Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 6
Tổng: 5166604

         Home > Tài liệu giáo trình, bài giảng >
 BÀI GIẢNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ BÀI GIẢNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 

gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­Ư
 

 
1. Nh÷ng vÊn ®Ò  chung
 
2. Néi dung gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­
 
3. Tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­
 
4. Xö lý vi ph¹m trong c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­
 
I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung
 
1. Kh¸i niÖm
Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­ lµ ho¹t ®éng theo dâi, kiÓm tra vµ x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®­îíc so víi yªu cÇu cña qu¸ tr×nh ®Çu t­ do c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn thùc hiÖn nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ ®Ó ®¶m b¶o ®Çu t­ ®¹t hiÖu qu¶ cao, phï hîp víi môc tiªu, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn trong ph¹m vi c¶ n­íc, tõng ngµnh, lÜnh vùc, tõng vïng, ®Þa ph­¬ng vµ tõng dù ¸n ®Çu t­.
 
1.1. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t­
 
   Gi¸m s¸t tæng thÓ ®Çu t­ lµ viÖc theo dâi, kiÓm tra qóa tr×nh thùc hiÖn ®Çu t­ ë c¸c cÊp; ph¸t hiÖn vµ chÊn chØnh kÞp thêi sai sãt ®¶m b¶o ®Çu t­ ®óng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, hiÖu qu¶
 
  §¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t­ ph¶n ¶nh t×nh h×nh, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®Çu t­ cña nÒn kinh tÕ, ngµnh, ®Þa ph­¬ng, x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®­îc so víi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch trong tõng thêi kú; ph©n tÝch nguyªn nh©n ¶nh h­ëng; ®Ò xuÊt gi¶ ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­
 
1.2. gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­
 
  Gi¸m s¸t dù ¸n ®Çu t­ lµ viÖc theo dâi, kiÓm tra th­êng xuyªn qu¸ tr×nh ®Çu t­ dù ¸n nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng, ®Çu t­ ®óng môc tiªu, cã hiÖu qu¶
 
  §¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­ lµ viÖc ph©n tÝch, x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®­îc theo tõng chØ tiªu cô thÓ so víi quyÕt ®Þnh ®Çu t­, hoÆc tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ quy ®Þnh t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh
 
 2. Môc ®Ých gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­
 
q   §¶m b¶o ho¹t ®éng ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ , ®óng môc tiªu, ®óng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ, ®óng luËt ph¸p
 
q  Gióp c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc n¾m s¸t vµ ®¸nh gi¸ ®óng:
 
+ T×nh h×nh, kÕt qu¶, tiÕn ®é thùc hiÖn ®Çu t­
 
+ Tån t¹i, khã kh¨n
 
+ Ph¸t hiÖn ®Ó ng¨n chÆn sai ph¹m, thÊt tho¸t, l·ng phÝ
 
   trong qu¸ tr×nh ®Çu t­
 
q   Gióp c¸c c¬ quan ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cã t­ liÖu thùc  tÕ ®Ó nghiªn cøu vÒ c¬ cÊu ®Çu t­ vµ chÝnh s¸ch thóc  ®Èy ®Çu t­ cho tõng thêi kú.  
 
3 . §èi t­îng vµ ph¹m vi gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­
 
§èi t­îng, ph¹m vi gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t­ lµ ho¹t ®éng ®Çu t­ cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ, tõng ngµnh, lÜnh vùc, ®Þa ph­¬ng, vïng l·nh thæ
 
§èi t­îng, ph¹m vi gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n lµ c¸c dù ¸n, ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ theo quy ®Þnh trong Quy chÕ QL§T&XD
 
         Tr­íc m¾t tËp trung gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n sö dông vèn NSNN, vèn TD §TPT cña NN, vèn TD do NN b¶o l·nh, vèn DNNN.
 
