Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU
TƯ VẤN ĐẦU THẦU
LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU
ĐẤU THẦU QUA MẠNG
KIỂM ĐỊNH AN TOÀN
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
ĐĂNG KÝ BÊN MỜI THẦU
HOTLINE ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ
KHÓA HỌC
TẢI CÔNG VĂN DẤU ĐỎ
Văn bản pháp quy
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Khóa Học Đấu Thầu
Các khóa học nghành xây dựng
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
XÉT TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
CHỨNG THƯ SỐ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0936358966
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 1
Hôm nay: 65
Trong tuần: 87
Trong tháng: 87
Tổng: 10771217

Tài liệu giáo trình, bài giảng
QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG,
1. QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG 1.1 Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng 1.2 Kế hoạch quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng

Chi tiết »

BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN
Chuyên đề 7 : Quy trình đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu MSHH,XL I.Đấu thầu một giai đoạn 1. Chuẩn bị đấu thầu (Điều 23 NĐ 85/CP)

Chi tiết »

ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG MỘT PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
Tách bóc khối lượng theo các đầu công việc và tuân theo các nguyên tắc sau: 1. Phân loại chính xác các đầu công tác theo tiên lượng hoặc theo thực tế thi công từ đó triển khai tính toán. 2. Tuân theo bản vẽ thiết kế hoặc biện pháp thi công đối với từng cấu kiện cụ thể.

Chi tiết »

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Chuyên đề 2: Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình 1. Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình: 1.1- Néi dung gi¸m s¸t chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh a) KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn khëi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 72 cña LuËt X©y dùng;

Chi tiết »

BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN
Chuyên đề 10: Xử lý tình huống trong đấu thầu ( Điều 70 NĐ 85/CP) Trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu

Chi tiết »

HỢP ĐỒNG TRONG XÂY ĐỰNG
KHUNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG Bộ Luật Dân sự năm 2005/QH1: từ Điều 388 đến

Chi tiết »

TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN
Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu ,phương thức đấu thầu I. Hình thức lựa chọn nhà thầu 1. Đấu thầu rộng rãi ( Điều 18 Luật đấu thầu)

Chi tiết »

TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN
Chuyên đề 1 : Tổng quan về đấu thầu I. Khài niệm chung và hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu

Chi tiết »

TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU

Chi tiết »

Bài giảng chỉ huy trưởng công trình xây dựng
BÀI GIẢNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

Chi tiết »

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Chuyên đề 1. Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình và vận dụng VBQPPL trong giám sát thi công xây dựng công trình 1.Tổng quan về các VBPPL điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình 1.1 Tổng quan về điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình Luật xây dựng quy định về hoạt động xây dựng

Chi tiết »

QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
I. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải bảo đảm mục tiêu, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình và các yêu cầu khách quân của kinh tế thị trường. 2. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo từng công trình, phù hợp với các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, các bước thiết kế, loại nguồn vốn và các quy định của Nhà nước.

Chi tiết »

Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình
VAI TRÒ CỦA THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH 1.1 Vai trò của thi công công trình

Chi tiết »

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Phân loại dự án đầu tư - Theo quy m« vµ tÝnh chÊt: cac loại DA + DA quan träng quèc gia (NQ66/2006/QH11 cña QH ngµy 29/6/2006) + DA nhãm A, B, C Quy ®Þnh Tæng møc ®Çu t­ cña DA nhãm B cña kho¶n 4 vÒ DA y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc,... lµ tõ 30-500 tû (N§ 112/CP: 15-500 tû) Quy ®Þnh Tæng møc ®Çu t­ cña DA nhãm C cña kho¶n 4 vÒ DA y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o

Chi tiết »

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 3)
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 1. Lập kế hoạch quản lý chất lượng công trình xây dựng 1.1. Kế hoạch quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng Ngay từ khi bắt đầu thực hiện dự án thì Chủ đầu tư trực tiếp hoặc giao cho Ban quản lý dự án/Tư vấn quản lý dự án soạn toàn bộ kế hoạch quản lý chất lượng dự án bao gồm các nội dung cơ bản sau:

Chi tiết »

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 2)
Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng lắp đặt vào công trình.

Chi tiết »

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 1)
I. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1. Khái niệm về quản lý chất lượng. 2. Dự án đầu tư xây dựng công trình và các trình tự thực hiện triển khai dự án đầu tư xây dựng. 3. Quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình. 4. Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình.

Chi tiết »

Chuyên đề chức danh chỉ huy trưởng công trình xây dựng
I- Chức danh và yêu cầu đối với chỉ huy trưởng công trường? a. Chức danh chỉ huy trưởng. Chỉ huy trưởng công trường là một chức danh trong hệ thống quản trị doanh nghiệp xây dựng, trực tiếp thi công xây lắp ở hiện trường là trung tâm chi phí và có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng.

Chi tiết »

BÀI GIẢNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Những vấn đề chung 2. Nội dung giám sát , đánh giá đầu tư 3. Tổ chức thực hiện giám sát

Chi tiết »

Lập dự án đầu tư
I. Dự án đầu tư II. Quản lý nhà nước về chuẩn bị đầu tư III. Thẩm định dự án, quyết định đầu tư

Chi tiết »

4 Page 1234
Video
Tin tức - sự kiện
Trọn Gói Chỉ 550k Và 15 Phút. - D/vụ Đăng Ký Đấu Thầu Qua Mạng Trọn Gói Chỉ 550k Và 15 Phút. - D/vụ Đăng Ký Đấu Thầu Qua Mạng
Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu - Đăng Ký Đấu Thầu Trực Tuyến Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu - Đăng Ký Đấu Thầu Trực Tuyến
Đăng Ký Tài Khoản Đấu Thầu - Đăng Ký Đấu Thầu Quốc Gia Đăng Ký Tài Khoản Đấu Thầu - Đăng Ký Đấu Thầu Quốc Gia
Thủ Tục Đăng Ký CKS Đấu Thầu - Đăng Ký Chữ Ký Số Đấu Thầu Thủ Tục Đăng Ký CKS Đấu Thầu - Đăng Ký Chữ Ký Số Đấu Thầu
Đăng Ký Đấu Thầu Quốc Gia - Chuyển Đổi Tài Khoản Đấu Thầu Đăng Ký Đấu Thầu Quốc Gia - Chuyển Đổi Tài Khoản Đấu Thầu
Quảng cáo

Tài liệu giáo trình, bài giảng , ,CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI, trang

 

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

  Trụ sở: 26 Ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội ( cạnh Royal city)
VPGD: P1606, Tầng 16, tòa nhà FS FIVE SEASON, Số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

                 Tel: 0904896663
 Email: 
phongdaotao88@gmail.com   ****   Website: http://pta.edu.vn