸n khu«n (V), bª t«ng (B) vµ th¸o v¸n khu«n D(v).
       Chia chiÒu dµi t­êng thµnh 8 ph©n ®o¹n (m = 8), chiÒu cao thµnh 2 ®ît  thi c«ng (a=2). LÇn l­ît xem xÐt 3 tr­­êng hîp cã thÓ x¶y ra:
       1) D©y chuyÒn ®¼ng nhÞp - ®ång nhÊt, víi nhÞp K = 1 ngµy
       2) D©y chuyÒn ®¼ng nhÞp, kh«ng ®ång nhÊt (b¶ng 2.5b)
       3) NhÞp c¸c d©y chuyÒn  thay ®æi  (b¶ng 2.5c)

V. Qu¶n lý tiÕn ®é cña dù ¸n XD
 

 

 

 

 

 

     Qu¶n lý tiÕn ®é chÝnh lµ qu¶n lý ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn thËt tèt kÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng ®· phª duyÖt. BiÖn ph¸p thùc hiÖn theo tr×nh tù:

 

 

 

 

 

5.1 LËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp (KHTN) vµ giao nhiÖm vô thùc hiÖn KHTN

 

 

 

 

 

5.1.1 KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ vai trß cña nã
a. KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp
 

 

 

 

 

 

    KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp  lµ kÕ ho¹ch  ®­îc lËp ®Ó ®­a c«ng viÖc ®· ®­îc s¾p xÕp ë tæng tiÕn ®é vµo tõng quý, tõng th¸ng, tõng tuÇn phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn, c¸c yªu cÇu s¶n xuÊt ë tõng giai ®o¹n thi c«ng
b. Vai trß cña kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp
 - KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp th¸ng cã tÇm quan träng ®Æc biÖt trong tæ chøc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt trªn c«ng tr­êng, v×:
+ §ã lµ gi¶i ph¸p h÷u hiÖu lËp l¹i c©n b»ng s¶n xuÊt  trªn c«ng tr­êng vµ øng phã thuËn lîi khi  cã ph¸t sinh sai lÖch vÒ tiÕn ®é thi c«ng trong th¸ng

+ Lµ c¨n cø x¸c lËp phiÕu giao nhiÖm vô cho c¸c ®éi, kÌm theo c¸c yªu cÇu ph¶i ®¹t vÒ khèi l­îng, chÊt l­îng, thêi gian thùc hiÖn vµ an toµn s¶n xuÊt.
-Thêi gian lËp KHTN th¸ng vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh:
+ Vµo c¸c ngµy tõ 25 ®Õn 27 hµng th¸ng

 

 

 

 

 

+ C¸ch thøc tiÕn hµnh: ...
5.1.2. §iÒu ®é s¶n xuÊt trªn c«ng tr­êng
- Vai trß cña c«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt x©y dùng trªn c«ng tr­êng
- BiÖn ph¸p thùc hiÖn:
+ Qua ph­¬ng tiÖn truyÒn tin, truyÒn h×nh
+ Qua héi ý ®Çu ca, cuèi ca lµm viÖc
+ Qua häp giao ban ®Þnh kú


       Các Tin khác
  + QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, (06/06/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG MỘT PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG (11/03/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (11/03/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + HỢP ĐỒNG TRONG XÂY ĐỰNG (11/03/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU (28/02/2014)
  + Bài giảng chỉ huy trưởng công trình xây dựng (18/02/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (14/02/2014)
  + QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (13/02/2014)
  + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 3) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 2) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 1) (13/07/2013)
  + Chuyên đề chức danh chỉ huy trưởng công trình xây dựng (13/07/2013)
  + BÀI GIẢNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (11/07/2013)
  + Lập dự án đầu tư (11/07/2013)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (10/07/2013)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/