4. Yªu cÇu gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­
 
ü  Gi¸m s¸t th­êng xuyªn, ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vµ phèi hîp chÆt chÏ c¸c ngµnh, c¸c cÊp
 
ü  Ph¶n ¶nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ, trung thùc, kh¸ch quan  c¸c néi dung gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­
 
ü  §Ò xuÊt, kiÕn nghÞ ph¶i kÞp thêi, cô thÓ, cã tÝnh kh¶ thi
 
5. NhiÖm vô gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­
 
a)Theo dâi, kiÓm tra th­êng xuyªn (gi¸m s¸t) qu¸ tr×nh ®Çu t­ trªn c¬ :
 
        + C¸c d÷ liÖu cña c¬ quan gi¸m s¸t
 
        + C¸c b¸o c¸o th­êng kú
 
        + C¸c ho¹t ®éng kiÓm tra t¹i chç
 
 b)   §¸nh gi¸ ®Çu t­:
 
    - §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ qu¶n lý ®Çu t­.
 
    - §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu ®Çu t­;
 
    - §¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh;
 
    - §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t­

1.Gi¸m s¸t chuÈn bÞ ®Çu t­
 
Theo dâi, kiÓm tra cña cÊp trªn ®èi víi cÊp d­íi vÒ qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­
 
Néi dung:
 
a)KiÓm tra sù ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh vÒ ph¸p lý trong viÖc chuÈn bÞ ®Çu t­; kiÓm tra néi dung quyÕt ®Þnh ®Çu t­, ®¸nh gi¸ sù phï hîp cña quyÕt ®Þnh víi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ cña ngµnh, ®Þa ph­¬ng; thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­
 
b)§¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña quyÕt ®Þnh ®Çu t­ theo c¸c yÕu tè chñ yÕu cña dù ¸n; lµm râ c¸c m©u thuÉn (nÕu cã) gi÷a néi dung dù ¸n vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t­
 
        §èi víi DA sö dông vèn DN, vèn kh¸c chØ ®¸nh gi¸ vÒ môc tiªu, quy m« vµ m«i tr­êng
 
c)     §¸nh gi¸ n¨ng lùc cña chñ ®Çu t­
 

2. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­
 
Theo dâi, kiÓm tra, x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®­îc cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n theo quyÕt ®Þnh ®Çu t­
 
Néi dung:
 
- Theo dâi, kiÓm tra th­êng xuyªn qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n   (thiÕt kÕ, dù to¸n, ®Êu thÇu; huy ®éng vèn, thanh to¸n; tiÕn ®é, tæ chøc qu¶n lý,...)  
 
-Kتm tra viÖc ¸p dung chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, cña ®Þa ph­¬ng
 
- §¸nh gi¸ n¨ng lùc cña Ban qu¶n lý
-§¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh c¸c chØ tiªu chñ yÕu
 
-Ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh, sai ph¹m, khã kh¨n, v­íng m¾c
 
-§Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p xö lý, kiÕn nghÞ ng­êi cã thÈm quyÒn xem xÐt quyÕt ®Þnh
3. §¸nh gi¸ sau thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­
 
a)§¸nh gi¸ kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t­
 
Tæng hîp ®¸nh gi¸ toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t­ ®Õn khi hoµn thµnh ®­a vµo khai th¸c
 
Néi dung:
 
 - §èi chiÕu néi dung vµ kÕt qu¶ víi quyÕt ®Þnh ®Çu t­, lµm râ nh÷ng sai  kh¸c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn
 
           * KÕt hîp víi viÖc nghiÖm thu c«ng tr×nh
- §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn quyÕt to¸n c«ng tr×nh vµ gi¸ trÞ TSC§ míi t¨ng
 
- X¸c ®Þnh nguyªn nh©n ph¸t sinh khèi l­îng, ®iÒu chØnh thiÕt kÕ; ®¸nh gi¸ c¸c gi¶i ph¸p xö lý,.....
 
 
 
b) §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh khai th¸c vËn hµnh dù ¸n
 
       §¸nh gi¸ dù ¸n trong qu¸ tr×nh khai th¸c vËn hµnh  vµo thêi  ®iÓm thÝch hîp
 
Néi dung:
 
-  §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ v©n hµnh thùc tÕ
 
-  Ph©n tÝch t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè ®èi víi dù ¸n (sö dông ®Êt, chÝnh s¸ch tµi chÝnh, x· héi, m«i tr­êng, thÞ tr­êng,...)
 
 -  §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ khai th¸c, vËn hµnh.         
 
 
III. Tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t,
     ®¸nh gi¸
 
3.2. Ph­¬ng thøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­
 
1) Tæ chøc theo dâi, tæng hîp ph©n tÝch t×nh h×nh
 
2) KiÓm tra, xem xÐt th­êng xuyªn
 
     - KiÓm tra th­êng xuyªn qua b¸o c¸o
 
     - Thùc hiÖn gi¸m s¸t t¹i chç
 
3) Tæ chøc ®¸nh gi¸ ®Çu t­
 
    - §¸nh gi¸ ®Þnh kú
 
    - §¸nh gi¸ theo yªu cÇu cña cÊp trªn
 
3.3. B¸o c¸o gi¸m s¸t ®Çu t­
 
3.3.1. Néi dung b¸o c¸o
 
 a/ B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t­:
 
 B¸o c¸o ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t­ hµng n¨m cña Bé, Ngµnh, §Þa ph­¬ng  (MÉu 1)
 
 B¸o c¸o gi¸m s¸t tæng thÓ ®Çu t­ hµng n¨m cña Bé, Ngµnh, §Þa ph­¬ng (MÉu 2)
 
- B¸o c¸o tæng hîp gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n  (Quý/n¨m) cña bé, ngµnh, ®Þa     
 
  ph­¬ng (MÉu 3)
 
-
 
 b/ B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­:
 
 - B¸o c¸o ban ®Çu (®èi víi dù ¸n míi cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­)  (MÉu 4)
 - B¸o c¸o kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n  (MÉu sè 5)
 
    (do Chñ ®Çu t­ tù lËp vµ tù ®¸nh gi¸ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn)
 
 -  B¸o c¸o ®Þnh kú (quý, 6 th¸ng, n¨m) t×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n (MÉu 6)
 
 -  B¸o c¸o cuèi cïng (®èi víi dù ¸n hoµn thµnh ®Çu t­ ®­a vµo ho¹t ®éng)    (MÉu 7)
 
3.3.2. ChÕ ®é b¸o c¸o:
 
  - B¸o c¸o quý
 
  - B¸o c¸o 6 th¸ng
 
 - B¸o c¸o n¨m
IV.Tr¸ch nhiÖm vµ xö lý vi ph¹m 
 
1. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­
 
  Thñ tr­ëng bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng, chñ ®Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hËu qu¶ do kh«ng thùc hiÖn hoÆc kh«ng b¸o c¸o theo quy ®Þnh vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­
 
  Chñ ®Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung b¸o c¸o, hËu qu¶ do kh«ng b¸o c¸o hoÆc b¸o c¸o kh«ng kÞp thêi, kh«ng trung thùc
 
  C¸c bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng ph¶i xö lý kÞp thêi nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh do c¬ quan gi¸m s¸t b¸o c¸o hoÆc kiÕn nghÞ (15 ngµy), b¸o c¸o kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò v­ît thÈm quyÒn
 
2. Xö lý vi ph¹m
 
1)Vi ph¹m chÕ ®é b¸o c¸o (kh«ng b¸o c¸o, b¸o c¸o kh«ng
 
       ®Çy ®ñ) cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng
 
2)Vi ph¹m chÕ ®é b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé,
 
       ngµnh, ®Þa ph­¬ng
 
3)Chñ ®Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong tr­êng hîp ngõng thùc hiÖn do kh«ng b¸o c¸o
 
4)Kh«ng ®­îc phÐp ®iÒu chØnh ®Çu t­ ®èi víi c¸c dù ¸n kh«ng thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­ theo quy ®Þnh.
 
5)Kh«ng ghi vèn kÕ ho¹ch n¨m sau nÕu kh«ng cã b¸o c¸o
 
       gi¸m s¸t ®Çu t­ n¨m tr­íc. Kh«ng phª duyÖt quyÕt to¸n
 
       nÕu kh«ng thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­


       Các Tin khác
  + QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, (06/06/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG MỘT PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG (11/03/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (11/03/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + HỢP ĐỒNG TRONG XÂY ĐỰNG (11/03/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU (28/02/2014)
  + Bài giảng chỉ huy trưởng công trình xây dựng (18/02/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (14/02/2014)
  + QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (13/02/2014)
  + Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 3) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 2) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 1) (13/07/2013)
  + Chuyên đề chức danh chỉ huy trưởng công trình xây dựng (13/07/2013)
  + Lập dự án đầu tư (11/07/2013)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (10/07/2013)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/